Osaamisen kehittämistä Teamsissa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä

Oppiminen ja oppimisympäristöt ovat voimakkaassa muutoksessa virtuaalisten oppimisympäristöjen vallatessa tilaa perinteisiltä koulutusmuodoilta. Osaamisen kehittäminen on siirtynyt verkkoympäristöihin viimeistään pandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Verkkokoulutusten lisääntyminen on asettanut oppijat ja kouluttajat uuteen tilanteeseen.  (Kóbor-Laitinen & Kuokkanen 2019, 70.) Myös Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä koulutukset siirrettiin pääosin verkkoon vuonna 2020 (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 2021.)

Oppiminen verkkoympäristössä

Yhteiskunnan jatkuva muutos luo oppimiselle ja osaamisen kehittämiselle uudenlaisia vaatimuksia. Oppimisympäristöjen tulee olla helposti saavutettavissa sekä toimivia niin oppimisen kuin massakoulutusten järjestämisen näkökulmasta. (Kóbor-Laitinen & Kuokkanen 2019, 70.)

Pedagogisia käytäntöjä on uudistettava samalla, kun mukaan otetaan uusia välineitä ja sovelluksia. Vanhat menetelmät eivät aina sovellu sellaisenaan uuden tekniikan pariksi. Oppimisympäristöä ja teknologiaa valittaessa on muistettava, että ne vain tukevat oppimista ja opetusta. Oppiminen itsessään ei muutu, vaikka oppimisympäristöt sekä prosessit vaihtuvat ja monipuolistuvat. (Pönkä 2017, 21; Määttä 2019, 8.)

Kuva 1.  Verkkokoulutusten on todettu olevan toimiva tapa kehittää osaamista. (Shvets 2020)

Korona-aika toi uudenlaisia haasteita koulutusten järjestämiselle, kun perinteisiä koulutuksia ei voitu järjestää kokoontumisrajoitusten vuoksi. Verkkokoulutukset tulivat vaihtoehdoksi lähikoulutuksille ja jäivät lopulta työyhteisöjen luonnollisiksi toimintatavoiksi. Verkkokoulutusten avulla organisaatioille syntyi uudenlainen mahdollisuus tavoittaa osallistujiksi laajempi työntekijöiden joukko, kun oppiminen on mahdollista virtuaalisella läsnäololla. (Rad ym. 2021, 2.)

Hyvinvointiyhtymän koulutukset siirtyivät verkkoon

Pandemian aikana koulutuksia siirrettiin entistä enemmän verkkoon myös Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Koulutuksien muuttuminen pääosin Teams-välitteisiksi koulutuksiksi asetti kouluttajat ja koulutettavat uuteen asemaan. (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 2021.) Lehtonen ja Mäenpää (2022) selvittivät soveltavassa tutkimuksessaan Teams-välitteisten koulutusten toteutumista ja niiden merkitystä henkilöstön osaamisen kehittämisessä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Aineisto kerättiin kyselyllä, ja siihen vastasi 120 Teams-koulutuksiin osallistunutta hyvinvointiyhtymän työntekijää.

Kuva 2. Vuorovaikutuksen toteutuminen Teams-välitteisessä koulutuksessa. (Lehtonen & Mustapää 2022)

Teams-välitteiset koulutukset olivat osoittautuneet yleisesti toimivaksi vaihtoehdoksi perinteisille lähikoulutuksille. Verkkopohjaisten koulutuksien tueksi kuitenkin kaivattiin yhä perinteisiä koulutustilaisuuksia, etenkin kädentaitoja ja käytännön harjoittelua vaativissa koulutuksissa. Verkkokoulutuksien lisääntyminen paransi työntekijöiden osallistumismahdollisuuksia. Niiden suurimmaksi haasteeksi taas koettiin vuorovaikutuksen tasapuolinen toteutuminen sekä työajan järjestäminen koulutuksiin osallistumiseen. Koulutuksien huolellisella suunnittelulla ja osallistujien kokemuksia kuuntelemalla voidaan verkkokoulutuksien osallistumiskokemusta parantaa entisestään. (Lehtonen & Mustapää 2022, 47–48.) 

Kirjoittajat

Oili Lehtonen valmistui sosionomiksi (YAMK) digitaaliset ratkaisut -koulutuksesta LAB-ammattikorkeakoulusta kesäkuussa 2022.

Jarkko Mustapää valmistui sairaanhoitajaksi (YAMK) digitaaliset ratkaisut -koulutuksesta LAB-ammattikorkeakoulusta kesäkuussa 2022.

Tuija Rinkinen on LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön lehtori.

Lähteet

Kóbor-Laitinen, Z. & Kuokkanen, M. 2019. Opiskelijoiden kokemuksia vuorovaikutuksesta Humakin reaaliaikaisissa webinaareissa. Teoksessa Timonen, P., Mäkelä, H. & Lukkarinen, S. (toim.). Kampuksella digittää. Poimintoja verkko-oppimisen kehittämisestä. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, 70.

Lehtonen, O. & Mustapää, J. 2022. Teams-välitteiset koulutukset osaamisen kehittämisen välineenä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 18.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022060114365

Määttä, J. 2019. Kohti uutta oppimisen aikakautta: Suunnitelmallista vuorovaikutusta ja ohjausta verkossa – kokemuksia ja havaintoja digioppimisesta. Teoksessa: Timonen, P., Mäkelä, H., Lukkarinen, S. (toim.) Kampuksella digittää. Poimintoja verkko-oppimisen kehittämisestä. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, 8,10.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. 2021. Lahti. Teams-välitteiset sisäiset koulutukset. Excel-taulukko.

Pönkä, H. 2017. Open somekirja – sosiaalisen median oppimisympäristöt ja menetelmät. Jyväskylä: Docendo.

Rad, F., Otaki, F., Baqain, Z., Zary, N. & Al-Halabi, M. 2021. Rapid transition to distance learning due to COVID-19: Perceptions of postgraduate dental learners and instructors. PLoS ONE, vol. 16, no. 2, 1–22, Viitattu 18.5.2022. Saatavissa https://search-ebscohost-com.ezproxy.saimia.fi/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=148570057&site=ehost-live.

Shvets, A. 2020. Kädet, ihmiset, nainen, läppäri. Pexels. Viitattu 24.5.2022 Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/kadet-ihmiset-naine-lappari-4226140/