Yritysten vihreä siirtymä kohtaa simulaation syksyn työpajoissa

Perinteisesti simulaatiota on hyödynnetty opetusmenetelmänä esimerkiksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa vaikkapa ammattikorkeakouluissa, mutta simulaatiosta on etua myös erilaisten ilmiöiden ja teemojen tarkastelussa (Niemi ym. 2020). Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hankkeessa (LAB 2023) simulaatiota sovelletaan ilmiön tarkasteluun. Tulemme syksyn aikana toteuttamaan neljä PK- ja mikroyrityksille suunnattua työpajaa, joissa teemoina ovat työhyvinvointi ja muutoskyvykkyys yrittäjän, työntekijän ja esihenkilön näkökulmasta.

Miksi simulaatio ja miksi ilmiösimulaatio?

Ilmiösimulaatiolla avulla osallistujat fasilitoidaan pohtimaan asioita yhdessä, yhteisöllisesti ja vertaiskehittämisen kautta. Sen avulla voidaan luoda yhteinen näkymä teemaan ja avartaa näkökulmia. Lopputuloksena saadaan uudenlaisia ja eri näkökulmat huomioivia ratkaisuehdotuksia pirullisiinkin ongelmiin. (Eerola 2022.) Simulaatio tuo ilmiön elävänä silmiemme eteen herätellen ajatuksia ilmiöstä ja siihen liittyvistä teemoista.

Tavoitteena on tuoda esiin eri näkökulmia teemasta ja peilata niitä teoriapohjaan ja toimintakulttuureihin. Keskustelun tulee olla mahdollisimman avointa, jotta huomiota ei tarvitse kohdentaa kysymykseen, uskallanko sanoa oman mielipiteeni. (Niemi ym. 2020.)

Kuva 1. Etenkin yksinyrittäjän voisi olla hyödyllistä hakea uutta tulokulmaa työhönsä. (Heyerdahl 2016)  

Yksinyrittäjien haasteena usein ajanhallinta

Syksyn 2023 työpajoissa aiheet ovat:

  • kehitä ja johda työhyvinvointia
  • kehitä ja johda muutostilanteita sekä
  • työhyvinvointia ja jaksamista yrittäjän arkeen.

Aiheet ovat nousseet yritysten ja yrittäjien tunnistamista tarpeista, joita koottiin yrityskiihdyttämö Start Hubin ja Bussines Millin kautta sekä suoraan yrittäjiltä. Tuntuma on, että PK-yrityksissä toimivien yrittäjien huolet liittyvät muutoskyvykkyyteen, kun taas mikroyrittäjien haasteina ovat ajanhallinta ja oman työn johtaminen. 

Syksyn työpajojen aiheet alustetaan ennen simulaatiota. Asiantuntijan alustus luo teoreettisen pohjan simulaation toteutukselle. Asiantuntijoina työpajoissa toimivat työhyvinvoinnin ja muutosjohtamisen ammattilaiset, ja simulaatiomenetelmän soveltamisesta ja fasilitoinnista huolehtivat LAB-ammattikorkeakoulun simulaatioasiantuntijat ja -ohjaajat.

Kirjoittaja

Sannakaisa Marjamäki-Nieminen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa simulaatio-ohjaajana sekä TKI-asiantuntijana Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (React Etelä-Suomi) -hankkeessa (LAB 2023).

Lähteet

Eerola, M. 2022. Käytännön vinkkejä ilmiösimulaation järjestämiseen. LAB Focus. Viitattu 221.08.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/kaytannon-vinkkeja-ilmiosimulaation-jarjestamiseen/

Heyerdahl, C. 2016. Business, work. Unsplash. Viitattu 22.8.2023. Saatavissa https://unsplash.com/photos/KE0nC8-58MQ

LAB. 2023. Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitlisaatio (React Etelä-Suomi). Hanke. Viitattu 22.8.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritysten-vihrea-siirtyma-muutoskyvykkyys-ja-digitalisaatio-react-etela-suomi

Niemi, S., Kräkin M., Ikävalko, S. & Kantonen, M. 2020. Työyhteisösimulaatio. Käytäntölähtöisiä toimintatapoja yritysten yhteisölliseen kehittämiseen ja innovointiin. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 1. Viitattu 22.08.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-328-1