Omistajanvaihdokseen valmistautuminen – näin se tehdään

Omistajanvaihdos tulee jokaisella yrityksellä vastaan jossain vaiheessa. Keväällä 2021 julkaistun Pk-yritysbarometrin mukaan omistajanvaihdos on ajankohtainen noin 85 000 yrityksessä viiden vuoden kuluessa. Tämä on 29 prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä.  Suhteessa eniten omistajanvaihdoksia arvioidaan tulevan Etelä-Karjalaan. Kyse ei ole pelkästään yritysten säilymisestä, vaan myös alueen työpaikoista. (Yrittäjät 2021.)

Omistajanvaihdos voi tulla kyseeseen yllättäen esimerkiksi yrittäjän sairastuttua tai kuoltua. Usein se toteutetaan kuitenkin suunnitelmallisena prosessina, johon olisi hyvä varata aikaa useampi vuosi.

Kuva 1. Hyvin suunniteltu omistajanvaihdos on kättelyä vaille valmis (Tumisu 2019)

Yritys myyntikuntoon

Omistajanvaihdokseen valmistautuminen aloitetaan laittamalla yritys myytävään kuntoon ja tekemällä siitä kiinnostava kohde. Huomiota on kiinnitettävä yrityksen taseeseen kertyneeseen omaisuuteen, joka ei todellisuudessa tue itse liiketoimintaa. Tällainen varallisuus on syytä myydä pois, kun yritystä muokataan myyntikuntoon.  Myös toimintaan nähden suuret kassavarat, sijoitukset yms. voidaan jakaa suunnitellusti osinkona ennen yrityksen myyntiä. Tällä tavalla taseesta saadaan kevyempi, mikä alentaa myyntihintaa ja helpottaa ostajan löytämistä.

Taseen lisäksi tulisi tarkastella tuloslaskelman puolta: onko yritys kannattava ja miten kannattavuutta voidaan parantaa?

Suuntaa kauppahinnalle

Yrityksen arvonmääritys on yksi vaihe omistajanvaihdoksen suunnittelussa. Yrityksen arvo ei ole yksiselitteinen asia, ja arvonmäärityksestä voidaan saada hyvin erilaisia tuloksia riippuen, mitä menetelmää käytetään ja kuka laskelman tekee. Yksinkertainen menetelmä, jota verottaja myös käyttää, on laskea substanssiarvon ja menneiden tuloslaskelmien perusteella lasketun tuottoarvon keskiarvo. Tulee kuitenkin muistaa, että lopullinen kauppahinta muodostuu myyjän ja ostajan välisissä kauppaneuvotteluissa.

Jatkajan löytäminen

Olennaista omistajanvaihdokseen valmistautumisessa on jatkajan löytäminen: ilman jatkajaa eli ole omistajanvaihdosta. Helpointa yrittäjälle on, jos jatkaja löytyy perhepiiristä: tällöin voi olla mahdollista hyödyntää tuloverolain luovutusvoiton verovapaussäännöstä. Näillä voi olla isokin taloudellinen merkitys, kuten Dora Tantun opinnäytetyöstä kävi ilmi.  Jatkaja voi löytyä myös työntekijöistä tai muista sidosryhmistä. Hekin tuntevat yrityksen, mikä helpottaa alkuun pääsyä uutena omistajana.

Jos jatkajaa ei kuitenkaan löydy lähipiiristä ja sidosryhmistä, sitä tulee etsiä ulkopuolelta. Tällöin näkyvyyttä voi saada tekemällä myynti-ilmoituksen. Myös välittäjän käyttäminen voi olla suotavaa. 

Yrittäjän on hyvä olla tietoinen omistajanvaihdoksen verotuksesta ja siihen liittyvistä huojennuksista. Valmistautumalla omistajanvaihdokseen ajoissa voidaan verojen optimoimisen lisäksi helpottaa jatkajan löytämistä. Näin omistajanvaihdosprosessi onnistuu ja kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä lopputulokseen.  Omistajavaihdoksissa yrittäjää auttavat esimerkiksi oman alueen omistajanvaihdospalvelut. Etelä-Karjalassa yrityksen myyntiä suunnitteleva voi kääntyä LAB ammattikorkeakoulun ja Etelä-Karjalan Yrittäjien YRRE-Yrittäjäreservien kehittäminen -projektin asiantuntijoiden puoleen myyntiprosessin suunnittelussa.

Kirjoittajat

Dora Tanttu on LAB-ammattikorkeakoulusta keväällä 2021 valmistunut laskentatoimen tradenomi. Hän perehtyi opinnäytetyössään omistajanvaihdokseen valmistautumiseen.

Tarja Muikku, KTM, työskentelee laskentatoimen lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä, ja hän toimi opinnäytetyön ohjaajana.

Lähteet

Tanttu, D. 2021. Omistajanvaihdokseen valmistautuminen. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta. [Viitattu 18.5.2021.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105067447

Yrittäjät 2021. Valtavasti yrityksiä tulossa myyntiin – yrityskaupat saatava yhtä arkisiksi kuin autokaupat. [Viitattu 18.5.2021]. Saatavissa: https://www.yrittajat.fi/uutiset/644101-valtavasti-yrityksia-tulossa-myyntiin-yrityskaupat-saatava-yhta-arkisiksi-kuin.  

Kuvat

Kuva 1. Tumisu 2019. Deal-liiketoiminta-sopimuksen-4131445. Pixabay. [Viitattu 18.5.2021.] Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/deal-liiketoiminta-sopimuksen-4131445/