Työturvallisuus ei ole osa vaan kokonaisuus

Työturvallisuuden kehitys on jatkuva prosessi. Työturvallisuuteen liittyviä toimia ja standardeja kehitetään jatkuvasti paremmiksi tutkimustiedon ja käytännön kokemuksista saadun palautteen perusteella. Työturvallisuuteen panostetaan nyky-yrityksissä voimakkaasti, sillä korkea työturvallisuustaso hyödyttää kaikkia osapuolia. Työturvallisuusstandardit vaikuttavat yrityksen imagoon valtavasti. Korkea työturvallisuuden taso jopa johtaa kilpailuetuun markkinoilla. Kilpailuetu koskee yrityksen toimintaa muiden tahojen kanssa sekä yrityksen houkuttelevuutta työnhakijoiden silmissä. (Työterveyslaitos 2022.)

Ympyrä, jonka kehälle on sijoitettuna kahdeksan ihmishahmoa. Kunkin ihmishahmon pään päällä on puhekupla, jossa työympäristön eri osa-alueita kuvaavia symboleja, esim. kello ja sydän.]
Kuva 1. Työympäristössä kaikki osa-alueet vaikuttavat toisiinsa ja kokonaisuuteen. (Ricinator 2017)

Työturvallisuuden kehittäminen tuotantolaitoksessa

Stora Enso Packaging Oy:lle tehtiin talvella 2021-22 Putkistomerkinnät ja turvallisuus. Case Stora Enso Packaging Oy -opinnäytetyö putkistomerkintöjen saattamisesta yrityksen turvallisuusstandardeja vastaavalle tasolle. Energia- ja ympäristötekniikan opinnäytetyön taustana tarkasteltiin työturvallisuuslainsäädäntöä ja -standardeja. Näitä verrattiin yrityksen omiin työturvallisuusvaatimuksiin. Työturvallisuuden kehittäminen oli monimutkaisempi kokonaisuus kuin opinnäytetyötä suunniteltaessa oli odotettavissa. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738; Hyyrynen 2022; Pro PK-Pilvipalvelut 2022.)

Putkistojärjestelmien merkitseminen oli vain yksi osa laajempaa työturvallisuuteen vaikuttavaa kokonaisuutta. Kokonaisuuteen kuului putkistojärjestelmien rakenteellinen selkeys ja niitä koskevan tiedon saatavuus. Putkistojen merkitsemisen lisäksi olisi tärkeää selkeyttää järjestelmien rakennetta ainakin poistamalla käyttämättömiä putkistoja. Aivan olennaista on parantaa ajantasaisen tiedon saatavuutta putkistojärjestelmistä. Esimerkiksi 3D-kartoitus putkistojärjestelmistä ja koko tehtaasta olisi tehokas keino keskittää tarvittava tieto mm. putkistojen sijainneista helposti päivitettävään muotoon.

Erivärisiä nuolia suunnattuna vasemmasta alanurkasta kohti oikeaa ylänurkkaa
Kuva 2. Kokonaisuutta samaan suuntaan kehittävät, toisiaan tukevat toimet ovat tehokas tapa parantaa työturvallisuutta. (geralt 2016)

Työsuojelun kehittäminen kokonaisuus huomioiden on yritykselle kannattava tapa lähestyä toimintansa parantamista. Työturvallisuutta kehittäessä saadaan tietoa turvallisuustekijöiden vuorovaikutussuhteista. Sitä kautta yrityksen toiminnan kokonaisuudesta voidaan muodostaa tarkempi käsitys ja parantaa toimintaa sekä olosuhteita. Yleisesti voidaan sanoa, että kokonaisuuden huomioon ottavat toimet tuovat esiin todennäköisemmin uutta tietoa ja johtavat tehokkaampiin ratkaisuihin. (Pro PK-Pilvipalvelut 2018.)

Kirjoittajat

Heikki-Pekka Hyyrynen opiskeliLAB-ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa. Hyyrynen selvitti opinnäytetyössään kemikaaliputkistomerkintöjen vaikutuksia työturvallisuuteen Stora Enson aaltopahvitehtaalla Lahdessa.

Mervi Pulkkinen toimii laboratoriovastaavana LAB-ammattikorkeakoulun teknologiayksikön analyysilaboratoriossa. Kemikaalien turvallinen käyttö on yksi tärkeimmistä asiakokonaisuuksista työturvallisuudessa, tästä syystä tämän opinnäytetyön aihe on tärkeä ja ajankohtainen.

Lähteet

geralt. 2016. Tiktok Nuolia Kasvun Hakkerointi Markkinointi. Pixabay. Viitattu 6.10.2022. Saatavissa https://pixabay.com/images/id-1229845/

Hyyrynen, H.-P. 2022. Putkistomerkinnät ja turvallisuus. Case Stora Enso Packaging Oy. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, tekniikan ala. Lahti. Viitattu 6.10.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202203233892

Pro PK-Pilvipalvelut. 2018. Työsuojelu painottuu entistä enemmän sosiaalipsykologisiin riskeihin. Viitattu 6.10.2022. Saatavissa https://www.tyosuojelu.org/

Pro PK-Pilvipalvelut. 2022. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001. Viitattu 6.10.2022. Saatavissa https://www.iso45001.fi/

Ricinator. 2017. Ryhmä Keskustelu Ihmiset Tiimi Mies Yhteisö. Pixabay. Viitattu 6.10.2022. Saatavissa https://pixabay.com/images/id-1962592/

Työterveyslaitos. 2022. Työturvallisuuden kehittäminen. Viitattu 6.10.2022. Saatavissa https://www.ttl.fi/teemat/tyoturvallisuus/tyoturvallisuuden-kehittaminen

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738. Finlex. Viitattu 6.10.2022. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738