Moderni johtaminen tuo yritykseen paljon hyvää

Työhyvinvointia, työmotivaatiota ja työn tuottavuutta käsitellään usein erillisinä kokonaisuuksina. Ne ovat kuitenkin liitoksissa toisiinsa ja niihin vaikuttaa olennaisesti johtamistyyli. Modernia johtamista pidetään nykyaikaisena tapana johtaa, koska se ottaa työntekijät entistä paremmin huomioon.

Kuva 1. Johtamistyylillä on monenlaista vaikutusta yrityksen toimintaan ja tuloksiin. (geralt 2015)

Moderni johtamistyyli ja sen merkitys

Moderni johtaminen tarkoittaa, että esihenkilö on utelias. Hän osallistaa ja motivoi alaisiaan yhteisten tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseen. Moderni johtaja ymmärtää tiiminsä ja yksilöidensä vahvuudet sekä osaa motivoida ja auttaa heitä ymmärtämään itseään. Johtajuus on sanojen lisäksi tunnetyötä ja esimerkin näyttämistä. (Rubanovitsch 2020, 27.)

Kun yritys valitsee johtamistavakseen modernin johtamisen, on sillä positiivisia vaikutuksia yrityksen esihenkilöihin ja työntekijöihin. Työhyvinvoinnin osalta keskeistä on työilmapiiri, johon esihenkilö pystyy vaikuttamaan esimerkiksi hyvillä vuorovaikutustaidoilla (Leppänen & Rauhala 2012, 302–303). Hyvän työilmapiirin myötä työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet paranevat ja työyhteisön jäsenet lähenevät toisiaan.

Kun tarkastellaan työmotivaatiota, on modernilla johtamisella pitkäkestoisia vaikutuksia yritykseen ja sen toimintaan. Aarnikoivun (2008, 153) mukaan kuunteleva ja auttava esihenkilö edistää työntekijöiden sisäistä motivaatiota. Palkitseminen puolestaan on yksi keinoista synnyttää ulkoista motivaatiota. Työmotivaatio on joka tapauksessa kahden kauppa: niin työnantajalla kuin työntekijällä on vaikutusta siihen, miten motivaatiota voidaan työpaikalla synnyttää ja ylläpitää.

Työn tuottavuus puolestaan saadaan, kun jaetaan tuotos siihen käytettyjen työtuntien määrällä (Tilastokeskus 2024). Hyvin motivoituneet työntekijät ovat yleensä tehokkaita ja tuottavia. He auttavat yritystä menestymään.

Työntekijöiden ja esihenkilöiden näkemykset esiin

Kun puhutaan johtamistyylistä ja sen vaikutuksista, on oleellista tarkastella asiaa sekä työntekijöiden että esihenkilöiden näkökulmista. Mäkelä ja Honkanen (2024, 2, 4, 25) selvittivät opinnäytetyössään, miten moderni johtamistyyli vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin, työmotivaatioon ja työn tuottavuuteen linja-autoliikenteessä toimivassa Savonlinja Oy:ssä. Aineisto kerättiin työntekijöille suunnatun sähköisen kyselyn ja esihenkilöille tehtyjen Teams-haastattelujen avulla.

Tehty tutkimus vahvisti lähtöasetelmaa ja -ajatusta, että Savonlinja Oy:ssä on käytössä moderni johtamistyyli, joka sai kannatusta niin työntekijöiltä kuin esihenkilöiltäkin. Tulosten mukaan moderni johtamistyyli vaikuttaa positiivisesti ja kokonaisvaltaisesti työhyvinvointiin, työmotivaatioon ja työn tuottavuuteen kohdeyrityksessä. (Mäkelä & Honkanen 2024, 2940.) Esihenkilöillä on siten merkittävä vastuu johtamistehtävässään.

Kirjoittajat

Niko Mäkelä on valmistunut tradenomiksi (AMK) LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutuksesta keväällä 2024.

Sari Suominen toimii johtamisen ja yrittäjyyden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä Lahdessa.

Lähteet

Aarnikoivu, H. 2008. Esimiehenä arjessa. E-kirja. Helsinki: Alma Talent. Alma Talent Verkkokirjahylly.

geralt. 2015. Altmann, G. Tiimi, liiketoimintaa, rakentaminen. Pixabay. Viitattu 11.4.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/tiimi-liiketoimintaa-rakentaminen-799144/

Leppänen, M. & Rauhala, I. 2012. Johda ihmistä. Psykologiaa johtajille. E-kirja. Helsinki: Alma Talent. Alma Talent Bisneskirjasto.

Mäkelä, N. & Honkanen, J. 2024. Modernin johtamistyylin vaikutukset henkilöstön työhyvinvointiin, työmotivaatioon ja työn tuottavuuteen. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. Viitattu 4.4.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202404267944

Rubanovitch, M. D. 2020. Modernin johtajan käsikirja: Älä ole pomo. Espoo: Johtajatiimi.

Tilastokeskus. 2024. Työn tuottavuus. Viitattu 5.5.2024. Saatavissa https://stat.fi/meta/kas/tyon_tuot.html