Nuorten digipajassa katse kääntyy pystyvyyden kokemukseen

LAB-ammattikorkeakoulu toteuttaa DIGI-paja -hankkeessa nuorten digitaitoja ja työelämävalmiuksia vahvistavia digitaitopajoja (LAB 2022). Digitaidot ovat alasta riippumatta tämän päivän keskeisiä työelämätaitoja. Digitaalisen osaamisen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin muutakin kuin teknistä osaamista, kuten luottoa itseen ja omaan pystyvyyteen.

Kuva 1. Digipajalla nuorten osaaminen on kehittynyt ja tullut näkyväksi muun muassa verkkokaupan kehittämistyössä. (Kuva: Samuli Kyllönen 2022)

Pystyvyys vahvistuu turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä

DIGI-pajalle ohjautuvia nuoria yhdistää mielenkiinto digitaalisiin välineisiin ja ympäristöihin. Monilla onkin jo pajalle tullessaan erityisesti teknistä digiosaamista. Tarve voi sen sijaan olla taidoille, joilla omia kykyjä saa näkyviksi. Taustalla voi olla itseluottamuksen puute, joka helposti johtaa omien kykyjen aliarviointiin, heikentäen suoriutumista (Keltikangas-Järvinen 2012, 38). Muun muassa kasvuympäristö ja kokemukset aiemmasta menestyksestä vaikuttavat käsityksiin omista kyvyistä.

Verkossa toteutuvissa pajoissa on huomattu monilla nuorilla olevan kynnys videokuvan käyttöön ja välillä myös mikrofonin avaamiseen omia ajatuksia esitettäessä. Osallistumisen kynnystä madaltaa hyväksyvä ilmapiiri sekä osallistujan kokema luottamuksen ja turvallisuuden tunne (Jääskeläinen 2022, 32). Turvallisen osallistumisen mahdollistamiseksi pajoissa on tarjottu vaihtoehtoisia ilmaisutapoja. Keskustelujen syntymiseen vaikuttaa teeman ohella vuorovaikutussuhde fasilitoivan ohjaajan kanssa. Ohjaajan on hyvä huomioida ja tunnistaa omia tunteitaan ja toimintatapojaan, näiden vaikuttaessa tapaan kohdata erilaisia ihmisiä. Innostava ja rohkaiseva asenne vaativat ohjaajalta ymmärrystä ja avarakatseisuutta.

Onnistumisista osallisuuden kokemuksia

Kohtaamissa taka-alalle jäävä on vaarassa jäädä näkymättömiksi, niin verkossa kuin kasvokkainkin. Näkymättömäksi jääminen lannistaa pyrkimyksiä ja tukahduttaa mielenkiintoa yhteiseen tekemiseen (Sutela 2022). Vaikka verkkokohtaamiset parhaimmillaan madaltavat kynnystä vuorovaikutukseen, on digitalisaation myötä syytä huomioida myös erillisyyden ja eristäytymisen lisääntymisen riski (Eriksson & Tuuva-Hongisto 2019, 20, 23). Digitaitopajoissa kutsutaan osallisuuteen kohtaavalla ja hyväksyvällä vuorovaikutuksella. Onnistumisia tavoitellaan sopivilla haasteilla vahvuudet huomioiden, rohkaisten aktiiviseen osallistumiseen.

Digitaitopajoissa tarjotaan tilaisuuksia minäpystyvyyden kokemiseen, itselle mielekkäässä ja merkityksellisessä toiminnassa. Tällainen toiminta lisää tutkitusti myös oppimismotivaatiota (Mäenpää 2022). Tärkeitä tekijöitä kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden perustarpeiden tyydyttämiseksi ovat itselle merkityksellinen tekeminen, onnistumiset ja myönteinen palaute. Näiden myötä voimavaroja vapautuu muuhun toimintaan, ja mahdollisuudet osallisuuteen vahvistuvat. (Koivisto ym. 2018, 8.) DIGI-pajalla nuoret pääsevät yhdessä hyödyntämään potentiaaliaan ja jakamaan osaamistaan. Pajatyöskentelyssä osaamista tehdään myös näkyväksi, jolloin sille voi saada tunnustusta toisilta, ja näin vahvistusta omalle pystyvyyden tunteelle.

Kirjoittaja

Pipsa Murto työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa ja asiantuntijana DIGI-paja -hankkeessa.

Lähteet

Eriksson, S. & Tuuva-Hongisto, S. 2019. Nuorisotyön digitalisaatio 2030. ”Meidän tulisi osata tarjota nuorille työkaluja maailmaan, jota me emme vielä itse tunne.” Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisut. Viitattu 18.10.2022. Saatavissa https://www.theseus.fi/handle/10024/261063

Jääskeläinen, L. 2022. Ryhmä toimivaksi. Helppoja harjoituksia ryhmäyttämiseen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Keltikangas-Järvinen, L. 2012. Hyvä itsetunto. Juva: WSOY.

Koivisto, J., Isola, A.-M. & Lyytikäinen, M. 2018. Osallisuus kuuluu kaikille. Innokylän innovaatiokatsaus. THL. Työpaperi 9/2018. Viitattu 11.10.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-077-8

LAB. 2022. DIGI-paja. Hanke. Viitattu 21.11.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/digi-paja-nuorten-digityoelamavalmiuksien-kehittaminen

Mäenpää, K. 2022. Monipuoliset motivaation säätelystrategiat tukevat oppimista ja opiskeluhyvinvointia. Oamk Journal. Viitattu 21.11.2022. Saatavissa https://oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja-opiskeluhyvinvointia/

Sutela, K. 2022. Näkyväksi tekemisen taito. Pedagoginen kohtaaminen opetuksessa. PS-kustannus. E-kirja.