Tavoitteena tasa-arvoisempi työ- ja perhe-elämä

Suomen perhevapaajärjestelmän kokonaisuudessaan uudistava perhevapaauudistus tuli voimaan 1.8.2022, ja tämän myötä esimerkiksi sairausvakuutuslaki (1224/2004) koki huomattavia muutoksia koskien vanhempainpäivärahojen määriä ja jakautumista vanhempien kesken. Perhevapaajärjestelmää on pyritty uudistamaan jo useammalla hallituskaudella, joten muutos on ollut odotettu. Tavoitteena uudistuksella on, että perhevapaat jakautuisivat jatkossa tasaisemmin ja että tätä kautta saataisiin edistettyä miesten ja naisten tasa-arvoa sekä työ- että perhe-elämässä. (Eduskunta 2022.)

[Alt-teksti: Suomen eduskunnan suuri istuntosali kuvattuna kaukaa yläviistosta.]
Kuva 1. Hallituksen esitys perhevapaauudistuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 8.12.2021. (Mäkelä 2014)

Uudistuksen myötä vanhempainpäivärahojen määriä kasvatettiin ja korvamerkittyjä päiviä jaettiin tasaisemmin vanhempien kesken. Myös määritelmät ja termit muutettiin sukupuolineutraaleiksi. Edellä mainituilla muutoksilla on tarkoitus ohjata vanhempia käyttämään perhevapaita tasaisemmin. Kelan lapsiperhe-etuustilaston mukaan vuonna 2021 kaikista vanhempainrahapäivistä, sisältäen vanhempainrahan, äitiysrahan ja isyysrahan, 89 % maksettiin äideille ja 11 % isille (Kela 2021, 7, 9).

Viidennes isistä ei käytä isyysvapaita lainkaan (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022). Perhevapaiden epätasaiselle jakautumiselle on monia syitä, kuten asenteet, vanhempien työmarkkina-asema ja vanhempien koulutustausta (Salmi & Närvi 2017, 98‒104).

Perhevapaauudistus on askel oikeaan suuntaan

Perhevapaauudistuksen ollessa vielä verrattain tuore uudistus ei varsinaista vertailevaa tutkimusaineistoa uudistuksen vaikutuksista ole vielä saatavilla. Uusi perhevapaajärjestelmä kuitenkin selkeästi ohjaa perheitä käyttämään vapaita tasaisemmin esimerkiksi korvamerkitsemällä molemmille vanhemmille korotettua päivärahaa, kun aiemmin tähän on ollut oikeus vain synnyttävällä vanhemmalla äitiysrahan muodossa. Myös monimuotoisia perheitä on huomioitu uudistuksessa, ja erilaisia perhemuotoja pyritään kohtelemaan tasa-arvoisesti.

Huttusen (2023) opinnäytetyön mukaan erilaisten perhemuotojen vanhempainpäivärahojen määrät kasvoivat tasaisesti ja lähes samassa suhteessa. Erityisesti perheet, joissa vanhempia oli kaksi ja syntyviä lapsia yksi, hyötyivät perhevapaauudistuksesta.

Tutkimustietoa tarvitaan kuitenkin myös monimuotoisempien perheiden näkökulmasta. Perhevapaauudistus onkin herättänyt paljon keskustelua puolesta sekä vastaan. Sukupuolineutraalius uudessa lainsäädännössä huomioi erilaisia perhemuotoja ja transtaustaisia vanhempia, mutta hienosäädölle jäi kuitenkin varaa esimerkiksi kolmen vanhemman perheiden suhteen (Sateenkaariperheet ry 2021). Se, onnistuiko perhevapaauudistus kannustamaan vanhempia jakamaan perhevapaita tasaisemmin, tullaan näkemään lähivuosina.

Kirjoittajat

Venla Huttunen valmistuu tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta keväällä 2023.

Jarmo Kemppinen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa juridiikan lehtorina.

Lähteet

Eduskunta. 2022. Lakihankkeiden tietopaketit. Perhevapaauudistus. Viitattu 12.3.2023. Saatavissa https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/perhevapaauudistus.aspx

Huttunen, V. 2023. Perhevapaauudistuksen vaikutukset sairausvakuutuslain mukaisten vanhempainrahojen määriin. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Viitattu 12.3.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202303173765

Kela. 2021. Kelan lapsiperhe-etuustilasto. Viitattu 12.3.2023. Saatavissa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/343364/Kelan_lapsiperhe_etuustilasto_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mäkelä, M. 2014. Eduskuntatalo. Pixabay. Viitattu 16.3.2023. Saatavissa https://pixabay.com/photos/parliament-parliament-house-317085/

Salmi, M. & Närvi, J. 2017. Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti. Viitattu 12.3.2023. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135216/URN_ISBN_978-952-302-884-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sateenkaariperheet ry. 2021. Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Viitattu 12.3.2023. Saatavissa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2021-AK-401011.pdf

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2022. Perhevapaiden käyttö ja kustannukset. Viitattu 12.3.2023. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/perheet-ja-vanhemmuus/perhevapaiden-kaytto-ja-kustannukset