Testaamalla tehokkaampaa digimarkkinointia

Mikä kuvateema toimii parhaiten Facebook-mainonnassa? Millaiset tekstisisällöt edistävät tuotteiden myyntiä verkkokaupassa? Moni markkinoija pohtii näitä kysymyksiä luodessaan sisältöjä digitaalisiin kanaviin. Kuitenkin monet yritykset tekevät digimarkkinointia omien olettamusten varassa testaamatta erilaisia sisältövaihtoehtoja. Sisältöjä voi helposti testata ja optimoida markkinoinnin työkalujen avulla.

Sisältöjen optimoinnilla parempia tuloksia

Konversio-optimoinnilla tarkoitetaan verkkosivun kehittämistä myynnilliseksi tiedon keräämisen ja optimoinnin avulla. Tavoitteena on kehittää asiakaskokemusta ja saada asiakas etenemään ostopolulla. Konversio-optimointi jaetaan neljään eri vaiheeseen: suunnitteluun, testaamiseen, mittaamiseen ja analysointiin. Aluksi valitaan kehityskohde, johon lähdetään testaamaan erilaisia korjaustoimenpiteitä. Testausten tuloksia vertaillaan analytiikkatyökaluilla, ja tätä kautta löydetään toimivin vaihtoehto, jota voidaan hyödyntää pidemmällä aikavälillä. (Karjaluoto ym. 2022, 195–196)

[Alt-teksti: kaavakuva, keskellä sana konversio-optimointi ja ympärillä osiot analysointi, suunnitelma, testaaminen ja mittaaminen.]
Kuva 1. Konversio-optimoinnin vaiheet. (Karjaluoto ym. 2022, 196; muokannut Luca Eskelinen)

A/B-testaus apuna sisältöjen kehittämisessä

Sisältöjen testaamiseen kannattaa hyödyntää A/B-testaamista, jonka ideana on verrata kahta erilaista versiota ja tulosten perusteella optimoida markkinoinnin tehokkuutta (Chaffey & Ellis-Chadwick 2022, 476). A/B-testausta on mahdollista hyödyntää myös digitaalisessa mainonnassa. Testattava elementti voi olla esimerkiksi kuvat, otsikot, leipäteksti tai Call-to-action -painike. (Santalahti 2023).

[Alt-teksti: testattavia aiheita ovat esimerkiksi ensisijainen teksti, otsikko ja call to action -painike.]
Kuva 2. Esimerkkejä testattavista aiheista. (Kuva: Luca Eskelinen)

A/B testaamisessa on tärkeää testata vain yhtä elementtiä kerrallaan, jotta tiedetään, mikä lopulta vaikutti tuloksiin. Esimerkiksi testattaessa samanaikaisesti eri kuvia ja otsikoita ei voida olla varmoja vaikuttiko testin tuloksiin erilainen kuva vai otsikko. Testaaminen pitää jakaa eri testikertoihin, jos halutaan testata useampia elementtejä (Chaffey & Ellis-Chadwick 2022, 476).

Eskelinen (2023) A/B-testasi opinnäytetyössään Menestystarinat Oy:n kolmea eri kuvateemaa yrityksen tukiklinikkapalvelun laskeutumissivulla, Google Display -verkostossa ja Facebookissa. Vaikka testattavia kanavia ja kuvateemoja oli kolme, niin testattavia aiheita oli vain yksi. Testi kohdennettiin valitulle asiakassegmentille tiettynä ajanjaksona. Näin testin kohdennuksiin, aikaväliin ja aiheeseen ei tullut eroavaisuuksia. Lopulta tuloksista voitiin analysoida toimivin kuvateema laskeutumissivulla sekä Google Display- ja Facebook-mainonnassa.

Digimarkkinoinnin optimointi kannattaa aina, jotta käytetyistä digimarkkinoinnin resursseista saadaan paras mahdollinen tehokkuus irti. Kun testauskierroksia on tehty tarpeeksi usein, markkinoinnin tulokset nousevat varmasti. Suosittelemme siis kaikkia yrityksiä tehostamaan myyntiään testaamalla digimarkkinointia.

Kirjoittajat

Luca Eskelinen valmistui tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta ja toimii digimarkkinoinnin tuottajana Menestystarinat Oy:ssa.

Lotta Toivonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Labtic Digimarkkinointitoimiston valmentajana ja markkinoinnin lehtorina.

Lähteet

Chaffey, D. & Ellis-Chadwick, F. 2022. Digital Marketing. 8. uudistettu painos. Harlow: Pearson Education.

Eskelinen, L. 2023. Kuvateemojen A/B testaaminen Google Display- ja Facebook-mainonnassa. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Viitattu 2.6.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023060722379

Karjaluoto, H., Lahtinen, N., Pulkka, K. & Mero, J. 2022. Digimarkkinointi. Helsinki: Alma Talent.

Santalahti, K. 2023. Mitä AB-testaus on? Kolme faktaa ja kolme yleisintä virhettä. Kubla. Viitattu 2.6.2023. Saatavissa https://kubla.fi/blogi/ab-testaus/