Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista, osa 7

Verkkokoulutuksella osaamista seuran kehittämiseen 

LAB-ammattikorkeakoulun hanke Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2023) yhteistyössä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n (2023) kanssa tarttuvat haasteeseen kehittää seuratoimintojen digi- ja palvelumuotoilutaitoja. Blogissa pureudutaan seuratoimijoille suunnatun markkinoinnin verkkokoulutuksen toteutumiseen. 

Markkinoinnin koulutuksessa yhdistettiin itsenäistä verkko-opiskelua ja lähiopiskelua tavalla, jolla pyrittiin tehokkaaseen tapaan oppia ja kehittää toimintaa. Koulutuksen tavoitteena oli tuoda osallistujille konkreettisia keinoja kehittää seuratoimintaa. Koulutuksen sisältö muodostui seuratoimijoilta tulleiden tarpeiden pohjalta (Kangas & Orpana 2022). 

Koulutus koostui kolmesta osiosta: jäsenymmärrys, brändi ja markkinointiviestintä. Itsenäisen opiskelun apuna hyödynnettiin videomateriaaleja, jotka oli tuotettu mikro-oppimisen periaatteilla. Jokaisen osion päätteeksi oli reflektio- ja kehitystehtävä, jotka kytkeytyivät osallistujan oman seuran toiminnan kehittämiseen. Verkkoalustalla opiskelu tapahtui itsenäisesti, mutta ohjatusti. Jokaista osiota seurasi työpajamuotoinen verkkotapaaminen. 

Verkkotapaamisilla lisäarvoa 

Verkkotapaamisissa osallistujat jaettiin pienryhmiin, jotka muodostettiin eri seuroissa toimivista henkilöistä. Tämä mahdollisti laajemman reflektoinnin käsiteltävistä teemoista. Pienryhmät pohtivat urheiluseurojen kehittämistä osallistavien työkalumallien avulla, mitkä siivittivät tavoitteellista keskustelua. Osallistavina malleina käytettiin ryhmittelyä ja puukaaviota.

Osallistujat kokivat yhteisien keskustelujen ja niistä syntyneiden pohdintojen arvon suuremmiksi kuin koulutuksessa esitettyjen materiaalien. Lisäarvon kokemus siis syntyi eri seurojen toimijoiden välisistä kohtaamisesta, kokemuksien jakamisesta sekä reflektoinnista. Verkkotapaamiset koettiin toimivaksi tavaksi osallistua.  

Kuva 1. Kohtaamisilla on iso arvo osana koulutuksen sisältöä. (Shvets 2020) 

Haasteet ja jatkotoimenpiteet 

Haasteeksi seuratoimijoille suunnatuissa koulutuksissa nousee ihmisten sitouttaminen vapaa-ajalla toteuttavaan koulutukseen, sillä ilta-ajat ovat seuroissa aktiivista toiminta-aikaa. Koulutuksien järjestämisessä tulisikin huomioida sesongit ja tähdätä seuratoiminnan kannalta hiljaisempiin toimintakuukausiin.  

Niin ikään yksi haasteista on osallistujien vanhanaikainen odotusarvo koulutuksen osalta, missä osallistuja nähdään tiedon passiivisena vastaanottajana – eikä aktiivisena ja reflektoivana yksilönä. Odotusarvojen muutos kuitenkin edellyttää muutoksia asenteissa ja oppimiskokemuksissa. 

Pilottitoteutuksesta saatujen palautteiden perusteella koulutuksen toteutusta kehitetään. Koulutus tulee siirtymään Etelä-Karjalan Liikunnan ja Urheilu ry:n käyttöön ja siirretään aluejärjestöjen yhteiselle verkko-oppimisen alustalle.

Kirjoittajat  

Sanna Kangas työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä TKI-asiantuntijana ja fysioterapian tuntiopettajana sekä toimii asiantuntijana hankkeessa Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2023).  

Taina Orpana työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa liiketalouden lehtorina sekä toimii asiantuntijana hankkeessa Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2023). 

Lähteet 

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. 2023. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://www.eklu.fi/ 

Kangas, S. & Orpana, T. 2022.  Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista, osa 4. LAB Focus. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/urheiluseuroille-lisaa-digi-ja-kehittamisosaamista-osa-4/ 

LAB. 2023. Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys. Hanke. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/urheiluseurojen-digitaidot-ja-resilienssikyvykkyys 

Shvets, A. 2020. People on a video call. Pexels. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/people-on-a-video-call-4226140/