Toimijuus etävuorovaikutuksessa

Työelämässä tarvitaan substanssiosaamisen lisäksi myös pehmeää osaamista. Toimijuus on yksi englannin kielen agency-sanan käännöksistä. Cambridgen sanakirjan mukaan se tarkoittaa kykyä tarttua toimeen tai valita sopivin tarjolla olevista vaihtoehdoista (Cambridge 2024). Lukuisista käännöksistä se lienee paras kuvaamaan sitä taitojen kimppua, jota etävuorovaikutuksessa tarvitaan. Fletcher ja Thornton (2023) ovat määritelleet toimijuuden ilmenemismuodoiksi omatoimisuuden, johtajuuden, ongelman ratkaisemisen, kriittisen ajattelun ja omistajuuden. Toimijuus on laajennus Roblesin (2012) työelämän pehmeiden taitojen luotettavuutta ja itsekuria tarkoittavaan osaamisen, mikä on vaatimuksena yhä useammassa työtehtävässä onnistumiseksi.

Toimijuuden ilmenemismuodot

Omatoimisuus tulee esiin siten, että yksilö ottaa itse aloitteen odottamatta muiden antamia ohjeita. Omatoimisuutta on myös kysymysten esittäminen ja ideoiden jakaminen. Ryhmän tasolla omatoimisuus tulee esiin silloin, kun ryhmä miettii keskenään tapoja kehittää toimintaansa esimerkiksi prosessien kehittämisen kautta. Tiimin yhteinen keskustelu auttaa usein parhaan etenemistavan löytämisessä. Parhaimmillaan tiimi pystyy tekemään itsenäisesti strategiaan pohjautuvia valintoja ja edistämään organisaation ulkopuolelta tulevien tavoitteiden itsenäistä määrittämistä ja niiden toteutumisen seurantaa.

Johtajuus ei vaadi esimiesasemassa toimimista. Esimerkiksi virtuaalisissa tapaamisissa se tulee esiin silloin, kun osallistujat kertovat selkeästi omista tavoitteistaan ja odotuksista. Yksilöiden tavoitteiden pohjalta voidaan hahmottaa tiimin yhteiset tavoitteet. Se vaatii valmiutta esittää muille kysymyksiä ja vastausten aktiivista kuuntelemista. Johtajuutta on myös muiden kannustaminen ja muiden etenemisen ja mahdollisen avun tarpeen varmistaminen. Omalla esimerkillä voi niin ikään tuoda esiin johtajuutta.

Ongelman ratkaiseminen on haastavaa toimintaa, mutta jäseniinsä luottava tiimi pystyt ratkomaan hyvinkin haastavia tilanteita. Jotta ongelma voidaan ratkaista, pitää ensin tunnistaa asia, johon uusi näkökulma vaaditaan. Kun ongelma on tunnistettu, pitää tiimin jäsenten kertoa omat näkemyksensä ja tietonsa ongelmasta. Avoimella viestinnällä voidaan varmistaa kaikkien tietävän oleelliset asiat käsillä olevasta haasteesta. Sen jälkeen sopivia ratkaisutapoja voidaan etsiä yhdessä.

Kuva 1. Etävuorovaikutus vaatii kriittistä ajattelua. (Pexels 2016)

Toimivien ratkaisutapojen löytäminen vaatii kriittistä ajattelua. Erilaisten ratkaisutapojen vertailua auttaa eri vaihtoehtojen hyvien ja huonojen puolien tarkastelu. Kriittisiä kysymyksiä ei pidä ajatella muutosvastarinnaksi, vaan tavaksi tunnistaa mahdollisia riskejä. Riskien tunnistaminen voi auttaa parempien lähestymistapojen löytämisessä tai riskien hallinnan suunnittelussa. Jos ratkaisuvaihtoehtoja pystyy puolustamaan uskottavasti argumentoiden, voi olla varmempi niiden toimivuudesta.

Lopulta toimijuus vaatii sitä, että tiimin jäsenet ovat valmiita ottamaan käsiteltävät asiat omikseen. Kun jonkin asian kokee omistavansa, on yleensä valmiimpi laittamaan itsensä likoon asian edestä. Jos jonkin asian omistajuus on organisaatiolla, ei kukaan ole lopulta valmis viemään asiaa eteenpäin. Sen takia työelämän etävuorovaikutustilanteet vaativat toimijuutta. Sen avulla yksilöt ja etätyöyhteisöt menestyvät.

Kirjoittaja

Sami Heikkinen, FM, KTM, kehittää asiantuntijana Distance LAB -hankkeessa (LAB 2024) yritysten etävuorovaikutusosaamista.

Lähteet

Cambridge. 2024. Agency. Viitattu 26.2.2024. Saatavissa https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/agency.

Fletcher, S., Thornton, K.R.V. 2023. The Top 10 Soft Skills in Business Today Compared to 2012. Business and Professional Communication Quarterly. 86(4), 411‒426.

LAB. 2024. Distance LAB – remote service hub for SME’s and public sector. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 16.2.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/distance-lab-remote-service-hub-smes-and-public-sector

Pexels. 2016. Konsepti, mies, paperit, henkilö. Pixabay. Viitattu 26.2.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/konsepti-mies-paperit-henkil%C3%B6-1868728/

Robles, M. M. 2012. Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. Business Communication Quarterly, 75, 453-465. Viitattu 26.2.2024. Saatavissa  https://doi.org/10.1177/1080569912460400