Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista, osa 1

Digitaalisuutta hyödyntävä yhteiskunnan kehitys etenee huimaa vauhtia ja myös urheiluseuroilla on tarve pysyä menossa mukana. Vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet ovat mullistuneet sosiaalisen median myötä, ja verkossa toimiminen avaa uusia joustavia ja yksilöllisiä tapoja osallistua toimintaan ajasta ja paikasta riippumatta. Pysyäkseen mukana kehityksessä ja saadakseen ihmisiä sitoutumaan ja osallistumaan toimintaansa tulee seurojen löytää uusia kaikille helposti saavutettavia ja tasa-arvoisia tapoja toimia. 

LAB-ammattikorkeakoulun hanke Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2022) yhteistyössä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n (2022a) kanssa tarttuu haasteeseen kehittää seuratoimintojen digi- ja palvelumuotoilutaitoja. Hankkeen toiminnot kulkevat nimellä Seurat digitikkiin (Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry 2022b). Linkki Seurat digitikkiin -sivuille on tässä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen kokonaistavoitteena on edistää seuratoimijoiden digiosaamista ja hankkeeseen osallistuvien seurojen uusien digitaalisten toimintatapojen käyttöönottoa. Hankkeen myötä verkossa toimiminen ja digitaalisten palveluiden hyödyntäminen tulee toimijoille aikaisempaa enemmän osaksi arkea. Kokonaistavoite on pilkottu osatavoitteiksi, jotka tukevat valmentajien sekä seuratoimijoiden osaamista digitaalisesti ja vahvistavat seuran toimintaa ja kehittämistä palvelumuotoilun työkalujen avulla.

Prosessimallista suuntaa toimenpiteille

Hankkeen toimenpiteiden osalta hyödynnetään palvelumuotoilun prosessimallia tuplatimanttia, mikä erottelee ongelman tunnistamisen ja määrittelyn sekä siihen liittyvä ratkaisun kehittämisen ja toimeen saattamisen toisistaan (kuva 1). Ensimmäinen timantti keskittyy ratkaistavan ongelman ymmärtämiseen. Ensin kartoitetaan ongelman laajuus, minkä jälkeen näkökulmaa rajataan keskeisen ongelman tunnistamiseksi. Tuplatimantin toisessa puoliskossa keskitytään ensimmäisen timantin ongelman ratkaisun kehittämiseen ja tuottamiseen. (Koivisto ym. 2019.) 

[Alt-teksti: kuviossa kaksi vinoneliötä vierekkäin, tekstit vasemmalta oikealle löydä määritä kehitä tuota. Vasemmanpuoleisen neliön alla lukee ongelman tunnistaminen ja asiakasymmärrys, oikealla ratkaisun kehittäminen ja konseptointi.]
Kuva 1. Palvelumuotoilun prosessimalli, tuplatimantti. (Koivisto ym. 2019; Lindberg 2020 pohjalta mukaillut Taina Orpana) 

Tuplatimantti käytännössä

Hankkeen toimenpiteet (kuva 2) käynnistyvät ennakkokyselyllä, missä kartoitetaan laajalla otoksella valmentajien sekä eri urheiluseurojen alkutilannetta. Kyselyn tulokset analysoidaan ja seuratoimijoille lähetetään kutsu työpajatoimintaan, jonka tarkoituksena on syventää ymmärrystä ongelmista yhteistoiminnallisesti.

[Alt-teksti: Kaavakuvassa edetään ylhäältä alas, vaiheet ovat ennakkokysely, kehittämistyöpajat, koulutuspakettien suunnittelu ja koulutuspakettien toteuttaminen.]
Kuva 2. Hankkeen toimenpiteet. (Kuva: Taina Orpana) 

Kyselyn ja työpajatoiminnan tulokset nivotaan yhteen, ja niiden perusteella suunnitellaan koulutuspaketit. Valmentajille kohdennettavat koulutuspaketit suunnitellaan kyselytuloksien kautta.

Koulutuspakettien suunnitelmat kehitetään monialaisesti. Koulutuspaketit lanseerataan myöhemmin valmentajille ja seuratoimijoille. Blogisarjan tulevissa osissa kuvataan tarkemmin hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ja tuloksia.  

Kirjoittajat

Sanna Kangas työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä TKI-asiantuntijana ja fysioterapian tuntiopettajana sekä toimii asiantuntijana hankkeessa Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2022). 

Taina Orpana työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Liiketoiminta-yksikössä liiketalouden lehtorina sekä toimii hankkeessa asiantuntijana. 

Lähteet

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. 2022a. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. Viitattu 27.4.2022. Saatavissa: https://www.eklu.fi/

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. 2022b. Seurat digitikkiin. Viitattu 27.4.2022. Saatavissa https://www.eklu.fi/palvelut/seuratoiminta/seurat-digitikkiin/

Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2019. Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent. 

LAB. 2022. Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys. Hanke. Viitattu 27.4.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/urheiluseurojen-digitaidot-ja-resilienssikyvykkyys 

Lindberg, S. 2020. Asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen prosessit. LAB Focus. Viitattu 27.4.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/asiakaslahtoisten-palveluiden-kehittamisen-prosessit/