Parempaa yhteistyötä toimeentulotukiasiakkaan hyväksi

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto, joka täydentää ensisijaisia etuuksia, turvaa henkilön ja perheen toimeentuloa ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi vuonna 2017 niin, että täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä vastaavat edelleen kunnat. Osa toimeentulotuen asiakkaista tarvitsee täydentävää tai ehkäisevää tukea ja heillä voi olla myös muiden sosiaalityön palveluiden tarve. Tämän vuoksi Kelan ja kuntien yhteistyön onnistumisella on suuri merkitys yhteisille asiakkaille.

Monilla alueilla Kelan etuuskäsittelyn ja kuntien välinen yhteistyö toimeentulotukiasioissa on edennyt hyvin. Eksoten kanssa yhteistyö aloitettiin vuonna 2019, mutta se ei ole päästy toivotulle tasolle.

Kuva 1. Kahden organisaation välisellä yhteistyöllä on suuri merkitys asiakkaan palvelun sujuvuudessa (planet­_fox 2021)

Tavoitteena sujuvampi palvelu

Viranomaisyhteistyön onnistuminen toimeentulotukiasioissa sujuvoittaa asiakkaiden asiointia, koska esimerkiksi tarve asioida kahdella ”luukulla” vähenee.

Miina Pirttikoski (2021) kehitti LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen YAMK-koulutukseen kuuluvassa opinnäytetyössään Kelan ja Eksoten aikuissosiaalityön välistä yhteistyötä toimeentulotukiasioissa. Työssä selvitettiin yhteistyön nykyisiä toimintamalleja, kehittämiskohtia ja hyviä käytäntöjä Eksoten, Kymsoten ja Keusoten kuntien alueilla Kelan etuuskäsittelijöiden näkökulmasta. Lopputuloksena syntyi huoneentaulu, johon koottiin Kelan ja sosiaalitoimen välistä kuntayhteistyötä edistävät toimintatavat ja ratkaisuideat kehittämiskohtiin.

Työntekijälähtöisiä ratkaisuja yhteistyön kehittämiskohtiin

Kehitettävää Kelan toimeentulotuen etuuskäsittelyn ja kuntien välillä oli erityisesti tiedottamisessa ja Kelan palvelujen selkeyttämisessä. Yhteistyöhön tulisi saada mukaan henkilöt, joilla on asiakkaan kannalta tarvittavat tiedot ja ymmärrystä asiakkaan tilanteesta.

Yhteistyötä edistää kumppaniin ja tämän työhön tutustuminen. Parhaaseen tulokseen päästään kasvokkaisilla kohtaamisilla, säännöllisellä yhteydenpidolla ja avoimella keskustelulla, joka synnyttää luottamuksellisen ilmapiirin eri organisaatioiden työntekijöiden välille. Lisäksi matalan kynnyksen yhteydenpitokanavat,  esimerkiksi Skypen käyttö, koettiin tärkeiksi yhteistyön sujuvuuden kannalta.

Kuva 2. Matalan kynnyksen yhteydenpitovälineet lisäävät yhteistyön sujuvuutta (Lachmann-Anke 2015)

Huoneentauluun koottiin myös ratkaisuideoita. Kuntayhteistyöstä tiedottamista tulisi lisätä esimerkiksi tietoiskuilla Kelassa ja sosiaalitoimessa. Lisäksi Kelan erityispalveluista tulisi viestiä selkeämmin ja tiedot palveluista tulisi koota yhteen paikkaan. Kumppaniin ja tämän työhön tutustumista voidaan edistää työnkierrolla ja vierailuilla organisaatioiden välillä. Kuntayhteistyön tulisi tulla näkyvämmäksi osaksi Kelan etuuskäsittelyprosesseja niin, että siitä tulisi luonnollinen osa perustoimeentulotuen etuuskäsittelyä.

Kirjoittajat

Miina Pirttikoski on LAB-ammattikorkeakoulusta toukokuussa 2021 valmistunut sosionomi (YAMK), joka työskentelee Kelassa ratkaisuasiantuntijana

Mari Kokkonen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä yliopettajana.

Lähteet

Pirttikoski, M. 2021. Kelan ja sosiaalitoimen välisen yhteistyön kehittäminen toimeentulotukiasioissa. Opinnäytetyö YAMK. LAB-ammattikorkeakoulu. Sosiaaliala. [Viitattu 18.5.2021.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105138592

Kuvat

Kuva 1. planet_fox 2021. Lukko-ketju-metallia-linna-estetty-6110289. Pixabay. [Viitattu 18.5.2021.] Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/lukko-ketju-metallia-linna-estetty-6110289/

Kuva 2. Lahnmann-Anke 2015.  Lahnmann-Anke, P. & M. Pixabay. [Viitattu 18.5.2021. Saatavissa: ]https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/03/09/09/meeting-1020144_1280.jpg