Työhön sitoutumista edistää yrittäjämäinen työote

Organisaation suorituskyky ja tuottavuus ovat vahvasti yhteydessä henkilöstön sitoutumiseen. Sitoutunut työntekijä on oma-aloitteinen, ymmärtää oman roolinsa organisaatiossa, tuntee vahvaa organisaatioon kuulumista ja haluaa kehittyä ammatillisesti. Sitoutunut työntekijä on myös valmis panostamaan työhönsä jopa työajan ulkopuolella. (Kelly & Murphy 2019.)  

Työntekijän sitoutumisen edistäminen 

Työntekijän sitoutumiseen liitetään työtyytyväisyys ja organisaatioon kuuluminen (IPA 2009, 3). Työntekijän sitoutuminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin työtyytyväisyys tai koettu onnellisuus työssä, sillä tyytyväinen työntekijä voi olla sitoutumaton (Kelly & Murphy 2019). Työhön sitoutumista edistävät esimerkillä johtaminen sekä johtamisen suuntaaminen tiimityöskentelyyn, ryhmähengen muodostamiseen ja yrittäjämäiseen työotteeseen (Steffens ym. 2017). Työntekijän sitoutumista vahvistaa merkitykselliseksi koettu ja joustava työ sekä mahdollisuus autonomiseen, itseohjautuvaan työskentelyyn sekä jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen (Bersin 2015). 

Paajasen ja Uusitalon (2020) opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Terveystalo Oyj:n hyvinvointipalveluiden asiantuntijoiden sitoutumista ja sitoutumista edistäviä tekijöitä. Tutkimuksessa sitoutumisen viitekehys perustui IPA:n (2009) malliin, jossa sitoutumista edistäviä tekijöitä ovat johtaminen ja vuorovaikutus, talous ja palkkiot, organisaatiokulttuuri ja työhyvinvointi. Työntekijän sitoutumista mittaava aineistonkeruu toteutettiin Gallup Q 12 kyselylomakkeella, johon oli lisätty seitsemän välttämää ja yksi avoin kysymys. Aineistokeruu toteutettiin helmikuussa 2020.  

Asiantuntijoiden työ merkityksellistä  

Tulosten perusteella sitoutumista edistävät tekijät toteutuvat kohdeorganisaatiossa Terveystalossa pääosin hyvin. Eri alojen asiantuntijoiden työhön sitoutumista edistäviä tekijöitä olivat hyvät työhön vaikuttamismahdollisuudet ja vastuun saaminen. Myös kokemukset oman työn merkityksellisyydestä ja tärkeydestä sekä mahdollisuus oma-aloitteiseen työntekoon vahvistivat työhön sitoutumista.  

Kuva 1. Terveysalan asiantuntijat kokevat työnsä merkitykselliseksi ja heillä on työssään hyvät vaikuttamismahdollisuudet (Kuva: Terveystalo)

Tulosten mukaan asiantuntijoiden tyytyväisyydessä palkkoihin ja palkkioihin esiintyi työsuhteeseen liittyviä eroja. Työsuhteessa työskentelevistä asiantuntijoista joka neljäs oli tyytyväinen saamaansa palkkaan, kun taas ammatinharjoittajista yli 70 % oli tyytyväisiä saamiinsa palkkioihin. Tulosten mukaan noin puolet vastaajista näkivät työn hyvinvointia edistävän vaikutuksen. Kyselyn avovastauksissa vastaajat nimesivät sitoutumista edistäviksi asioiksi työhyvinvoinnin, tiimityöskentelyn ja moniammatillisuuden lisäämisen sekä kollegiaalisen tuen vahvistamisen. Myös yrittäjämäinen asenne vahvistaa työhön sitoutumista. Asiantuntijoiden omat näkemykset sitoutumista edistävistä tekijöitä ovat tärkeä lähtökohta työhön sitoutumisen edistämisessä.  

Kirjoittajat 

Anni Paajanen suoritti fysioterapeutti (YAMK) -tutkinnon kesäkuussa 2020 ja toimii terveysalan yrittäjänä. 

Elmo Uusitalo suoritti fysioterapeutti (YAMK) -tutkinnon kesäkuussa 2020 ja työskentelee terveysalan lähijohtajana ja yrittäjänä.  

Päivi Huotari työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa yliopettajana ja toimi opinnäytetyön ohjaajana.  

Lähteet 

Bersin J. 2015. Becoming irresistible: A new model for employee engagement. Deloitte insights. [Viitattu 8.1.2020]. Saatavissa: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/deloitte-review/issue-16/employee-engagement-strategies.html 

IPA Guide to Workforce Engagement. 2009. Involvement & Participation Association, London. [Viitattu 8.1.2020]. Saatavissa: https://www.ipa-involve.com/Handlers/Download.ashx?IDMF=7967c2e9-0599-43e7-a0d7-82d8a16de8dc 

Kelly S. & Murphy J. 2019. The Definitive Guide to Employee Engagement. lyees So Your Organization Can Thrive. 9 Surefire Strategies to Create Happier, Engaged, and Productive Employees So Your Organization Can Thrive. SnackNation. [Viitattu 8.1.2020]. Saatavissa: https://snacknation.com/wp-content/uploads/2015/11/SN_EmployeeEngagement_LR.pdf 

Paajanen A. & Uusitalo E. 2020. Tutkimus Terveystalo Oyj:n hyvinvointipalveluiden asiantuntijoiden sitoutumista edistävistä tekijöistä. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. [Viitattu 8.1.2020]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/344519 

Steffens, N. K., Yang, J., Jetten, J., Haslam, S. A., & Lipponen, J. 2018. The unfolding impact of leader identity entrepreneurship on burnout, work engagement, and turnover intentions. Journal of occupational health psychology 23(3), 373-387. 

Kuvat 

Kuva 1. Terveystalo Oyj. Sisäinen mediapankki. 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *