Ohjauksella ja valvonnalla laadukkaampia kotihoitopalveluita

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjauksen ja valvonnan tavoitteena on turvata asiakkaiden asema ja oikeudet, edistää asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä varmistaa palveluiden laatu ja lainmukaisuus. Valvonnan ja siihen sisältyvän ohjauksen avulla pyritään ennakoivasti ohjaamaan palveluntuottajia tuottamaan laadukkaita ja vaikuttavia palveluita. (Nykänen ym. 2017, 1.)

Kunnalla / kuntayhtymällä on valvontavastuu

Kunnalla/kuntayhtymällä on ensisijainen vastuu valvoa järjestämisvastuulleen kuuluvien toimintojen toteutumista. Yksityisten palveluntuottajien toimintaa on ohjattava ja valvottava samalla tavalla kuin kunnan/kuntayhtymän omaa toimintaa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014, 12.) Kunnan/kuntayhtymän järjestäessä palveluita ostamalla tai palvelusetelin avulla on palveluiden toteutumista valvottava ja varmistettava, että hankittavat palvelut vastaavat toimijan itsensä tuottamien palveluiden tasoa (Tuori & Kotkas 2016, 70).

Ohjauksen ja valvonnan avulla varmistetaan, että asiakkaat saavat heille myönnetyt palvelut palvelusuunnitelman ja palvelupäätösten mukaisesti. Palveluntuottajien kykyä tarjota asiakkaille heidän tarvitsemansa yksilöllinen hoito ja palvelu tulee arvioida myös säännöllisesti. (Valvira 2020, 7.)

Kuva 1. Ohjauksen ja valvonnan tarkoituksena on palvelun laadun parantaminen (Altmann 2018)

Ohjaus ja valvonta edellyttää yhteistyötä

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) velvoittaa kuntia/kuntayhtymiä antamaan valvontaviranomaisena palveluntuottajille palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Laissa edellytetään myös toiminnan seuraamista palveluntuottajien kanssa yhteistyössä. Hyvällä yhteistyöllä ja palveluntuottajille annettavalla ohjauksella ja neuvonnalla voidaan ongelmien syntymistä estää ennalta (Nykänen ym. 2017, 20).  

Loivarinne (2021) teki ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyönään kehittämishankkeen, jonka tuotoksena oli Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kotihoidon palvelusetelituottajien ohjauksen ja valvonnan käsikirja valvontaa toteuttavalle henkilöstölle. Käsikirjaa varten toteutettiin kotihoidon palvelusetelituottajille kysely (N=17), jossa selvitettiin heidän näkemyksiään valvonnan nykytilasta sekä ohjauksen ja neuvonnan tarpeita.

Kyselyn tulosten perusteella suurimmalle osalle palveluntuottajista oli tehty valvontakäynti viimeisen vuoden aikana, ja he kaikki olivat sitä mieltä, että valvontakäynnin tarkoituksena oli palveluntuottajan tuottaman palvelun laadun edistäminen. Vastaajista yli puolet koki valvontakäynnit hyödyllisinä ja näki käyntien keskeisenä tarkoituksena myös yhteistyön kehittämisen eri toimijoiden välillä.

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että ilmapiiri valvontakäynnillä oli myönteinen ja yhteistyötä rakentava. Valvonnan lainsäädäntöön ja kotihoidon toimintaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa sen sijaan toivottiin lisää.

Kirjoittajat

Kirsi Loivarinne on kesällä 2021 valmistuva ylemmän AMK-koulutuksen opiskelija sosiaali- ja terveysalan asiakkuusjohtamisen koulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Päivikki Lahtinen on LAB-ammattikorkeakoulun lehtori ja on toiminut YAMK-opinnäytetyön ohjaajana.

Lähteet

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011. [Viitattu 18.5.2021.] Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110922

Loivarinne, K. 2021. Kotihoidon palvelusetelituottajien ohjaus ja valvonta Päijät-Hämeen hyvinvoin-tiyhtymässä. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. [Viitattu 20.5.2021.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052010037

Nykänen, E., Kovasin, M., Liukko, E. Blomqvist, P., Krohn, M., Ahola, S., Koikkalainen-Nurmi, P. & Jonsson, P. 2017. Vaikuttava valvonta osana Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 29/2017. Valtioneuvoston kanslia. [Viitattu 18.5.2021.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-367-5

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2014. Aluehallintovirastojen ja Valviran työnjakoa ja yhteistyötä kehittäneen työryhmän muistio. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:24. [Viitattu 18.5.2021.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3499-3

Valvira. 2020. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020–2023, Päivitys vuodelle 2021. Valvontaohjelmia 1:2020. [Viitattu 18.5.2021.] Saatavissa: https://www.valvira.fi/documents/14444/1006217/Sote_valtakunnallinen_valvontaohjelma_paivitys_2021.pdf/d13d4754-f571-6074-dc23-5858169e12af?t=1610613756082

Tuori, K. & Kotkas, T. 2016. Sosiaalioikeus. 5. uudistettu painos. Helsinki: Talentum pro.

Kuva

Kuva 1. Altmann, G. 2018. Sormi-palaute-vahvistaminen-3530353. [Viitattu 19.5.2021.] Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/sormi-palaute-vahvistaminen-3530353/