Robotiikan ja tekoälyn osaamistarpeet Etelä-Karjalassa

Digiosaamisen merkitys korostuu tulevaisuudessa. Digitalisaatio ja alustatalous vähentävät rutiinitehtäviä, murtavat nykyisten työtehtävien rajoja ja synnyttävät uusia osaamistarpeita. Ammattikorkeakoulutuksen perusta on työelämän tarpeissa ja ennakoinnissa.

RoboGrowth-hanke kehittää prosessilouhinnan ja ohjelmistorobotiikan osaamista Etelä-Karjalan alueella. Hankkeen kaikille avoin verkkokoulutus valmistuu keväällä 2023. Koulutuksen suunnittelun pohjaksi kerättiin tietoa tulevaisuuden osaamistarpeista.

Ohjelmointiosaaminen, pilviteknologia, tietoturva…

Etelä-Karjalan liike-elämän viimeisessä toimialakartoituksessa tietotekniikan osaamistarpeiksi nimettiin: ohjelmointiosaaminen (eri kielet), pilviteknologia, IT-alan kehitys, ohjelmistot, tekoäly, robotiikka ja tietoturva. Toimialakartoituksen työnantajahaastatteluihin ja toimialatyöpajaan osallistui 21 yrityksen edustajaa. (ELY-keskus 2021.)

Toimialatyöpajassa jatkotoimenpideaihioiksi nousivat hankkeen näkökulmasta täydennyskoulutus IT-alan työttömille, yritys-oppilaitosyhteistyötä lisää, LUT & LAB -palvelut tutuksi, opetuksen laatu & työelämävastaavuus, osaamisen ylläpitämisen huomioiminen, tuki yritysten verkostoitumiselle ja hankkeista oppiminen. (ELY-keskus 2021.)

Vuoteen 2025 mennessä korostuvat jatkuvan oppimisen periaatteiden edistäminen, uudet koulutukset, yhteinen näkemys toimialan kehityksestä ja yhteistyön lisääntyminen eri toimijoiden välillä. (ELY-keskus 2021.)

Tulevaisuudessa osaajapulaa Kaakkois-Suomessa

TE-toimistojen virkailijat arvioivat työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoa kahdesti vuodessa ammattibarometriarvioinnissa. Toimistotyön näkökulmasta tulevaisuudessa hakijoista on pulaa seuraavien ammattinimikkeiden osalta Kaakkois-Suomessa: tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit, sovellusohjelmoijat, muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät, laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat, kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat ja palkanlaskijat. (Ammattibarometri 2022.) Näiden ammattinimikkeiden tutkintokoulutukseen ja jatkuvaan koulutukseen tulisi siis panostaa.

Teknologiateollisuus ry:n Osaamispulssi-sivusto kertoo yritysten osaamistarpeista ja päivittyy noin puolivuosittain. Tiedot kerätään jäsenyrityksille lähetetyistä kyselyistä, joukkoistamisista, sidosryhmäkeskusteluista ja muista analyyseistä. Ohjelmistorobotiikan osaamistarve nousi esille tietotekniikan toimialalla. Sitä piti tärkeänä 81 % vastanneista. Myös datan hyödyntäminen ja koneoppiminen mainittiin tärkeinä. Datan osaamistarpeita pidettiin tärkeinä kaikilla toimialoilla, prosentit vaihtelivat 83‒100 % välillä. Tietotekniikan toimialalla tekoälyä piti tärkeänä 77 % vastanneista. (Osaamispulssi 2022.)

Kuva 1. Digitaalisuus muuttaa osaamistarpeita. (Henttonen 2022)

Toimistotyön työelämätaidoissa korostuu digiosaaminen

Toimistotyön digitaidoissa eniten merkitystään kasvattavat digitaalisen teknologian luova käyttötaito ja digitaalisten työkalujen soveltamiskyky.

Myös tiedon arviointitaidot, digitaalisten osaamispuutteiden tunnistamiskyky ja kyky ratkaista ohjelmistojen ongelmia tulevat tärkeämmiksi. Toimistotyöntekijöiden tulee kyetä viestittämään ohjelmisto-osaajille, mitä sovellusten halutaan tekevän ja mikä lopputuloksen tulee olla. Hyötyä on myös robotiikan ja tekoälyn hyödyntämismahdollisuuden tunnistamisesta. (Opetushallitus 2019.)

Kirjoittaja

Marianne Viinikainen työskentelee taloushallinnon lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä RoboGrowth-hankkeessa.

Lähteet

Ammattibarometri. 2022. Kaakkois-Suomen ammattibarometri, II/2022. Viitattu 12.12.2022. Saatavissa https://www.ammattibarometri.fi/vertailu.asp?maakunta=kaakkoissuomi&vuosi=22ii&kieli=

Ely-keskus. 2021.Toimialakartoituksesta vuoropuheluun. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimialakohtaisen ennakointikäytännön vaikuttavuuskartoitus. Raportteja 50/201X. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus. Viitattu 12.12.2022. Saatavissa https://ennakointi.kymenlaakso.fi/toimialat/liike-elaemaen-palvelut

Henttonen, S. 2022. Lab-study-life-ipad-1-2022-009. LAB Press Images. Viitattu 12.12.2022. Saatavissa https://lut.pictures.fi/kuvat/LAB+Press+Images/Business/lab-study-life-ipad-1-2022-009.jpg

Opetushallitus. 2019. Osaamisrakenne 2035 Alakohtaiset tulevaisuuden osaamistarpeet ja koulutuksen kehittämishaasteet – Osaamisen ennakointifoorumin ennakointituloksia. Raportit ja selvitykset 2019:14. Opetushallitus. Viitattu 12.12.2022. Saatavissa https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisrakenne_2035.pdf

Osaamispulssi. 2022. Osaamispulssi. Teknologiateollisuus ry. Viitattu 12.12.2022. Saatavissa https://osaamispulssi.fi/

Linkit

LAB. 2023. RoboGrowth ‒ Prosessilouhinnalla ja RPA-prototyypeillä osaaminen kasvuun. Hanke. Viitattu 9.12.2022. Saatavissa  https://lab.fi/fi/projekti/robogrowth-prosessilouhinnalla-ja-rpa-prototyypeilla-osaaminen-kasvuun