Maahanmuuttajaopiskelijoiden opiskeluun vaikuttavat tekijät

Suomessa maahanmuutto ja monikulttuurisuus lisääntyvät nopeasti. Opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten mukaan maahanmuuttajien osuutta lisätään korkeakouluissa. Tätä varten järjestetään maahanmuuttajille valmentavaa koulutusta, kielikoulutusta ja heille suunnattua tiedotusta. (Opintopolku.)

Tarvitaanko uusia opinto- ja työmuotoja maahanmuuttajien opetukseen opiskelun helpottamiseksi? Onko tarvetta tarkastella uudella tavalla opetussuunnitelmia? Tuleeko etsiä uusia tapoja toteuttaa monikulttuurisuutta koulussa?

Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia sairaanhoitajaopiskelija Sevdalina Dimitrovan (2021) laadullisessa opinnäytetyössä Maahanmuuttajaopiskelijoiden opiskeluun vaikuttavat tekijät LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa maahanmuuttajien opiskelua edistävistä ja estävistä tekijöistä ja niiden vaikutuksista opiskeluun. Tavoitteena oli myös lisätä tietoa vuorovaikutuksen vaikutuksesta opiskelussa menestymiseen ja opiskelijoiden kokemuksista opintomenetelmistä.

Kuva 1. Maahanmuuttajaopiskelijoita suomalaisessa oppilaitoksessa (Kuva: Sevdalina Dimitrova)

Opiskellen kohti ammattia

Hallitusohjelmassa on tavoitteena, että vuonna 2025 Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuureiltaan rikas, asukkailleen hyvä maa. Korkeakouluvision tavoitteena on, että vuonna 2030 vähintään 50 prosenttia nuorista aikuisista (25−34-vuotiaat) suorittaa korkeakoulututkinnon. Näin koko väestön osaamispääoma kasvaa ja korkeakouluun pääsy on kaikkien saatavilla. Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat osa väestön osaamispääomaa. (OKM 2019.)

Kuva 2. Kilpikonna on voiman, kestävyyden, kärsivällisyyden, ahkeran työn ja sitkeyden symboli (Kuva: Sevdalina Dimitrova)

Oma motivaatio tukee opinnoissa

Opinnäytetyön tulosten mukaan opiskelua edistävät tekijät olivat Suomen opetuskulttuurin tuntemus, perheestä saatu tuki, oma myönteinen asenne, hyvä suomen kielen taito, ilmaiset opiskeluun liittyvät materiaalit sekä mahdollisuus käyttää koulun tietokoneita, hyvä vuorovaikutus, opiskeleminen omassa tahdissa, harjoitustunnit ja simulaatiot.

Opiskelua estäviksi tekijöiksi kuvattiin vieraalla kielellä opiskelu, opetus- ja koulukulttuurin tuntemattomuus, riittämättömät opiskelutaidot, huono vuorovaikutus ja opetuksen laatu sekä itsenäinen opiskelu. (Dimitrova 2021.)

Opiskelua tukevat tekijät edistävät oppimista koulussa. Vaikeuttavat tekijät estävät oppimista, mikä voi johtaa opiskelun keskeyttämiseen. Maahanmuuttajaopiskelijoiden opiskelua estävien tekijöiden huomioiminen ja niiden korjaaminen helpottaa koko koulutuksen onnistumista ja sen kautta maahanmuuttajaopiskelijoiden elämänlaadun parantumista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Haastateltavat korostivat, että opiskelijan on oltava pitkäjänteinen eikä hän saa luovuttaa kohdatessaan vaikeuksia. Oman motivaation merkitys on erityisen tärkeä kouluttautumisessa, ja sitä pidetään myös merkittävänä tekijänä hyvän elintason saavuttamisessa. (Dimitrova 2021.)

Kirjoittajat

Sevdalina Dimitrova on LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuva sairaanhoitajaopiskelija. Hän on kiinnostunut edistämään maahanmuuttajataustaisten opiskelun onnistumista. Artikkeli perustuu Dimitrovan opinnäytetyöhön Maahanmuuttajaopiskelijoiden opiskeluun vaikuttavat tekijät LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa.

Minna-Maria Behm työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja on toiminut opinnäytetyön ohjaajana.

Lähteet

Dimitrova, S. 2021. Maahanmuuttajaopiskelijoiden opiskeluun vaikuttavat tekijät LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa. Opinnäytetyö. Hoitotyön koulutusohjelma. LAB ammattikorkeakoulu. [Viitattu 13.4.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104074352

OKM. 2019. Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi: Kipupisteet ja toimenpide-esitykset III. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisuja 2019:1. [Viitattu 15.1.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-613-3

Opintopolku. Korkeakoulutus maahanmuuttajille. [Viitattu 5.2.2020]. Saatavissa: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/maahanmuuttajien-koulutus/korkeakoulutus-maahanmuuttajille