Erityistä tukea tarvitsevan nuoren toiminnanohjauksen haasteet työelämään tutustuttaessa

Ihan Samat -hanke tarjoaa ammatillista harjoittelua LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutusyhteistyömalli sekä LABin ja Kiipulan ammattiopiston opiskelijoiden työelämävalmiuksia edistävä oppimisympäristö. Hankkeessa erilaiset opiskelijat kohtaavat, ja heitä ohjaavat opettajat työskentelevät vuorovaikutuksessa. (LAB-Ammattikorkeakoulu 2020) 

KUVA 1. Ihan Samat-hanke

Fysioterapeuttiopiskelija Päivi Salmi-Wallenius kiinnostui siitä, miten erityistä tukea tarvitsevien nuorten toiminnanohjauksen haasteet näkyvät arjessa ja miten niitä voi kohdata työssä. Hankeharjoittelun tuotoksena syntyi opas toiminnanohjauksen tukemiseen työ- ja toimintapaikoille (Salmi-Wallenius 2020). Sen tavoitteena on antaa kuva erityisnuorten toiminnanohjauksen tukemisesta tulevilla työelämääntutustumisjaksoilla. Oppaaseen koottiin vinkkejä siitä, miten opiskelija otetaan vastaan harjoittelupaikassa ja miten haasteita kohdatessa voi toimia, jotta voitaisiin välttää useimmat sudenkuopat, tai jopa ehkäistä haastavien ja toiminnanohjausta haittaavien tilanteiden syntymistä.  

Toiminnanohjauksen haasteiden ilmenemismuodot 

Toiminnanohjauksen osa-alueita ovat ajattelemattoman käyttäytymisen ehkäisy, toiminnan vaihtaminen ja suunnittelu sekä aloitteellisuus, organisointikyky, itsetarkkailu, tunteiden säätely ja työmuisti. Nämä ovat kykyjä, joiden avulla nuori sopeuttaa toimintaansa tilanteen vaatimusten mukaisiksi. Sosiaalisten tilanteiden ja sosiaalisten normien hahmottaminen voi olla vaikeaa. Oma-aloitteisesti ja kontrolloidusti toimiminen on haastavaa varsinkin yllättävissä tilanteissa, jotka vaativat opittujen toimintatapojen muuttamista, uuden oppimista, organisointikykyä, usean asian rinnakkain tekemistä, päätöksentekoa tai toiminnan suunnittelua. (Terveyskylä 2020; Kehitysvamma-alan toimijat 2020; Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2020) 

Hyvät käytännöt toiminnanohjauksen tukemiseen 

Avoin keskustelu harjoittelupaikan, opiskelijan sekä hänen ohjaajansa ja avustajansa välillä mahdollistaa toiminnanohjauksen onnistumisen. On tärkeää huomioida opiskelijan kokemus siitä, miten häntä voitaisiin parhaiten auttaa ja ottaa vastaan harjoittelupaikassa. Turha kiireen tuntu voi vaikuttaa toiminnanohjaukseen ja ohjeistuksen ymmärtämiseen. Työskentelytilat ja työkaverit tehdään tutuiksi: opiskelijan pitää tietää kenen puoleen kääntyä ongelmatilanteissa. Työtehtävien muutoksista tulee kertoa riittävän selkeästi. Työn tauotus, päivän työtehtävien ohjeistus ja mahdollisimman muuttumaton päivärytmi tukevat myös toiminnanohjausta. (Salmi-Wallenius 2020) 

KUVA 2. Ihan-Samat hanke

Työohjeistus annetaan selkeästi ja opiskelijan tarvitsemalla tavalla suullisesti, kirjallisesti tai kuvina. Tehtävän työvaiheet voi videoida tai kuvata opiskelijan omalla älylaitteella, josta opiskelijan on helppo tarkastaa työvaiheet, jos jokin asia huolestuttaa tai epäilyttää. Erilaiset ärsykkeet katkaisevat toiminnan, jolloin opiskelija ei välttämättä tiedä kuinka jatkaa työtään. Myös toiminnan aloittamisessa, suunnittelussa tai toiminnan jatkamisessa voi näkyä haasteita. Osa nuorista tarvitsee kommunikoinnin tukemiseksi selkokieltä joko puheessa tai teksteissä, osa käyttää kommunikointiin kuvakieltä joko osana kommunikointia tai kommunikoi kokonaan kuvien avulla. Toiminnanohjauksen tukemiseen työ- ja toimintapaikoilla opas on tehty Kiipulan ammattiopiston käyttöön ja sitä ei ole julkaistu. (Salmi-Wallenius 2020) 

Selkokeskuksen sivuilta löytyy paljon apua selkokielisyyteen, sen ymmärtämiseen ja käyttämiseen. (https://selkokeskus.fi

Papunet tarjoaa laajan kuvapankin kommunikoinnin avuksi. https://papunet.net/materiaalia/kuvapankki

Kirjoittajat

Päivi Salmi-Wallenius on fysioterapeuttiopiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Pirjo Knuuttila on LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksen lehtori ja toimii Ihan Samat -hankkeessa asiantuntijana. 

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

Lähteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. 2020. Foniatria. [Viitattu 1.8.2020] Saatavilla: https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/foniatria/lapsen_neuropsykologinen_arvio/toiminnanohjaus/Sivut/default.aspx  

Kehitysvamma-alan toimijat 2020. Laaja-alaiset oppimisvaikeudet. [Viitattu 1.8.2020] Saatavilla: https://verneri.net/yleis/laaja-alaiset-oppimisvaikeudet  

LAB-ammattikorkeakoulu 2020. Ihan samat – vertaisoppimista ja kohtaamista erilaisille opiskelijoille. [Viitattu 1.8.2020] Saatavilla: https://lab.fi/fi/projekti/ihan-samat  

Salmi-Wallenius, P. 2020. Opas toiminnanohjauksen tukemiseen työ- ja toimintapaikoilla. Ihan Samat -hanke. Julkaisematon. 

Terveyskylä. 2020. Toiminnanohjaus. [Viitattu 1.8.2020] Saatavilla: https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/aivot-ja-toimintakyky/toiminnanohjaus  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.