Toimintamallin kokeilu nuorten tukena

Nuoren itsenäistymiseen liittyy odotuksia tulevaisuutta muovaavista valinnoista. Näitä voivat olla koulutus, ura, oma koti sekä perheen perustaminen. Tulevaisuuden valinnat ohjaavat nuorta itsenäistymisprosessissa. Aina valintoihin sopeutuminen ei kuitenkaan onnistu ja osa nuorista tarvitsee tukea ja vahvistusta itsenäistymisessä. (Honkatukia ym. 2020.)

Merkittävin sopeutumista vaikeuttava tekijä on mielenterveyshäiriöt, joista yhä useampi nuori kärsii. Jotta nuorten itsenäistymiseen liittyvät kehitysmahdollisuudet säilyisivät, tulisi häiriöihin ja ongelmiin puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Hoidotta jäänyt ongelma tai häiriö voi heijastua pitkälle nuoren tulevaisuuteen. (Aalto-Setälä & Marttunen 2007.)

Kuva 1. Toimintamallin tarkoituksena on tukea nuorta itsenäistymisessä. (ohurtsov 2015)

Toimintamallin taustaa

Hyvinvointia arkeen -toimintamalli on kehitetty vuonna 2014 Heikan ja Pulkkisen opinnäytetyönä. Toimintamallista haluttiin käytännönläheinen sekä helposti hyödynnettävä työkalu ammattilaisten käyttöön.  Toimintamallin keskiössä ovat itsenäisyyteen liittyvät asiat, elämäntaidot, arjenhallinta, hyvinvointi, mielenterveys sekä päihteiden käyttö. Toimintamallin tarkoituksena on tukea nuorta itsenäistymisessä sekä ehkäistä syrjäytymistä. (Heikka & Pulkkinen 2014.)

Toimintamalli käytännössä

LAB-ammattikorkeakoulun toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa Hyvinvointia arkeen – toimintamalli käytännössä ja arvioida sen toimivuutta. Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin ryhmätyöskentelynä Eksoten kuntoutumisyksikössä asuvien itsenäistyvien nuorten kanssa. (Hyrkkänen & Ilmaniemi 2022.)

Toimintamalli toteutettiin sarjana ryhmätapaamisia. Tapaamiskertoja oli kuusi. Kullakin tapaamiskerralla käsiteltiin yksi itsenäistymiseen liittyvä aihe. Tapaamiskertojen aiheina olivat arjen hallinta ja elämisen taidot, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi, sosiaaliset taidot ja tulevaisuuteen liittyvät aiheet. (Hyrkkänen & Ilmaniemi 2022.)

Nuorilta ja kuntoutumisyksikön henkilöstöltä saatiin hyvää palautetta. Nuoret kokivat saaneensa hyödyllistä tietoa itsenäistymiseen liittyvistä aiheista. Vaikka ryhmätyöskentely tuntui osasta nuorista aluksi hankalalta ajatukselta, toimintamallin toteuttaminen käytännössä osoittautui toimivaksi ja nuorten mielestä antoisaksi. Heikan ja Pulkkisen Hyvinvointia arkeen -toimintamalli on alun perin suunniteltu toteutettavaksi joko ryhmätapaamisina tai yksilötapaamisina. Ryhmätapaamisten hyvistä puolista huolimatta yksilötapaamisissa voidaan huomioida yksilön tarpeet paremmin. Toimintamallia aiotaankin testata tässä kyseisessä Eksoten kuntoutumisyksikössä nyt myös yksilötapaamisina. (Hyrkkänen & Ilmaniemi 2022.)

Kirjoittajat

Sini Hyrkkänen on valmistuva sairaanhoitajaopiskelija LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampukselta.

Mia Blomqvist työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannan kampuksella.

Lähteet

Aalto-Setälä, T. & Marttunen, M. 2007. Nuoren psyykkinen oireilu –häiriö vai normaalia kehitystä? Duodecim. Vol.123, 207–213. Viitattu 4.6.2022. Saatavissa www.terveyskirjasto.fi/xmedia/duo/duo96233.pdf

Heikka, J. & Pulkkinen, A. 2014. Hyvinvointia arkeen ‒ Toimintamalli nuorten itsenäistymisen tukemiseksi. AMK-opinnäytetyö. Saimaan ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutus. Lappeenranta. Viitattu 2.6.2022. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/84762/Heikka%20Juho%20ja%20Pulkkinen%20Antti.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hyrkkänen, S. & Ilmaniemi, M. 2022. Hyvinvointia arkeen –Toimintamallin toteuttaminen nuorten itsenäistymiseksi. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutus. Lappeenranta. Viitattu 7.6.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022060716186

Honkatukia, P., Kallio, J., Lähde, M. & Mölkänen, J. 2020. Omana itsenä osana yhteiskuntaa – itsenäistyvät nuoret aikuiset kansalaisina. ALL- YOUTH- tutkimushanke, Punaisen Ristin Nuorten turvatalo. Viitattu 4.6.2022. Saatavissa Omana itsenä osa yhteiskuntaa – Itsenäistyvät nuoret aikuiset kansalaisina (tuni.fi)

ohurtsov. 2015. Ohurtsov, O. Tyttö, nuori, elämäntapa. Pixabay. Viitattu 7.6.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/tytt%c3%b6-nuori-el%c3%a4m%c3%a4ntapa-nainen-1026246/