Teknologia- ja innovaatio-osaaminen sosionomikoulutuksessa

Digitaalisen teknologian käyttö palveluissa muuttaa kansalaisten ja sosiaalialan ammattilaisten välistä vuorovaikutusta. Uuden teknologian käyttöönotto edellyttää työntekijöiden osallistumista kehittämistyöhön sekä sosiaalityön innovaatio- ja teknologiaosaamisen vahvistamista koulutuksessa ja työelämässä. (Kairala 2018, Lehtoaro ym. 2019, OPH 2019, VN 2018.)

LAB-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen uuden opetussuunnitelman (LAB-ammattikorkeakoulu 2019) teknologia- ja innovaatio -osaaminen -opintojakso toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2021 kolmen kampuksen yhteisinä verkko-opintoina. Samalla pilotoitiin LAB:n strategian mukaista TKI-perustaista opetusta tästä teemasta.

Kuva 1. Sote-alan innovaatio on käyttöön otettu idea, joka tuottaa lisäarvoa yksilön tai yhteisön hyvinvoinnissa, terveydessä tai palvelujärjestelmässä (Jarmoluk 2014)

Kehittämistä yhteistyössä TKI-hankkeiden kanssa

Opintojakson suunnittelu aloitettiin kontaktoimalla LABin hyvinvointiyksikön TKI-hankkeita ja työelämäyhteistyökumppaneita. Projektipäälliköiltä tiedusteltiin opiskelijatiimeille sopivia digitalisaatioon tai hyvinvointiteknologiaan liittyviä toimeksiantoja kehittämiskokeiluihin (kts. Muurinen 2019, Muurinen & Lovio 2015). Mukaan yhteistyöhön saatiin seuraavat tahot: Konenäön uudet sovellukset sote- ja hyvinvointialalla, LAB WellTech, Tekoälypaja, Aatos – ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa, Syödään yhdessä – hävikistä hyödyksi , OLOPISTE 2.0 – Aktiivisuudella tasapainoista arkea, Alueellinen teknologiakartta sekä lisäksi Kriisikeskus Osviitta opiskelijan oman kontaktin pohjalta.

Kahden kuukauden kehittämisprosessissa tuloksina syntyi opiskelijatiimien tekemiä selvityksiä ja käyttäjäkokemuksia, kartoituksia olemassa olevista arjen käytännöistä ja tarpeista sekä nykyisten toimintamallien arviointia ja kehittämisideointia. Tiimit esittelivät kehittämiskokeilujen toteutuksia ja tuloksia opintojakson 12.5. järjestetyssä webinaarissa sekä kirjoittamissaan blogijulkaisuissa (kts. LAB Focus, hakusana: teknologia- ja innovaatio-osaaminen).

Osaaminen vahvistui opintojakson aikana

Opiskelijat arvioivat omaa teknologia- ja innovaatio-osaamistaan opintojaksolla kyselyiden avulla, joita on kehitetty aiemmin toteutetulla eSosiaaliohjaus-opintojaksolla (kts. Ojala & Tolonen 2018). Kahdesti täytetyssä kyselyssä arvioitiin omaa osaamista ja lopussa opiskelijat perustelivat arvionsa sanallisesti.

Kuva 2. Opiskelijat täyttivät opintojakson alussa aloituskyselyn, jonka avulla he arvioivat oman osaamisensa lähtötasoa kuuden opintojakson osaamistavoitteeseen liittyvän väittämän avulla viisiluokkaisella Likert -asteikolla (1= täysin eri mieltä, 5= täysin samaa mieltä) (Google Forms 2021a)
Kuva 3. Opintojakson lopussa toistetaan sama kysely osaamisen loppuarviointina (Google Forms 2021b)

Tuloksia ja opiskelijoiden oman osaamisen arviointeja tarkasteltaessa voidaan todeta, että opiskelijoiden teknologia- ja innovaatio osaaminen on kasvanut opintojakson aikana. Yhtenä tekijänä oman osaamisen kasvuun mainitaan TKI-hankkeiden mahdollistamat, aidot työelämälähtöiset kehittämiskokeilut ja niistä yhdessä oppiminen:

  • Kehittämiskokeilutehtävä toi tähän tarvittavaa tietoa ja osaamista.
  • Olen saanut kuulla esityksiä ajankohtaisista teknologiaa hyödyntävistä hankkeista ja niiden kautta huomioida innovaatioita jatkossakin.
  • Tekoälyn ja hyvinvointiteknologian ymmärrys auttaa tunnistamaan ja käyttämään sovelluksia ja laitteita.
  • Perehdyimme hyvin erilaisiin keinoihin tunnistaa innovaatioita ja sen avulla pystyn käyttämään niitä. Tällä alueella on vielä paljon opittavaa, mutta nyt minulla on hyvä pohja aiheeseen.
  • Tunnistan alaani hyödyntäviä innovaatioita aiempaa paremmin.

Kirjoittajat

Kati Ojala työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa sekä opettajana teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksolla.

Tarja Tolonen työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa sekä opettajana teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksolla.

Lähteet

Kairala, M. 2018. Sosiaalityön teknologiaosaaminen. Teoksessa Juvonen, T., Lindh, J., Pohjola, A. & Romakkaniemi, M. (toim.) 2018. Sosiaalityön muuttuva asiantuntijuus. 211-227. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. Tallinna: UniPress.

Laaksonen, H., Laitinen, H. & Hiilamo, H. 2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

LAB-ammattikorkeakoulu. 2019. Sosionomikoulutuksen opetussuunnitelma. [Viitattu 1.6.2021]. Saatavissa: https://opinto-opas.lab.fi/fi/68177/fi/68143/SOS20K/432/year/2019

Lehtoaro, S., Juujärvi, S. & Sinervo, T. 2019. Sähköiset palvelut ja palvelujen integraatio haastavat osaamisen: Sote-ammattilaisten näkemyksiä tulevaisuuden osaamistarpeista. [Viitattu 1.6.2021]. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137469/URN_ISBN_978-952-343-266-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Muurinen, H. 2019. Pragmatismi ja kokeileva lähestymistapa sosiaalityön tiedonmuodostuksessa. Helsingin yliopisto. Väitöstutkimus. [Viitattu 31.5.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5616-82-8

Muurinen, H., & Lovio, I. 2015. Kokeileminen sosiaalipalveluiden kehittämisen menetelmänä ja strategiana. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 23(2). [Viitattu 31.5.2021]. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/51253

Ojala, K. & Tolonen, T.  2018. eSosiaaliohjaus, uutta sosionomin opinnoissa. LAMK Pro. [Verkkolehti]. [Viitattu 31.5.2021]. Saatavissa: http://www.lamkpub.fi/2018/09/04/esosiaaliohjaus-uutta-sosionomin-opinnoissa/

OPH 2019. Opetushallitus. Osaamisen ennakointifoorumi – Osaamiskorttipakka. [Viitattu 1.6.2021]. Saatavissa: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_1.pdf

VN 2018. Valtioneuvosto. Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 39/2018.  [Viitattu 1.6.2021]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160883/39-2018-Optimoitu%20sote-osaaminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kuvat

Kuva 1. Jarmoluk, M. 2014. Innovaatio-liiketoiminta-liikemies-561388. Pixabay. [Viitattu 31.5.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/innovaatio-liiketoiminta-liikemies-561388/

Kuva 2. Google Forms 2021a. Aloituskysely Teknologia- ja innovaatio-osaaminen. Google Forms.

Kuva 3. Google Forms 2021b. Loppuarviointi Teknologia- ja innovaatio-osaaminen. Google Forms. .