Sosiaalinen media osana arkea

Sosiaalinen media on suuressa osassa nuoren aikuisen elämää. Se myös on luonut mahdollisuuden pitää yhteyttä kaukana asuviin läheisiin sekä luonut ihmisille erilaisia keinoja ilmaista itseään ja tavan viettää aikaa. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2019.)

Vaikkakin sosiaalinen media luo suuren määrän mahdollisuuksia, voi se silti aiheuttaa ahdistusta nuorelle aikuiselle (Mieli. 2021). Sosiaalinen media, muun muassa Twitter, Linkedln, Instagram ja Facebook, luovat epärealistisia paineita siitä, millainen nuoren tulisi olla. Nuoret aikuiset ovat riskialttiita sosiaalisen median luomille paineille, sillä he etsivät vielä identiteettiään ja hyväksyntää muilta. (Liimatainen 2019.)

Kuva 1. Sosiaalisen median sovelluksia (PhotoMIX-company 2016)

Monenlaisia vaikutuksia

Opinnäytetyössä (Sallinen & Salmi 2021) selvitettiin sosiaalisen median vaikutuksia nuoriin aikuisiin. Tulosten mukaan sosiaalista mediaa saatetaan käyttää useita tunteja päivässä. Sosiaalinen media vaikuttaa nuoren aikuisen kehonkuvaan, vaikkakin moni nuori aikuinen tiedostaakin sosiaalisen median luovan epärealistisia kauneusihanteita. Tämä taas osoittaa sen, kuinka suuri tarve nuorella aikuisella on saada positiivista palautetta postauksillaan, vaikkei sitä tietoisesti mieltäisikään. Moni nuori aikuinen kokee yhteenkuuluvuutta johonkin sosiaalisen median yhteisöön ja tuntee pystyvänsä ilmaisemaan itseään sosiaalisen median avulla. Nämä voivat olla hyvin tärkeitä asioita nuorelle aikuiselle, joka vielä etsii itseään. Moni myös kokee sosiaalisen median vaikuttavan ostopäätöksiinsä, eli siihen, millaisia valintoja nuoret aikuiset tekevät elämässään.

Suuren suosionsa vuoksi sosiaalista mediaa voidaan pitää yksilön ja yhteisön voimavarana. Nopea kommunikointi on mahdollista käyttäjän sijainnista riippumatta. Yhteenkuuluvuuden tunne on mahdollista esimerkiksi saman harrastuksen parissa. Koska sosiaalisen median käyttäjäkunta on laaja, myös sisällöntuottajia on paljon. Negatiivisten vaikutteiden mukaan mahtuu positiivisia vaikutteita, kuten terveellisten elämäntapojen noudattamisen motivointia ja pyrkimys hyväksyä erilaisia kehotyyppejä. (Salmi & Sallinen 2021).

Kuva 2. Sosiaalinen media on luonut nuorille aikuisille epärealistisia kauneusihanteita. (Geralt 2017)

Maailma digitalisoituu kovaa vauhtia, ja sosiaalinen media tulee vaikuttamaan aina vain enenevässä määrin nuoren aikuisen elämään. Sosiaalisen median ongelmallinen käyttö voi lisätä mielenterveysongelmia, sillä nuoren aikuisen elämän eri vaiheet voivat olla hyvin hauraita erilaisille altisteille.  Opinnäytetyössä (Salmi & Sallinen 2021) koottua tietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhoitoalalla siten, että opittaisiin tunnistamaan sosiaalisen median ongelmakäyttö ja siihen johtavat riskitekijät. Osana terveystarkastuksia olisi hyvä ottaa puheeksi sosiaalisen median käyttö.

Kirjoittajat

Ella Sallinen on juuri valmistunut terveydenhoitajaksi ja Henni Salmi on pian valmistuva terveydenhoitajaopiskelija LAB-ammattikorkeakoulusta.

Anja Liimatainen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä.

Lähteet

Liimatainen, L. 2019. Sosiaalisen median rooli nuoren aikuisen mielenterveydessä. Pro Gradu- tutkielma. Tampereen yliopisto. [Viitattu 24.04.2021]. Saatavissa:  https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/105280/1551973875.pdf?sequence=1

Salmi, H. Sallinen, E. 2021. Sosiaalisen median vaikutus nuoriin aikuisiin. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala. Lappeenranta. [Viitattu 07.06.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105077622

Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Sosiaalisen median palveluita ja sovelluksia, 2019. [Viitattu 24.04.2021]. Saatavissa: https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/lapsi-sosiaalisessa-mediassa/sosiaalisen-median-palveluita-ja-sovelluksia/

Mieli. 2021. ”Nuorten ahdistuneisuuteen apua tietoisuustaidoista”- Mitä mielessä, Maarit Lassander? [Viitattu 24.04.2021]. Saatavissa: https://mieli.fi/fi/mit%C3%A4-mieless%C3%A4/%E2%80%9Dnuorten-ahdistuneisuuteen-apua-tietoisuustaidoista%E2%80%9D-%E2%80%93-mit%C3%A4-mieless%C3%A4-maarit-lassander

Kuvat

Kuva 1. PhotoMIX-company 2016. Sosiaalinen-media-facebook-viserrys-1795578. Pixabay. [Viitattu 7.6.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/sosiaalinen-media-facebook-viserrys-1795578/

Kuva 2. Geralt 2017. Personal-woman-self-talk-mirror-2923048. Pixabay. [Viitattu 7.6.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/photos/personal-woman-self-talk-mirror-2923048/