Skillstila tukee opiskelijan itseohjautuvaa hoitoalan opiskelua

Ammattikorkeakoulussa opiskelussa korostuu itseohjautuvuus, ajankäytönhallinta sekä opiskelijan oma vastuu osaamisen kehittymisestä. Opettajan rooli ja opetus ovat muuttuneet opettajalähtöisestä ja -johtoisesta toiminnasta enemmän opiskelijalähtöiseksi ja heidän tarpeitaan tunnistavaksi. Opettajalla on keskeinen rooli tukea opiskelijaa oppimisprosessissa ja toimia omalta osaltaan oppimisen edistäjänä. Malmin ja Kauppisen (2017, 53) mukaan opiskelijoiden omaa vastuuta oppimisestaan sekä tavoista opiskella tulisi korostaa enemmän. Itseohjautuva opiskelija kykenee tunnistamaan omia oppimistarpeita suhteessa opintojensa osaamistavoitteisiin, ja osaa suunnitella itselleen sopivia oppimismenetelmiä ja -työkaluja, joiden kautta hän pystyy kehittämään ja ylläpitämään osaamistaan (Loeng 2020, 3).

Korkeakouluopiskeluopiskelu on työelämälähtöistä, ja siinä kohtaavat sekä alan asiantuntijuus että työelämätaidot. Itseohjautuvuus on myös nykypäivän yhteiskunnassa ja työelämässä tarpeellinen ominaisuus (Loeng 2020, 5), ja se korostuu erityisesti hoitotyössä. Hoitotyön asiakas- ja potilastyöhön liittyvät haasteelliset tilanteet edellyttävät tiimityöskentelytaitojen lisäksi myös itseohjautuvuutta ja monipuolista reflektiokykyä.

Opiskelijoiden taustat ja aikaisemmat opiskelukokemukset voivat vaikuttaa heidän itseohjautuvuusvalmiuksiinsa. Opintojen alussa käsitys itseohjautuvuudesta voi olla hyvinkin vieras, kun taas opintojen edetessä valmiudet kasvavat ja itseohjautuvuus koetaan omaa oppimista edistävänä tekijänä. Opiskelijoiden itseohjautuvuutta voidaan tukea huomioimalla opiskelijoiden yksilölliset oppimistyylit ja opintojen aikataulutus sekä motivoimalla opiskelijoita. (Löfman 2014, 134–135.)

Varmuutta taitoihin Skillstilaa hyödyntäen

Lahden kampukselle on perustettu Skillstila tukemaan opiskelijan opiskelua ja itseohjautuvuutta henkilökohtaisten osaamistarpeiden mukaisesti. Skillstila mahdollistaa opiskelijalle hoitotyön opetuksiin sisältyvien kliinisten käytännön taitojen itsenäisen harjoittelun tarjoten opiskelijoille turvallisen tilan ja ajantasaisen välineistön. Tilassa opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella omatoimisesti ilman opettajan läsnäoloa yksin tai opiskelijakavereiden kanssa esimerkiksi potilaan pesutilanteita, katetrointia ja nenämahaletkun asettamista. (Marjamäki-Nieminen 2024.) Opiskelija tunnistaa henkilökohtaisen tarpeen kehittää osaamistaansa ja hyödyntää Skillstilaa oppimisprosessissaan omien henkilökohtaisten tavoitteidensa ja aikataulujensa mukaisesti.

[Alt-teksti: harjoitustilassa on potilassänky ja siinä nukke, sängyn vieressä tippapussi ja tippaletku sekä hoitopöytä.]
Kuva 1. Skillstila LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella. (Kuva: Tiia Kangassalo)

Opintojaksojen palautteiden perusteella opiskelijat toivovat, että yksittäisten kliinisten taitojen harjoittelulle olisi enemmän aikaa (Kangassalo & Puhakainen 2024). Skillstila tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella henkilökohtaisten tarpeiden mukaan lisää ja täten vastaa opiskelijoiden toiveeseen lisätä harjoitusmahdollisuuksia. Opintojaksoilla opettajan on tärkeä muistuttaa opiskelijaa itseohjautuvuudesta ja mahdollisuudesta hyödyntää Skillstilaa osaamisen kehittämisessä.

Kirjoittaja

Tiia Kangassalo toimii hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa hyvinvointiyksikössä.

Lähteet

Kangassalo, T. & Puhakainen, K. 2024. Taitopajatyöskentely sairaanhoitajakoulutuksen opetuksessa. LAB Pro. Viitattu 12.2.2024. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/taitopajatyoskentely-sairaanhoitajakoulutuksen-opetuksessa/

Loeng, S. 2020. Self-DirectedLearning: A Core Concept in Adult Education. Education Research International. Viitattu 12.2.2024. Saatavissa https://www.hindawi.com/journals/edri/2020/3816132/

Löfman, P. 2014. Tapaustutkimus itseohjautuvuudesta sairaanhoitajakoulutuksen eri vaiheissa. Itä-Suomen yliopisto. Viitattu 12.2.2024. Saatavissa https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/13549/urn_isbn_978-952-61-1468-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Malmi, L. & Kauppinen, T. 2017. Aalto Online Learning etsii uudenlaista kulttuuria oppimiseen ja opetukseen. Teoksessa: Ammattikasvatuksen aikakausikirja 3/2017. Oppimisanalytiikka digitaalisessa ympäristössä. Tampere: Suomen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print, 50–57. Viitattu 12.2.2024. Saatavissa https://journal.fi/akakk/article/view/84781/43851

Marjamäki-Nieminen, S. 2024. Skillstila: ensihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijan itsenäinen taitopaja. LAB Pro. Viitattu 30.1.2024. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/skillstila-ensihoitaja-ja-sairaanhoitajaopiskelijan-itsenainen-taitopaja/