Palvelumuotoilu yrityksen verkkosivu-uudistuksessa

Uuteen yritykseen tutustutaan usein verkkosivuilla, joten ne ovat tärkeä osa brändin rakennuksessa. (Hänninen & Laitio 2021) Digiympäristöt auttavat löytämään uusia palveluita ja avaavat yrityksille mahdollisuuden pitää yllä ja vahvistaa asiakassuhteita, mutta vain, jos niitä tehdessä tai uudistettaessa on ymmärretty käyttäjien tarpeita (Koivisto ym. 2019, 19–20). Käyttäjä tarkoittaa sekä yrityksen asiakasta, että yrittäjää itseään. Erityisesti yksinyrittäjille markkinointi voi olla haasteellista, kun pulaa on sekä ajasta, osaamisesta että ymmärryksestä (Marttila 2023). Vanhentuneet verkkosivut antavat myös yrityksestä vanhentuneen kuvan, sisältävät tietoturvariskejä, ovat käyttökokemuksena luotaantyöntävät, eivätkä kerro sitä tarinaa, jonka yrittäjä haluaa yrityksestään välittyvän (Furia 2023).

Brändikokemus on markkinointia

Juhosen (2024) opinnäyteyössä Tuotantoyhtiön verkkosivu-uudistus palvelumuotoilun keinoin toteutettiin yksinyrittäjän verkkosivu-uudistus palvelumuotoilun menetelmiä, kuten nykytilanne- ja vertailuanalyysiä sekä käyttäjäymmärryksen kasvattamista hyödyntäen. Tavoitteena oli verkkosivujen käyttökokemuksen parantaminen ja brändi-ilmeen vahvistaminen, mutta myös yrittäjän omat resurssit huomioiva lopputulos. Keskeiseksi nousi helppo käyttäjäkokemus yrittäjälle, jolla ei ole aikaa eikä osaamista nettisivujen kehittämiseen. (Juhonen 2024)

Palvelumuotoilun avulla voidaan suunnitella miten ja missä ihmiset ja brändi kohtaavat. Toimivilla palveluilla näistä kohtaamisista saadaan myös parasta markkinointia yritykselle. Brändi ei ole ainoastaan näkyvä, vaan myös koettava asia. (Tuulaniemi 2011, 48–49) Toimivat, käyttäjäkeskeisesti suunnitellut verkkosivut ovat yksi kohtaaminen asiakkaan ja yrittäjän välillä, helpottaen, ei kasvattaen yrittäjän työtaakkaa. Yrittäjän nykyisten verkkosivujen päivittäminen on ollut hankalaa, kun siihen on tarvittu apua ulkopuoliselta koodarilta. Nykytilanneanalyysin pohjalta päädyttiin valitsemaan helppokäyttöinen ja käyttäjää opastava verkkosivupalvelu, joka ei vaadi ohjelmointitaitoja. (Juhonen 2024). Monista vaihtoehdoista päädyttiin Squarespace-verkkosivupalveluun, joka mahdollistaa yksinkertaisen päivitettävyyden myös yrittäjälle itselleen ja tarjoaa valmiita suunnittelupohjia, joiden päälle rakentaa toimiva kokonaisuus (Porter 2019). Uusille verkkosivuille pyrittiin luomaan selkeä rakenne, jotta haluttu tieto välittyisi paremmin ja sivuilla navigointi helpottuisi. Squarespacen avulla verkkosivujen rakenteen suunnittelu oli helppoa erilaisia verkkosivu elementtejä hyödyntäen.

Kuva yrityksen verkkosivuista.
Kuva 1. Helppokäyttöinen ja ajantasainen verkkosivukokemus on tärkeää brändin kannalta (Kuva: Juhonen 2024).

Visuaaliset elementit ohjureiksi

Opinnäytetyössä haluttiin selkiyttää myös yrityksen verkkosivujen ilmettä ja käytettävyyttä. Visuaalisten elementtien avulla voidaan parantaa verkkosivun käytettävyyttä, saavutettavuutta ja tiedon välittymistä. Elementit, kuten kirjaintyyppivalinnat, värit ja logo vaikuttavat myös yrityksen tunnistettavuuteen. (Saarelainen 2019, 120–122) Nykytilanteen analysoinnissa hyödynnettiin Adobe Color -kontrastianalyysityökalua (linkki Adobe Contrast -palveluun), jonka avulla huomattiin sivustolla käytettyjen väriyhdistelmien ja esimerkiksi monivärisen taustakuvan haittaavan luettavuutta. Hahmotettavuutta auttavia kuvia tai kuvakkeita oli vähän, ja linkeiltä vaikuttavat otsikot olivat pelkkää tekstiä. Uudistuksessa puututtiin keskeisiin ongelmakohtiin. (Juhonen 2024)

Visuaalisen ilmeen rakentaminen voi olla hankalaa ilman alan osaamista. Uudistuksen myötä tehdyt ratkaisut antavat myös yrittäjälle itselleen ohjenuoran verkkosivujen päivittämiseen ja helpottaa muun markkinoinnin kehittämistä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa (Juhonen 2024). Verkkosivu-uudistuksessa huomio kiinnittyy usein itse toimeksiantajan sijasta tämän asiakkaisiin ja sivujen tekniseen toteutukseen (Furia 2023). Palvelumuotoiluun liittyvä empatia-ajattelu antoi syvällisen käsityksen itse toimeksiantajan tilanteesta, tavoitteista ja tarpeista, minkä tuloksena syntyi helposti päivitettävä, ymmärrettävä ja yrittäjän tarinan kertova lopputulos.

Kirjoittajat 

Tytti Juhonen on kokemus- ja palvelumuotoilun opiskelija LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutista. Hänen opinnäytetyönsä käsitteli yrityksen verkkosivu-uudistusta palvelumuotoilun keinoin. 

Ari Hautaniemi on TKI-asiantuntija LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimi opinnäytetyön ohjaajana. 

Lähteet

Furia. 2023. Miksi nettisivujen päivittäminen kannattaa? Viitattu 14.5.2024. Saatavissa https://www.furia.fi/verkkosivut/nettisivujen-paivitys/

Hänninen, D. & Laitio, P. 2021. Miten luodaan maksimaalisen rakastettava verkkosivusto? Blogi. Vere Design Oy. Viitattu 4.3.2024. Saatavissa https://www.vere.fi/blogi/mitenluodaan-maksimaalisen-rakastettava-verkkosivu

Juhonen, T. 2024. Tuotantoyhtiön verkkosivu-uudistus palvelumuotoilun keinoin. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 29.4.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202405028728

Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent.

Marttila, J. 2023. Yrityksen markkinoinnin haasteet yksinyrittäjän näkökulmasta. AMK-opinnäytetyö. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Liiketalous. Helsinki. Viitattu 14.5.2024. Saatavissa http://www.theseus.fi/handle/10024/806820

Porter, D. 2019. Why choose a Squarespace website for your small business? BusinessClan. Viitattu 14.5.2024. Saatavissa https://businessclan.com/why-choose-squarespace-website/

Saarelainen, A. 2019. Muotoilua meillekin!, Muotoilu- ja brändiopas yrittäjille. Karstula: Konsultointi Paavo ja Liisa Oy

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum. 

Linkit

Adobe. 2024. Adobe Color. Viitattu 27.5.2024. Saatavissa https://color.adobe.com/create/color-contrast-analyzer