Palvelumuotoilun avulla kilpailukykyä ja parempaa asiakaskokemusta pk-yritysten liiketoimintaan

Monet pienyritykset eivät tiedä palvelumuotoilun tuomista hyödyistä palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Pk-yritysten tarpeisiin perustuvaa palvelumuotoilun täydennyskoulutusta kehitettiin LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-opinnäytetyössä. 

Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen uudistaa ja kehittää osaamista läpi työuran. Yritysten kilpailukyvyn näkökulmasta henkilöstön osaamisen kasvattaminen on merkittävässä roolissa. Tulevaisuudessa osaaminen ei ole enää niin voimakkaasti tutkintoihin perustuvaa. (Heinonen 2019; Sarvas ym. 2019, 20.) Tämä tulee kasvattamaan myös täydennyskoulutuksen tarvetta.

Palvelujen ja kokemusten muotoilu

Suomen pk-yrityksistä vain noin 20 prosenttia hyödyntää muotoilua toiminnassaan (Saarelainen 2019, 11). Kasvattamalla yritysten tietoisuutta muotoilun merkityksestä liiketoiminnalle, kasvatetaan myös muotoiluosaamisen kysyntää (Ornamo 2019). Muotoilun käsite on laajentunut tuotteiden muotoilusta aineettomien palvelujen ja kokemusten muotoiluun, ja sitä hyödynnetään myös yhä enemmän yritysten johtamisessa sekä strategisella tasolla.


Pk-yritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja perinteiset kehittämistavat eivät enää toimi. Palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun hyödyntäminen auttavat pk-yrityksiä muutosten ennakoinnissa ja ne tuovat tutkitusti hyötyä liiketoimintaan. Muotoilu ei ole vain isojen kansainvälisten yritysten etuoikeus, vaan sitä voivat hyödyntää myös pienet ja keskisuuret yritykset eri toimialoilla. (Miettinen 2021, 9.) Asiakaslähtöisyyden ja asiakaskokemuksen merkitys yritysten strategisena kilpailukeinona on kasvanut (Koivisto ym. 2019). Palvelumuotoilun kasvaneeseen kysyntään on vaikuttanut sen suora yhteys asiakaskokemuksen paranemiseen. Palvelumuotoilu auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa kokonaisvaltaisesti.

Kuvassa vasemmalla post-it lappuja ja oikealla teksti: Palvelumuotoilussa perustana on luoda palvelu, joka vastaa käyttäjän tarpeita ja palveluntarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita.
Kuva 1. On tärkeää kasvattaa yritysten ymmärrystä palvelumuotoilun hyödyistä liiketoiminnan kehittämisessä. Sitä kautta myös muotoilun systemaattinen käyttö lisääntyy. Kuva haastatelluille yrityksille lähetetystä ennakkomateriaalista. (Goodman 2019.)

Konkreettisuutta ja heti käytäntöön vietäviä oppeja

YAMK-opinnäytetyössä selvitettiin Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan pk-yritysten kehittämis-, osaamis- ja koulutustarpeita, joihin palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun avulla voitaisiin vastata.

Käyttäjätutkimuksessa ilmeni, että on tärkeää kasvattaa yritysten tietoisuutta palvelumuotoilun hyödyistä esimerkiksi maksuttomien introjen ja esimerkkien avulla. Tarjottavien koulutusten tulee olla konkreettisia ja opittujen asioiden käytäntöön vietäviä. Koulutusten lisäksi tarvetta olisi yrityskohtaisiin palveluihin, kuten koulutuksen jatkoksi pidettäviin työpajoihin ja asiantuntijamentorointiin yrityksissä.
Opinnäytetyön tuloksina syntyneet ehdotukset palvelumuotoilun täydennyskoulutuksen kehittämiseksi ovat hyödynnettävissä LAB-Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin sekä laajemmin täydennyskoulutusten kehittämisessä. Tutustu opinnäytetyöhön: Palvelumuotoilun täydennyskoulutuksen kehittäminen pk-yrityksille LAB-ammattikorkeakoulussa.

Kirjoittaja

Kati Kumpulainen valmistuu muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen (YAMK) -koulutusohjelmasta keväällä 2022 muotoilijaksi. Hän työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä.

Lähteet

Heinonen, O-P. 2019. Digiajan uudet osaamiset. Yrityskatsaus. [Viitattu 6.12.2021]. Saatavissa: https://yrityskatsaus.fi/digiajan-uudet-osaamiset/

Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent oy.

Miettinen, S. 2021. Johdanto. Ihminen ja muotoilu. Teoksessa: Miettinen, S. (toim). Muotoilun avaimet. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy. 8-12.

Ornamo. 2019. Suunnittelualat pitää mieltää osaksi innovaatiopolitiikkaa. [Viitattu 6.12.2021]. Saatavissa: 

https://www.ornamo.fi/fi/artikkeli/tiede-ja-kulttuuriministeri-kosonen-suunnittelualat-pitaa-mieltaa-osaksi-innovaatiopolitiikkaa/?highlight=hanna%20kosonen

Saarelainen, A. 2019. Muotoilua meillekin. Muotoilu- ja brändiopas yrittäjille. Karstula: Konsultointi Paavo ja Liisa Oy.

Sarvas, R., Astala T., Lautanala, N., Palo, J., Talvela. M. 2019. Saa soveltaa- Osaamisen ja kilpailukyvyn pieni kirja. Aalto Yliopiston julkaisusarja Crossover 6/2019. [Viitattu 6.12.2021]. Saatavissa:

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/42819/isbn9789526087078.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Goodman, J. 2019. You X Ventures Studio.   [Viitattu 9.12.2021]. Saatavissa:  https://unsplash.com/photos/m2TU2gfqSeE

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *