Taloushallinnon osaamisen kehittämistä päiväkirjan avulla

Yritys saavuttaa kilpailuetua kyvyllä tuottaa, johtaa ja hyödyntää tietoa tehokkaasti (Adibe ym. 2019). Oikea-aikaisen ja luotettavan tiedon tarve heijastuu myös laskentatoimeen ja sen aikatauluihin. Useissa yrityksissä tehdään kuukausittain kirjanpito tilinpäätöstarkkuudella. Tulos halutaan raportoida nopeasti kuun vaihteen jälkeen, mikä aiheuttaa kireät aikataulut kuukausiraportoinnille. (Lahti & Salminen 2014, 159–195.)

Selkeä työnjako ja aikatauluttaminen eduksi

Kireää aikataulua voidaan helpottaa pohtimalla, mitä toimenpiteitä voidaan tehdä jo ennen varsinaista raportointia (Lahti & Salminen 2014, 159–195). Luostarinen (2022) ehdottaa aikataulujen tarkastelua ja tiettyjen toimien aikaistamista. Parantamalla järjestelmien välisen tiedon siirtymistä voidaan toimintaa tehostaa. Lisäksi selkeyttämällä työnjakoa voidaan nopeuttaa toimia, ja mahdollisiin viivästyksiin puuttua välittömästi. Tämä myös mahdollistaa työn jakautumisen mielekkäisiin kokonaisuuksiin ja yksilön osaamisen syventymisen näillä osa-alueilla.

Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö on noussut yhdeksi toteutustavaksi ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä. Esimerkiksi taloushallintoon liittyviä päiväkirjamuotoisia opinnäytetöitä on LAB-ammattikorkeakoulussa tehty viime vuosina useita. Parhaimmillaan päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä yhdistyy tekijän oma kehittyminen työssään ja työyhteisön kehittämiskohteiden esiin tuominen. Opiskelija analysoi työtehtäviään ja työssä hankkimaansa osaamista. Työn tarkoituksena on dokumentoida se, että opiskelija osaa soveltaa opittua alan työtehtävässä. (Lagstedt & Kotila 2015, 153–163.)

Luostarinen (2022) kehitti ja seurasi osaamistaan työssään assistant controllerina työnsä ydintehtävien, kirjanpidon sekä kirjanpito- ja raportointijärjestelmien kehittämisen, osa-alueilla. Arjen työtehtäviä analysoitiin ja peilattiin taloushallinnon viitekehyksessä. Esiin tulleisiin haasteisiin etsittiin ratkaisuja alan kirjallisuudesta, säädöksistä ja tutkimustiedosta.

Osaamisen kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista pohdittiin seurantajakson lopuksi. Henkilökohtaisen työssä kehittymisen osalta voitiin todeta, että itsenäinen suoriutuminen työtehtävissä vahvistui. 

[Alt-teksti: kaavio, jossa alla keskellä teksti työssä havaittu haaste: tiukka kuukausiraportoinnin aikataulu. Haasteen yllä ratkaisuehdotukset, jotka ovat työnjaon selkiyttäminen, järjestelmien välisen tiedonsiirron tehostaminen ja aikataulujen tarkastelu.]
Kuva 1. Havaittu haaste ja ratkaisuehdotuksia. (Kuva: Laura Luostarinen)

Taloushallinnon työtehtäviin päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö sopii hyvin, koska useat tehtävät toistuvat kuukausittain tai jopa viikoittain ja näin ollen kehittymistä voi tapahtua lyhyehkön seurantajakson aikanakin. Prosesseissa löytyy usein myös kehittämiskohteita, joita päiväkirjaraportoinnin ja viikoittaisen analysoinnin pohjalta voidaan nostaa esiin.

Kirjoittajat

Laura Luostarinen valmistui tradenomiksi (AMK) LAB-ammattikorkeakoulusta syksyllä 2022.

Sirpa Varajärvi työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä.

Lähteet

Adibe, P., Hussinki, H. & Kianto, A. 2019. Kilpailukykyä tietojohtamisella. Lappeenranta: LUT School of Business and Management. Tutkimusraportit – Research Reports. Viitattu 21.11.2022. Saatavissa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/302540/116383-loppuraportti-Loppuraportti%20taitto%20WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lagstedt, A. & Kotila, H. 2015. Päiväkirjamuotoinen opinnäyte vauhdittaa valmistumista. Teoksessa Kotila, H. & Mäki, K. (toim.) 21 tapaa tehostaa korkeakouluopintoja. Haaga-Helian julkaisut. Helsinki: Unigrafia, 153–163.

Lahti, S. & Salminen, T. 2014. Digitaalinen taloushallinto. Alma Talent Oy. Viitattu 21.9.2022. Saatavissa rajoitetusti https://verkkokirjahylly-almatalent-fi.ezproxy.saimia.fi/teos/BAEBDXCTDG#/kohta:151/piste:b2498

Luostarinen, L. 2022. Kehittyminen assistant controllerin työssä yrityksessä X. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Liiketalous-yksikkö. Viitattu 21.11.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120326077