Sairaanhoitajaopiskelijat apuna pilotoimassa teknologisia innovaatioita

Sosiaali- ja terveysalan kamppaillessa resursseihin liittyvien haasteiden parissa voivat teknologiset ratkaisut tuoda helpottavia ratkaisuja päivittäisen työn sujuvoittamiseksi. On totta, että väestön ikääntymisen myötä palveluntarve jatkaa kasvuaan samalla kasvattaen myös terveydenhuollon menoja. Alaa vaivaa jatkuva kiire, ja ammattilaisista on pulaa. (Welling & Kauma 2023.)

Terveydenhuollon toiminnassa tulisi painottaa innovatiivisia hoitoratkaisuja, kuten myös osallistavia sekä vaikuttavia työmenetelmiä, jotta voitaisiin saavuttaa parempia hyvinvointi- ja terveyshyötyjä tai hillitä kustannusten kasvua (University of Eastern Finland 2024). Innovatiiviset ratkaisut ja teknologia ovat löytäneet tiensä terveyspalveluiden jokaiselle osa-alueelle, myös lääkehoitoon. Uuden teknologian avulla on mahdollista lisätä lääkehoidon vaikuttavuutta ja saada kokonaiskustannuksia pienennettyä.

Lääkehoidosta saadaan myös turvallisempaa (annostelurobotiikka) potilaiden itsensä toteuttamana. Robotiikan avulla lääkehoidon logistiikka saadaan automatisoidummaksi sekä nopeammaksi. Teknologian avulla voidaan helpottaa päätöksentekoon liittyviä työvaiheita. Erilaiset sähköiset työvälineet yhdistävät potilaan tilaa kuvaavat, sähköiseen potilaskertomukseen tallennetut tiedot lääketieteelliseen tietoon. Näin ollen järjestelmä tuottaa potilaskohtaisia, yksilöllisiä toimintaohjeita päätöksenteon tueksi. Tällaiset järjestelmät hyödyttävät esimerkiksi lääkkeen määräämisessä, toimittamisessa, lääkehoidon toteuttamisessa sekä lääkehoidon vaikuttavuuden seurannassa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2024.)

Kuva 1. Teknologiset ratkaisut hyödyttävät myös lääkehoidon osa-aluetta. (TungArt7 2024)

Innovaatio-osaaminen haltuun jo opiskellessa

LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden opintosuunnitelmaa tarkasteltaessa voi huomata, että oman alan innovaatio-osaaminen kuuluu sairaanhoitajan opintoihin. Erilaisiin terveydenhuollon teknologisiin ratkaisuihin opiskelijat tutustuvat opintototeutuksillaan niiden aiheiden mukaisesti ja kullekin erikoisalalle tyypillisin ratkaisuin. (LAB 2024.) Teknologiset ratkaisut ja alan jatkuva kehittäminen ovat siis valmistuville sairaanhoitajille tuttua ja näin ollen voidaan ajatella, että teknologisten ratkaisujen käyttöönotto onnistuu luontevasti.

Mielenkiintoinen oppimismahdollisuus opiskelijalle voi tarjoutua myös uuden teknologisen laitteen pilotoijana. Opiskelijoiden antama palaute laitteen käytettävyydestä, sen helppokäyttöisyydestä ja potilasturvallisuudesta voi auttaa valmistajaa kehittämään laitetta paremmin tarpeita vastaavaksi, kun puolestaan opiskelijat itse saavat käytännön kokemusta uuden teknologian käytöstä. Pilottitestaus saattaa laajentaa opiskelijoiden osaamista terveydenhuollon teknologian alalla. Niin ikään opiskelijat saavat pilottitutkimukseen osallistuessaan kuvan siitä, millainen prosessi uuden terveydenhuollon teknologisen laitteen luomisesta käyttöönottoon on.

Loppuvuodesta 2024 osalla LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksen sairaanhoitajaopiskelijoista on mahdollisuus päästä pilotoimaan tyypin 2 diabeteksen hoidon apuvälineeksi kehitettyä GlugoTab-sovellusta työharjoittelujaksonsa aikana. Pilotointi on tarkoitus suorittaa valvotusti harjoittelun ohjaavan opettajan kouluttaessa opiskelijat sovelluksen käyttöön. LABin opiskelijat ovat aiemmin olleet mukana tuotekehittämässä muun muassa lääkeautomaattia sekä muita teknologisia ratkaisuja. 

Kirjoittaja

Katja Puhakainen toimii LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä hoitotyön lehtorina ja on mukana asiantuntijana DigiDiab-hankkeessa.

Lähteet

LAB. 2024. Opinto-opas. Sairaanhoitajakoulutus. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 18.4.2024. Saatavissa https://opinto-opas.lab.fi/68177/fi/68117/68147 

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2024. Sähköiset palvelut tukevat lääkehoidon onnistumista. Viitattu 18.4.2024. Saatavissa https://stm.fi/rationaalinen-laakehoito/tiedonhallinta/laakehoidon-digitalisaatio

TungArt7. Tung Lam. 2024. Pillereitä, lääkitys, lääke. Pixabay. Viitattu 18.4.2024. Saatavissa  https://pixabay.com/fi/illustrations/pillereit%C3%A4-l%C3%A4%C3%A4kitys-l%C3%A4%C3%A4ke-8656650/

University of Eastern Finland. 2024. Vaikuttavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kohti vaikuttavuusperusteisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Viitattu 18.4.2024. Saatavissa https://www.uef.fi/fi/tutkimusyhteiso/vaikuttavuus-sosiaali-ja-terveyspalveluissa

Welling, M. & Kauma, I. 2023. Terveydenhuollon resurssipula pakottaa ajattelemaan vaikuttavuutta. Viitattu 18.4.2024. Saatavissa https://www.mehilainen.fi/mehilaisen-blogi/mehilaisen-laatuylilaakari-ja-arvoperusteisten-tyoelamapalveluiden-johtaja