Opetuksen aktivointia ActionTrack-sovelluksella

Liikunnalla on todettu lukuisia terveyshyötyjä, mutta liikunnallisella aktiivisuudella on myös suora yhteys oppimiseen. Liikunnalla on suorituskykyä ja tiedollista toimintaa edistävä vaikutus ja se kasvattaa erityisesti toiminnanohjausta, joka on tärkeää uuden oppimisessa sekä tiedon prosessoinnissa (Esteban-Conrejo ym. 2014; Kantomaa ym. 2016; Ruiz ym. 2010). Tämän vuoksi on tärkeää lisätä aktiivisuutta opetukseen.

Sovellus ja sen käyttömahdollisuudet

ActionTrack on globaalisti toimiva ohjelma, jolla voidaan luoda erilaisia virtuaalisia tehtäviä ja elämyksiä sisä- ja ulkotiloihin niin yksilö- kuin joukkuetyönä tehtäviksi matkapuhelimeen ladattavan sovelluksen avulla. Aktiviteetteja voidaan luoda hyödyntämällä jo olemassa olevia pohjia ja materiaaleja tai suunnitella ne täysin omalla sisällöllä.

Ohjelman käyttömahdollisuudet ovat laajat, ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi tapahtumien luomisessa, markkinoinnin edistämisessä, erilaisten kohteiden esittelyssä ja esille tuomisessa. Yksi potentiaalinen käyttömahdollisuus on liikettä lisäävänä opetusmenetelmänä, jota testattiin LAB-ammattikorkeakoulussa Tikissä työelämään -hankkeen ja opetuksen yhteistyönä.

Aktivoiva opetuskokeilu opintojakson päätöksenä

Tikissä työelämään -hankkeen jatkokauden yksi tavoitteista on luoda ja testata erilaisissa opiskeluympäristöissä toimivia työkaluja ja toimintamalleja niin opetuksen kuin opiskelijoidenkin arjen aktiivisuuden lisäämiseen. ActionTrack-sovellusta pilotoitiin yhteistyössä fysioterapian koulutusohjelman opintojaksolla, johon liittyi osio luontoliikunnasta ja luonnon hyvinvointivaikutuksista.

Opettajat yhdessä hanketiimin kanssa suunnittelivat kurssin päätteeksi tehtäväradan, jonka rastit olivat sisällöiltään opintojakson aihealueita kertaavia ja soveltavia. Osa rasteista testasi tiedollista osaamista ja osa oli toiminnallisia, kuten esimerkiksi metsäjoogan kokeileminen ja luonnosta liikuntavälineen löytäminen.

Kuva 1. Opiskelijan luonnosta löytämä koroke alaraajojen harjoittamiseen (Kuva: Anita Alatalo)
Kuva 2. Luonnon elementeillä voi harjoittaa myös ylävartaloa tehokkaasti. (Kuva: Tuukka Heinonen)

“Koulutehtäviä voisi suorittaa useamminkin näin”

Sovelluksen opetuskäytön lisäksi haluttiin kokeilla, kuinka hyvin sama aktiviteetti on monistettavissa eri paikkakunnille. Opiskelijat osallistuivat aktiviteettiin yhteensä kahdeksalta eri paikkakunnalta saman päivän aikana, eikä opetusta varten täten tarvinnut matkustaa kampuspaikkakunnalle Lahteen. Opiskelijoiden palaute tehtäväradasta oli pääosin positiivista, ja ulkoilmassa tapahtuvaa luontoaktiviteettia pidettiin toimivana ja hyödyllisenä oppimisen edistämisessä. Myös opettajat kokivat sovelluksen käyttökelpoiseksi ja opetusta monipuolistavaksi elementiksi osana opintojaksoa. Jatkossa aktiviteetteja voitaisiin hyödyntää opetuksessa kertaamisen lisäksi esimerkiksi uusien asioiden opetteluun, harjoitustenttinä sekä erilaisten ryhmätöiden toteuttamisessa.

Kirjoittaja

Sanna Kangas työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana Tikissä työelämään -hankkeessa sekä fysioterapian sivutoimisena tuntiopettajana.

Lähteet

Esteban-Cornejo, I., Gómez-Martínez, S., Tejero-González, C. M., Castillo, R., Lanza-Saiz, R., Vicente-Rodríguez, G., Ancension, M. & Martinez-Gomez, D. 2014. Characteristics of extracurricular physical activity and cognitive performance in adolescents. The AVENA study. Journal of sports sciences, 32 (17), 1596-1603. [Viitattu 4.6.2021]. Saatavissa: https://doi-org.ezproxy.jyu.fi/10.1080/02640414.2014.910607

Kantomaa, M., Stamatakis, E., Kankaanpää, A., Kajantie, E., Taanila, A. & Tammelin, T. 2016. Associations of Physical Activity and Sedentary Behavior With Adolescent Academic Achievement. Journal of Research on Adolescence, 26 (3), 432-442. [Viitattu 4.6.2021]. Saatavissa: https://doi.org/10.1111/jora.12203

Ruiz, J. R., Ortega, F. B., Castillo, R., Martin-Matillas, M., Kwak, L., Vicente-Rodriguez, G., Noriega, J., Tercedor, P., Sjöström, M. & Moreno, L. 2010. Physical activity, fitness, weight status, and cognitive performance in adolescents. The Journal of Pediatrics, 157 (6), 917-922. [Viitattu 4.6.2021]. Saatavissa: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2010.06.026

Linkit

LAB University of Applied Sciences. Tikissä työelämään jatko. 2020. [Viitattu 4.6.2021] Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/tikissa-tyoelamaan-jatko

TAZ – Team Action Zone. What is ActionTrack? 2020. [Viitattu 4.6.2021] Saatavissa: http://www.taz.fi/#whatisat