Ohjauksen avulla kohti sairaanhoitajuutta

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiossa esitellään elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet (2011). Tavoitteissa painotetaan opiskelijoiden jaksamisen tukemista elämän muutostilanteisiin liittyvällä henkilökohtaisella ohjauksella. Sairaanhoitajakoulutuksessa opiskelijaohjauksen keskeisimpiä toteuttajia ovat opiskelijan tutoropettaja ja ammattitaitoa tukevan harjoittelun sairaanhoitajaohjaaja.

Tutoropettaja sairaanhoitajaopiskelijan ohjaajana

Ohjaus tulee sairaanhoitajaopiskelijalle tutuksi opintojen aikana sekä teoriaopinnoissa että ammattitaitoa tukevassa harjoittelussa. Tutoropettaja ohjaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja etenemisessä opintojen alusta valmistumiseen asti. Ohjauksen keskeisenä sisältönä on opintojen etenemisen tukeminen, urasuunnittelu ja elämän kannalta tarkoituksenmukaisten ratkaisujen tekeminen, opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttäminen sekä voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen.

Onnistunut ohjausprosessi auttaa opiskelijaa arvioimaan ja kehittämään vahvuuksiaan suhteessa uratavoitteisiin ja laajempiin tulevaisuudensuunnitelmiin. Kolmasosa koulutuksesta on harjoittelua. Harjoittelunohjauksen prosessit ja kokemukset ovat keskeisessä osassa sairaanhoitajan identiteetin ja osaamisen kehittymisessä.

Ohjaus ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Harjoittelun tulee tapahtua terveydenhuollon toimintayksiköissä ja ohjauksen alan ammattihenkilön ohjauksessa terveysalan opettajan vastuulla (European Council 2013, EU direktiivi 89/595/ETY).

Kuva 1. Moniammatillista ammattitaitoa edistävää harjoittelua simulaatioympäristössä. (Kuva: Harkka-hankkeen kuvapankki)

Ohjatussa harjoittelussa opiskelijan oppimisen tukijana toimii ohjaava sairaanhoitaja ja moniammatillinen työryhmä (kuva 1). Ohjauksen tehtävänä on haastaa opiskelijaa ajattelemaan itsenäisesti ja ratkaisemaan hoitotyön ongelmia. Opettajan tehtävänä on selvittää ja ohjata opiskelijan työtehtävien tarkoituksenmukaisuutta sekä toimia pedagogisena asiantuntijana. (Tuomikoski, 2019.) Ohjaukselle on organisaatiokohtaisia laatuvaatimuksia ja -kriteereitä, joiden tavoitteena on turvallisen ja laadukkaan harjoittelun toteutuminen terveydenhuollon organisaatioissa. LAB-ammattikorkeakoulu on mukana Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä eli Harkka-hankkeessa. Hankkeen keskeisinä tavoitteina ovat harjoitteluympäristöjen ja harjoittelun ohjauksen kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden sairaanhoitajan osaamista ja mahdollistaa joustava työelämään siirtyminen. Positiivisen oppimiskokemuksen on todettu lisäävän opiskelijoiden mahdollisuutta saavuttaa terveydenhuollon koulutukseen asetetut tavoitteet (vrt. Tuomikoski 2019).

Kirjoittajat

Päivi Ivanoff-Lahtela toimii sairaanhoitajakoulutuksen lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa, Harkka-hankkeessa projektityöntekijänä, tutoropettajana ja harjoitteluvastaavana.

Helena Sillanpää toimii sairaanhoitajakoulutuksen lehtorina, sairaanhoitajaopiskelijoiden tutoropettajana ja harjoittelujen ohjaavana opettajana.

Lähteet

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. 2011. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä. 2011:15. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. Helsinki.

European Council. 2013. European Council Directive 2013/55/EU on the recognition of professional qualifications. Official Journal of the European Union (L 354/132).

Tuomikoski, A-M. 2019. Sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaaminen ja ohjaajakoulutuksen vaikutus osaamiseen. Väitöskirja, Oulun yliopisto, Oulu. [Viitattu 4.11.2019]. Saatavissa: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526222998.pdf

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *