Labtic – merkityksellistä opiskelua digimarkkinointitoimistossa

Käytännönläheisyys ja työelämälähtöisyys olivat tärkeimmät lähtökohdat, kun markkinoinnin oppimisympäristön suunnittelu aloitettiin. Ajatus oli perustaa digimarkkinointitoimisto, jossa markkinointia opitaan tekemällä oikeita asiakastöitä oikeilla työkaluilla. Nämä lähtökohdat eivät kuitenkaan yksinään riittäneet tekemään opiskelusta motivoivaa. Oppimisen pitää olla merkityksellistä, jotta idea todella toimii.

Suunnittelun lähtökohtana oli selvittää, millainen digimarkkinoinnin oppimisympäristö motivoi parhaiten opiskelijoita ja kuinka opettaja pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan oppijoiden motivaatioon ja merkityksellisyyden tunteeseen. Suunnittelun lähtökohdaksi muotoutui itseohjautuvuusteoria, jonka mukaan kestävä motivaatio perustuu kolmeen psykologiseen perustarpeeseen: autonomiaan, kyvykkyyden tunteeseen ja yhteisöllisyyteen (Ryan & Deci 2000). Martelan ym. (2018) mukaan merkityksellisyyden kokemus sisältää edellisten lisäksi hyväntekemisen muille (Martela ym. 2018).

[Alt-teksti: Huoneessa yhdeksän henkilöä istumassa tuoleissa reingissä. Jotkut henkilöistä nauravat, jotkut hymyilevät ja elehtivät käsillään.]
Kuva 1. Opiskelijat keskustelevat valmentajien kanssa opiskeltavista teemoista. (Kuva: Inka Usvaala)

Labtic-oppimisympäristön suunnittelussa huomioitiin itseohjautuvuusteorian ja merkityksellisyyden lähtökohdat. Opiskelijat saavat vapaasti valita itseään kiinnostavat opintokokonaisuudet sekä projektit, jotka motivoivat eniten. Opettaja ei ole projekteissa välikätenä, vaan asiakkaiden yhteydenotot ohjautuvat suoraan opiskelijoille. Projektien toteutuksen tukena toimivat opiskelumateriaalit ja Labticin valmentajien tuki.

Hyväntekeminen muille konkretisoituu asiakasprojekteissa ja digimarkkinointitoimiston käytäntöjen kehittämisessä. Esimerkiksi Labticin kansainvälinen opiskelijatiimi haluaa tehdä asiakashankintaa ajatellen myös tulevia Labticin opiskelijoita.

Psykologinen turvallisuus vaikuttaa tiimin tulokseen

Myös yhteisöllisyydellä on suuri merkitys motivaation syntymiseen (Ryan & Deci 2000). Siksi Labticissa panostetaan tiimiytymiseen. Lukukauden alussa opiskelijat saavat päättää itsenäisesti, mitä kivaa tehdään, jotta tutustutaan. Ryhmäytyminen mahdollistaa rennon ja luottavaisen vuorovaikutuksen syntymisen. Hyvän ilmapiirin ja ryhmähengen lisäksi tiimiytyminen vaikuttaa projektien onnistumiseen.

Google selvitti tutkimuksessaan (Rozovsky 2015), mitkä tekijät vaikuttavat tehokkaan tiimin syntymiseen. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on psykologinen turvallisuus. Se, että jokainen uskaltaa ottaa rohkeasti riskejä, sanoa ajatuksensa ääneen ja olla haavoittuvainen muiden edessä, mahdollistaa parhaimpien tulosten löytämisen. Siksi psykologinen turvallisuus on nostettu keskeiseksi teemaksi myös Labtic-toimistossa.

Kuva 2. Labticin asiakasprojektit toteutetaan opiskelijatiimeissä. (Kuva: Inka Usvaala)

Labtic-oppimisympäristössä on löydetty merkityksellisen tekemisen resepti. Sen lisäksi, että oppijat pääsevät vapaasti toteuttamaan itseään soveltaessaan teoriaa valitsemissaan projekteissa, tekeminen on myös opettajalle mielekkäämpää. Labtic on vasta alkutaipaleella, mutta jo tämän kokemuksen pohjalta uskallan todeta, että meistä kuullaan vielä ja paljon!

Kirjoittaja

Lotta Toivonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Labtic Digimarkkinointitoimiston valmentajana ja markkinoinnin lehtorina. Hän on vastannut Labtic-oppimisympäristön kehittämisestä. Labtic on LABin oppimisympäristö, jossa opiskelijat auttavat pienyrittäjiä markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Linkki Labticin sivuille (Linkki 1).

Lähteet

Martela, F., Richard, M., Ryan, R. & Steger, M. Meaningfulness as Satisfaction of Autonomy, Competence, Relatedness, and Beneficence: Comparing the Four Satisfactions and Positive Affect as Predictors of Meaning in Life. Journal of happiness studies 19, no. 5 (2018): 1261–1282. Viitattu 9.2.2023. Saatavissa: https://doi.org/10.1007/s10902-017-9869-7

Rozovsky, J. 2015. The five keys to a successful Google team. Google re:Work. Viitattu 9.2.2023. Saatavissa: https://rework.withgoogle.com/blog/five-keys-to-a-successful-google-team/

Ryan, R. & Deci, E. 2000. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. Viitattu 9.2.2023. Saatavissa rajoitetusti  https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

Linkit

Linkki 1. LAB. 2023. Labtic. www.labtic.fi