Osaamisen tunnistaminen ohjaustyön osana

Lahden OSKE LAB -hankkeen (LAB 2022a) yhtenä tavoitteena on tarjota ohjausta ja neuvontaa korkeakouluopintoihin pyrkiville maahan muuttaneille. Ohjaajan on oleellista tietää, minkälaista osaamista korkeakouluopinnot vaativat sekä arvioida maahan muuttaneen henkilön valmiuksia niihin. Riittääkö esimerkiksi kielitaito opintojen suorittamiseksi? Entä mistä ohjaaja päättelee, jaksaako hakija opiskeluissa? Näitä kysymyksiä pohtiessa OSKE LAB on alkanut kehittää työkalua hakijoiden osaamisen tunnistamista varten.

Kuva 1. Korkeakouluopintoihin hakeutuvien valmiuksien arviointi asettaa haasteita ohjaajille. (chenspec 2021a)

LABin määritelmät ja tarjonta

LAB-ammattikorkeakoulun opiskeluvalmiudet-sivustolla (LAB 2022b) todetaan, että opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävät opiskeluvalmiudet ja pohjatiedot. Sivulla mainitaan kielitaitovaatimukset ei-suomea äidinkielenään puhuville sekä englanninkielisiin koulutuksiin pyrkiville. Lisäksi tuodaan esille terveydelliset ja toimintakyvyn edellytykset sosiaali- ja terveysalalle hakeutuville. Kuitenkaan opiskeluvalmiuksia ei avata laajemmin eikä konkreettista listaa pohjatiedoista löydy.

LAB-ammattikorkeakoulu tukee opiskelutaitojen kehittämistä tarjoamalla Opiskelutaidot-MOOC -kurssia (LAB 2022c) avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Kurssilla perehdytään opiskelutekniikoihin, opiskelussa tarvittaviin tyyleihin ja tekstilajeihin sekä tiedonhaun periaatteisiin. Kurssi perustuu ideaan, että opiskelutaitojen kehittämiselle on selkeä tarve (Kamaja et al. 2019, 59). Kahden opintopisteen laajuista kokonaisuutta suositellaan korkeakouluopinnot aloittaneille. Maahan muuttaneille on myös tarjolla korkeakouluopintoihin valmentava koulutus (LAB 2022d), jonka tavoitteena on opiskelijan opiskeluvalmiuksien kehittäminen. Kurssin sisällöstä tulee selväksi, ettei kielitaito ole ainoa kehitettävä alue. Pakettiin kuuluu muun muassa itseohjautuvuus ja vastuullisuus, reflektointi ja kriittisyys sekä erilaisia opiskelutekniikoita. Molemmat mainitut kurssit tähtäävät taitojen ja valmiuksien kehittämiseen, mutteivat tarjoa ratkaisuja ohjaustilanteisiin.

Kuva 2. Osaamisen tunnistaminen on haastavaa, mutta ei mahdotonta. OSKE LAB -hanke työstää parhaillaan työkaluja. (chenspec 2021b)

Lahden OSKE LAB etsii ratkaisua

Tarve maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen ohjaustyössä ei ole syntynyt tyhjästä. Suomessa maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä kasvaa. Maahan tulleet ovat potentiaalisia korkeakouluihin hakijoita, jotka pyrkivät yleisimmin suorittamaan AMK-tutkintoja (Airas et al. 2019, 44).

Korkeakouluopintovalmiuksien kehittäminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen kuuluvat Suomessa lukion tehtävään (Lukiolaki 2018, 2§). Maahanmuuttajien polku korkeakouluopintoihin ei aina sisällä lukio-opetusta tai vastaava oppi on ehkä saatu omassa maassa. Maailman opetus- ja koulutuspolut ovat niin erilaisia, että papereiden perusteella on vaikea arvioida ihmisten osaamista erityisesti, kun kyseessä ovat digitaaliset ja pehmeät taidot.

Lahden alueella ammatilliseen koulutukseen ohjaajilla on käytössä omia työkaluja ohjaustarpeiden tunnistamista varten. Esimerkiksi M-Pro-apuvälineellä arvioidaan näyttötutkintoon hakeutuvan maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjaus- ja tukipalvelujen tarpeita (Kemppi & Kellokoski 2022).

Korkeakouluopintoihin hakeville olisi hyvä saada osaamisen arviointia. Työkalua, joka sopisi sekä ohjaajan tehtäviin että itsenäiseen käyttöön, kehitetään Lahden OSKE LAB -hankkeessa. Tiimityö sujuu aktiivisesti, ja työkalun pilotointi on suunniteltu syksylle 2022. Hankkeen tavoitteena on saada materiaali ohjauksen tueksi sekä digitaalisena ratkaisuna itsenäiseen käyttöön.

Kirjoittaja

Mariia Baliasina on kieltenopettaja, joka työskentelee TKI-asiantuntijana Lahden OSKE LAB- ja GLOBDIVES-hankkeissa LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Airas M., Delahunty, D., Laitinen, M., Saarilammi, M., Sarparanta, T., Shemsedini, G., Stenberg, H., Vuori, H. & Väätäinen, H. 2019. Taustalla on väliä. Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat korkeakoulupolulla. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 22:2019. Viitattu 4.10.2022. Saatavissa https://karvi.fi/publication/taustalla-on-valia-ulkomaalaistaustaiset-opiskelijat-korkeakoulupolulla/

chenspec. 2021a. Nainen, suunta, päätöksenteko. Pixabay. Viitattu 30.9.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/nainen-suunta-p%c3%a4%c3%a4t%c3%b6ksenteko-5949817/

chenspec. 2021b. Valintamerkit, symbolit, kysely. Pixabay. Viitattu 30.9.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/valintamerkki-x-merkki-symbolit-5957375/

Kamaja, H., Kuosmanen, P., Sinisalo, R. & Vuorivirta, K. 2019. Opiskelutaidot-MOOC syntyi tarpeeseen – korkeakoulujen digipedayhteistyökasvualustana. Teoksessa Jarkko, T. (toim.) Digitaalisuus – korkeakouluopetuksen mahdollisuus, 58‒63. Viitattu 4.10.2022. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/159656/LAMK_2019_45.pdf;jsessionid=124016BC82635A1193FD7904165FA4F4?sequence=1

Kemppi, M.-L. & Kellokoski, V. 2022. M-Pro. Viitattu 30.9.2022. Saatavissa https://salpro.salpaus.fi/tes/CD-rom/pdf/Tyokalun_nimi_m-pro.pdf

LAB. 2022a. Lahden OSKE LAB. Hanke. Viitattu 30.9.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/oske-lab

LAB. 2022b. Opiskeluvalmiudet ja edeltävä osaaminen. Viitattu 30.9.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/koulutus/avoinamk/opiskeluvalmiudet

LAB. 2022c. Opiskelutaidot-MOOC. Viitattu 30.9.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/koulutus/avoinamk/opiskelutaidot-MOOC

LAB. 2022d. Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille. Viitattu 30.9.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/koulutus/korkeakouluopintoihin-valmentava-koulutus-maahanmuuttajille

Lukiolaki 714/2018. Finlex. Viitattu 30.9.2022. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714