Visuaalinen malli konkretisoi hybridityötä

Hybridityö on ollut polttava puheenaihe koronapandemian jälkeisessä työkulttuurissa. Moni asiantuntija näki etätöissä niin paljon hyviä puolia, että tietotyön tekemisen tavat ovat muuttuneet pysyvästi myös pandemian jälkeen. Tulevaisuuden työ tuleekin olemaan entistä enemmän hybridiä. (Babapour Chafi ym. 2021, 18.) Useimmilla työpaikoilla ei kuitenkaan ole pysähdytty miettimään, mitä hybridityö merkitsee oman organisaation näkökulmasta ja kuinka sitä tulisi johtaa.

Elokuussa 2023 päättynyt Hymy – Hybridityöllä muutoskyvykkyyttä -hanke (LAB 2023a) vastasi tähän tarpeeseen luomalla hybridityön visuaalisen mallin, joka auttaa organisaatioita, johtajia ja asiantuntijoita hahmottamaan, mitä hybridityö on ja mitä se heille merkitsee.

Hybridityö on melko vaikea käsite sen abstraktin luonteen takia.  Haasteena oli myös aiheen laajuus, sillä hybridityöstä voisi kirjoittaa materiaalia lähestulkoon loputtomasti. Mallista haluttiin tehdä visuaalisesti miellyttävä, selkeä ja interaktiivinen kokonaisuus, jotta kynnys pohtia aihetta madaltuisi. Mallintamisen työkaluksi valikoitui selainpohjainen Prezi, joka mahdollisti immersiivisen esityksen luomisen ja monipuoliset visuaaliset työkalut. (Prezi 2023)

[Alt-teksti: kaavakuva, jonka otsikkona on Hybridityön malli tervetuloa tutustumaan hybridityöhön.]
Kuva 1. Hybridityön mallin etusivu. (LAB 2023b)

Hybridityön malliin saatiin tietoa hankkeen aikana yrityksille järjestetyistä työpajoista, joissa asiantuntijat ja johtajat keskustelivat hybridityöstä omasta näkökulmastaan. Työpajoissa työskentely havaittiin hankkeen aikana hyväksi tavaksi lähestyä hybridityön tekemiseen liittyviä aiheita, ja yhdessä keskustelemalla saatiin paljon uusia oivalluksia.

Hankkeen asiantuntijat jakoivat saadun tiedon perusteella hybridityön mallin organisaatio-, johtaja- ja asiantuntijatasoon ja tasojen sisällä eri aihealueisiin. Tämä jäsentää materiaalin selkeäksi kokonaisuudeksi ja auttaa hahmottamaan sen monia merkityksiä. Jokaiseen kolmesta tasosta nostettiin työpajoissa nousseita aihealueita, kuten luottamus ja työhyvinvointi. Asiantuntijat laativat aiheisiin lyhyen, mutta informatiivisen ja lähteisiin perustuvan teoriaosuuden, jotta käsiteltävään aiheeseen pääsee sisälle. Tasojen ja aihealueiden yhteydessä on myös lähteet ja lisämateriaali, joiden avulla aiheeseen pääsee halutessaan tutustumaan syvemmin. (LAB 2023a; LAB 2023b.)

[Alt-teksti: kaavakuva, jossa johtajatason osiksi on nimetty luottamus, työhyvinvointi, yhteisöllisyys, vuorovaikutus, tavoitteellisuus ja suorituksen johtaminen.]
Kuva 2. Hybridityön mallin johtajataso. (LAB 2023b)

Interaktiivinen materiaali herättää mielenkiinnon ja pitää yllä keskittymistä. Aiheesta kiinnostuneita haastetaan myös miettimään hybridityötä omasta ja organisaationsa näkökulmasta materiaalin yhteyteen luotujen kysymysten avulla. Kaikkein arvokkain anti hybridityön mallista tuleekin siihen perehtymässä olevan omista oivalluksista, joita kysymysten pohtiminen herättelee. Mallin avulla hybridityötä voi myös tutkia joko asiantuntijoiden tai johtajien ryhmissä tai laajemmin organisaation kesken. (LAB 2023b)

Hybridityötä kannattaa pysähtyä pohtimaan, sillä työhyvinvointi ja selkeät yhdessä sovitut toimintatavat ovat avain myös entistä tehokkaampaan työkulttuuriin. Tarvitaan kuitenkin vielä paljon aikaa ja panostusta sekä Hymyn tapaisia hankkeita vauhdittamaan muutosta yrityskentälle. Hybridityön malli on saatavissa hankkeen verkkosivuilta (LAB 2023a).

Kirjoittaja

Antti Tykkyläinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä projektisuunnittelijana hankkeessa HYMY – Hybridillä muutoskyvykkyyttä (LAB 2023a).

Lähteet

Babapour Chafi, M., Hultberg, A. & Bozic Yams, N. 2021. Post-Pandemic Office Work: Perceived Challenges and Opportunities for a Sustainable Work Environment. Sustainability 2022, 14(1), 294. Viitattu 3.9.2023. Saatavissa https://doi.org/10.3390/su14010294

LAB. 2023a. Hybridityöllä muutoskyvykkyyttä. HYMY. Hanke. Viitattu 2.9.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/hybridityolla-muutoskyvykkyytta

LAB. 2023b. HYMY – Hybridityön malli. Viitattu 14.9.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/sites/default/files/2023-09/Hymy%20-%20hybridity%C3%B6n%20malli_0.pdf

Prezi. 2023. Present like a pro. Viitattu 2.9.2023. Saatavissa https://prezi.com/business/