Tarkistuslistasta turvaa päivystyspotilaalle

Kuva 1. Akuutti24 vastaa Päijät-Hämeen alueella kiireellisestä sairaanhoidosta ja päivystystoiminnasta (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.)

LAB-ammattikorkeakoulussa anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -koulutuksen kehittämisprojektissa laadittiin ehdotus uudeksi tarkistuslistaksi Akuutti24:n päivystysleikkauspotilaille. Tarkistuslista toimii potilaan esitietolomakkeena tulevaa leikkausta varten, ja sen avulla saadaan dokumentoitua potilaan leikkauksen kannalta tärkeitä tietoja.

Tarkistuslistojen käyttö on tärkeää hoidon laadun yhteneväisyyden ja potilasturvallisuuden kannalta. Niiden avulla pyritään parantamaan tiimityötä ja edistämään turvallista toimintakulttuuria. (Helovuo ym. 2011.) 

Päijät-Hämeen keskussairaalan yhteydessä toimiva yhteispäivystyskeskus Akuutti24 vastaa Päijät-Hämeen päivystyspotilaiden hoidosta. Usein potilaan tila edellyttää päivystyksellistä leikkausta. (Akuutti24 2017.) 

Päivystyksestä leikkaussaliin

Akuutti24-yksikössä työskentelevät sairaanhoitajat valmistelevat potilaat leikkaukseen. Hoitohenkilöstön keskeisiä tehtäviä ovat potilastietojen kerääminen, leikkausta ja anestesiaa edeltävien tutkimusten tekeminen sekä potilaan ohjaaminen. (Lukkari ym. 2010.)

Tarkistuslistojen on todettu lisäävän potilasturvallisuutta. Listan käyttö on yksinkertainen menetelmä, jonka vaikuttavuudesta komplikaatioiden vähentämiseksi on kliinistä näyttöä. (Pauniaho 2009.)

Kuva 2. Lean-ajattelua voidaan soveltaa myös päivystysleikkauksiin (The Shiv76, 2015)

Lean-ajattelusta mallia

Lean-filosofia on ajattelutapa, jossa organisaatioiden ja henkilöstön ongelmaratkaisutaitojen järjestelmällinen kehittäminen on kaiken keskiössä. Se tarkoittaa työyhteisön toimintamallien perusteellista ja avointa arviointia sekä niiden jatkuvaa parantamista.

Lean-ajatteluun perustuva hyvä suunnittelu, tarkistuslistojen käyttö sekä kohdennetut esivalmistelut lisäävät kustannustehokkuutta. Leanin soveltaminen edellyttää tiimityötä sekä toiminnan seuraamista (Maijala 2019).

Kehittämisprojektin tavoitteena oli tuottaa ehdotus tarkistuslistasta päivystyksestä leikkaussaliin siirtyvälle potilaalle. Akuutti24:n potilastietojärjestelmä LifeCareen yhdistettiin anestesiakaavake ja tarkistuslista yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta ja tiedonkulkua Akuutti24-yksikön ja leikkausosaston välillä. Työskentelymenetelminä käytettiin soveltavaa tutkimusta, hyödynnettiin olemassa olevaa tietoa ja tarkasteltiin seikkoja, jotka liittyivät potilaiden mahdollisesti puutteelliseen leikkausvalmisteluun.

Tuotettu tarkistuslista sisälsi mm. seuraavia huomioitavia asioita: potilasranneke, tieto siitä milloin potilas on viimeksi syönyt ja juonut, allergiat, ab-profylaksia, esilääkkeet, aiemmat anestesiat ja niihin liittyneet ongelmat, vaatetus sekä omaisten informointi.

Akuutti24-yksikön osastonhoitajat arvioivat tarkistuslistan ja keräävät palautteen sen toimivuudesta.

Kirjoittajat

Joonas Rajala on taustaltaan ensihoitaja amk ja opiskeli LAB-ammattikorkeakoulussa anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -täydennyskoulutuksessa.

Pia Vanhalakka on taustaltaan ensihoitaja amk ja opiskeli LAB-ammattikorkeakoulussa anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -täydennyskoulutuksessa.  

Sari Nieminen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina ja on mukana kouluttajana anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -täydennyskoulutuksessa.

Lähteet

Akuutti24. 2017. [] Saatavissa: http://www.akuutti24.fi/

Helovuo, A., Kinnunen, M., Peltonen, K. & Pennanen, P. 2011. Potilasturvallisuus. Helsinki.

Lukkari L., Kinnunen T. & Korte R. 2010. Perioperatiivinen hoitotyö. Helsinki.[A9] 

Maijala, R. 2019. Lean terveydenhuollossa – Näkökulmina hukka ja johtaminen. Turun yliopiston julkaisuja. Turku. [A10] 

Pauniaho S., Lepojärvi M., Peltomaa K., Saario I., Isojärvi J., Malminvaara A. & Ikonen T. Suomen Lääkärilehti. 2009. Leikkaustiimin tarkistuslista lisää potilasturvallisuutta. Halo-katsaus. [A11] 

Kuvat

Kuva 1. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Kuva 2. The Shiv76. 2015. Haettu 30.3.2021. Haettavissa: https://pixabay.com/fi/photos/silm%C3%A4-leikkaus-nainen-766166/