Selkeys ja helppous on suora tie tapahtumatuotannon ympäristövastuullisuuteen

Tapahtumantekijät toteavat blogissaan, että vastuullisuus on megatrendi tapahtuma-alallakin (Tapahtumantekijät 2022). Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristövastuullisuus on täällä, nyt ja tulevaisuudessa. Tapahtumatuotannot eivät voi väistää eivätkä vähätellä ympäristövastuullisuutta.

Opinnäytetyössä selvitettiin, mikä kannustaisi ja lisäisi ympäristövastuullisuutta tapahtumatuotannossa (Tommola 2022). Tutkimuksesta ilmeni, että helppous ja selkeys edistäisi ympäristövastuullisuutta. Toisaalta myös selkeä arvopohja tapahtumaorganisaation johdossa auttaisi saamaan ympäristövastuullisuutta osaksi tapahtumatuotantoja. Tutkimuskyselyyn, joka oli suunnattu kotimaisille tapahtumatuottajille, vastanneista muutama koki ympäristövastuullisuuden hankalana asiana, joka vaatii lisää jo ennestään vähäisiä resursseja, sekä asiana, joka ei toimi hektisen arjen ohessa. (Tommola 2022, 16–18.)

Selkeät ja helpot yleiset ohjeistukset auttavat tapahtumajärjestäjiä tuomaan ympäristövastuullisuuden osaksi omaa tuotantoaan, ja ohjeistukset täytyy pystyä integroimaan pienempiin ja keskikokoisiin tapahtumiin. Tapahtumaorganisaation on seisottava tapahtuman ympäristövastuullisuuden takana, sillä se mahdollistaa tapahtumatuotannon resurssien hyödyntämisen ympäristövastuullisuuteen. Tapahtuman on myös tehtävä kävijälle ympäristövastuullisuudesta helppoa; esimerkiksi jätteiden lajittelun on oltava selkeää ja helppoa kävijöille. (Green Lahti 2021.)

Ympäristön huomioivalla toiminnalla on merkitystä myös yleisön valintojen kannalta. Monille asiakkaille ympäristövastuullisuus voi olla ratkaiseva kriteeri lipun ostamiselle.

[Alt-teksti: Suuri joukko ihmisiä juhlimassa festivaaleilla. Taustalla savukoneen aiheuttamaa savua.]
Kuva 1. Festivaalijuhlijoita. (Haines 2017)

Ideologia helpottaa toimintaa

Tehdyssä tutkimuksessa selvisi myös, että tapahtumajärjestäjät kokevat arvopohjan helpottavana tekijänä. Tapahtumaorganisaation on ideologisesti tuettava tapahtumatuotannon ympäristövastuullisuutta, jotta tuottaja voi luottavaisesti tehdä ympäristövastuullisia toimia tuotannossa. On myös selkeää, että jos tapahtumaorganisaatio seisoo ideologisesti ympäristövastuullisuuden takana, on silloin todennäköisimmin huomioitu tapahtumabudjetissa esimerkiksi resurssit ympäristövastuullisuuteen. Ilman näitä resursseja ei tapahtuma voi toimia ympäristövastuullisesti. (Tommola 2022, 16–18.)

Selkeillä ja helpoilla ohjeistuksilla päästään varmasti pitkälle. On kuitenkin todennäköistä, että ympäristövastuullisen tapahtumatuotannon käsitteet ja termit ovat vaikealukuisia. Olisikin tärkeää, että ympäristövastuullista tapahtumatuotantoa varten laadittaisiin myös selkokielisiä ohjeistuksia. Tähän voisi jatkotutkimuksena esimerkiksi miettiä selkokielisen ympäristövastuullisuusoppaan luomista.

Ympäristövastuullisen tapahtumatuotannon on oltava kaikille saavutettavaa, sillä ympäristövastuullisuus toimii vain, kun toimimme kaikki yhdessä. Yksi tapahtuma ei voi muokata kokonaista alaa, vaan siihen tarvitaan kaikkia tapahtumajärjestäjiä.

Kirjoittajat

Niklas Tommola valmistuu syksyllä 2022 matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan restonomiksi (AMK) LAB-ammattikorkeakoulusta.

Tarja Isola työskentelee vastuullisen liiketoiminnan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Green Lahti. 2021. Käytännön ympäristöopas tapahtumille. Viitattu 4.10.2022. Saatavissa https://greenlahti.fi/wp-content/uploads/2020/08/Ymp%C3%A4rist%C3%B6opas_tapahtumille.pdf

Haines, H. 2017. Kirkas, ihmiset, festivaali, juhlat. Pexels. Viitattu 1.10.2022. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/kirkas-ihmiset-festivaali-juhlat-3696395/

Tapahtumantekijät. 2022. Tapahtumantekijät Oy. Vastuullisuus on megatrendi myös tapahtuma-alalla. Viitattu 4.10.2022. Saatavissa https://www.tapahtumantekijat.fi/fi/blog/vastuullisuus-on-megatrendi-myos-tapahtuma-alalla

Tommola, N. 2022. Ympäristövastuullisuus osana tapahtumatuotantoa. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Viitattu 1.10.2022. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022101121103