Työyhteisö kehittämässä perhetyötä

Nuoren päihteidenkäyttö vaikuttaa kokonaisvaltaisesti perheiden dynamiikkaan ja luo monenlaisia haasteita vanhemmuuteen. Vanhempien on tärkeä saada tukea ja neuvoja, jotta he voivat toimia johdonmukaisesti nuoren kanssa ja tukea nuoren kokonaisvaltaista kuntoutumista. (Bertrand ym. 2013.) Perhetyö on palvelumuoto päihdeongelmaisen nuoren ja hänen perheensä auttamiseen. 

KUVA 1. Perhetyössä autetaan päihdeongelmaisia nuoria ja heidän perheitään. Kuva: PublicDomainPictures.

Perhetyö Nuoriskoti Jaloversossa 

Perhetyö on lapsen ja perheen hyvinvoinnin edistämistä vahvistamalla perheen ja lapsen voimavaroja sekä perheen vuorovaikutusta. Perhetyötä voidaan toteuttaa hyvin monipuolisesti esimerkiksi kunnan järjestämänä avohuollon tukitoimena tai osana sijaishuollon palveluita. Lastensuojelun asiakkaille laaditaan aina asiakassuunnitelma, johon kirjataan selkeästi asiat, joihin pyritään vaikuttamaan sekä tuen tarve, palvelut ja tukitoimet, joita lapsi tai perhe tarvitsee. (THL 2020; Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301; Lastensuojelu laki 13.4.2007/417.)  

Nuorisokoti Jaloverso on yksityinen päihdeongelmaisten nuorten hoitoon erikoistunut lastensuojeluyksikkö, jonka palveluihin kuuluu olennaisena osana sijoitetun nuoren perheen kanssa tehtävä työ. Perhetyö sisältää alkukartoituksen, viikoittain tehtävät kuulumissoitot vanhemmille, ohjatut tapaamiset, vierailut ja kotiharjoittelut. Perheillä on mahdollisuus vierailla ja yöpyä yksikössä. (Jaloverso 2020.) Yksikössä on tunnistettu tarve yhtenäistää perheiden saamaa palvelua.  

Kehittämistä työyhteisöä osallistavilla menetelmillä 

Lastensuojelussa perheiden kanssa työskentelevien on tärkeää huomioida perheet kokonaisvaltaisesti ja toisaalta varmistaa, että henkilöstö toimii sijoitetun nuoren kohdalla samojen tavoitteiden ja toimintatapojen mukaan. Pellikaisen (2020) kehittämishankkeena toteutuneen opinnäytetyön tavoitteina oli kuvata perhetyö osana nuoren palveluprosessia sekä luoda perhetyössä tarvittavaa materiaalia työntekijöiden ja perheiden käyttöön. Kehittäminen toteutui useassa vaiheessa ja usealla menetelmällä vuoden 2019 aikana. Alkukartoituksessa työntekijät vastasivat kysymyksiin perhetyöstä, sen sisällöstä sekä ohjaajan roolista perhetyössä. Vastaukset käsiteltiin johtoryhmässä, joka jatkoi tulevaisuuden perhetyön visiointia osana nuoren palveluprosessia. Vision pohjalta luotavan uuden perhetyömallin ja perhetyön tukimateriaalin kehittämis- ja palautevaiheessa hyödynnettiin miellekarttaa ja sähköistä Padlet-seinää kokoamaan johtoryhmän ja työntekijöiden ajatuksia ja toiveita perhetyöstä. Kehittämisen lähtökohtana oli saada koko yksikön henkilöstö mukaan.  (Kuvio 1.) 

KUVA 2. Kehittämishankkeen vaiheet, osallistujat ja käytetyt menetelmät. Kuva Piia Pellikainen.

Kehittämishankkeen tulokset 

Kehittämishankkeen keskeisinä tuloksina määriteltiin perhetyön rooli ja ajoitus osaksi nuoren palveluprosessia, luotiin vanhemmille suunnattu alkukartoituslomake nuoren tilanteesta, perhetyön puhelinkeskustelujen tukimateriaali sekä ensitietolehti Nuorisokoti Jaloversosta ja sijoituksesta. Kehittämistyön tarkoituksena oli yhtenäistää perhetyön palvelun laatua. Kehittämishankkeen tuloksia hyödynnettiin jo hankkeen aikana. Nuoren ja hänen perheensä palvelujen kehittäminen edellyttää jatkossakin jatkuvaa palvelun laadun ja vaikuttavuuden arviointia.  

Kirjoittajat 

Piia Pellikainen suoritti LAB-ammattikorkeakoulussa Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon kesäkuussa 2020 ja työskentelee Nuorisokoti Jaloversossa hoitovastaavana.  

Päivi Huotari työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa yliopettajana ja toimi opinnäytetyön ohjaajana. 

Lähteet 

Bertrand K., Richer I., Brunelle N., Beaudoin I., Lemieux A. & Ménard J-M. 2013. Substance Abuse Treatment for Adolescents: How are Family Factors Related to Substance Use Change? Journal of Psychoactive Drugs, 45 (1), 28-38.  

Lastensuojelu laki 13.4.2007/417. Finlex. [Viitattu 18.5.2020]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L10P49 

Nuorisokoti Jaloverso. 2020. [Viitattu 19.5.2020]. Saatavissa: https://www.jaloverso.fi/ 

Pellikainen, P. 2020. Perhetyö nuorisokoti Jaloversossa: Kohti yhtenäistä toimintamallia. Ylempi  AMK -opinnäytetyö. LAB ammattikorkeakoulu. Lahti. [Viitattu 18.5.2020]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/343899 

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301, §18. Finlex. [Viitattu 18.5.2020]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301 

THL. 2020. Lastensuojelun käsikirja. [Viitattu 18.5.2020]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja 

Kuvat 

KUVA 1. PublicDomainPictures. 2011. Pixabay. [Viitattu 18.5.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/k%C3%A4det-palapelin-palaset-yhdist%C3%A4-20333/

KUVA 2. Pellikainen, P. 2020. Kehittämishankkeen vaiheet, osallistujat ja käytetyt menetelmät.  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *