Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista, osa 4

Markkinoinnin verkkokoulutuskokonaisuuden rakentuminen 

LAB-ammattikorkeakoulun hanke Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2022) yhteistyössä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n (2022) kanssa tarttuvat haasteeseen kehittää seuratoimintojen digi- ja palvelumuotoilutaitoja. Blogissa pureudutaan seuratoimijoille suunnatun markkinoinnin verkkokoulutuksen rakentumiseen. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena on kasvattaa urheiluseuratoimijoiden markkinoinnin ja palvelumuotoilun osaamista ja tätä kautta kehittää seurojen toimintaedellytyksiä. Koulutuksen sisältö on rakentunut keväällä 2022 toteutetun seurakyselyn ja työpajojen tulosten pohjalta. Se pyrkii vastaamaan tarpeisiin, jotka ovat nousseet esiin seuratoimijoiden taholta. (Kangas & Orpana 2022a; 2022b.) Lähtökohtaisesti osallistujat antavat panoksensa seuratoimintaan vapaa-ajallaan, joten koulutus perustuu vapaaehtoiseen itsensä kehittämiseen. 

Koulutuksen tavoitteena on tuoda osallistujille konkreettisia keinoja kehittää seuratoimintaa markkinoinnin näkökulmasta. Koulutuksessa tutustutaan jäsenymmärrykseen, brändiin sekä markkinointiviestintään. Jokaiseen aihepiiriin linkittyy kehittämiseen soveltuvia työkaluja sekä tehtäviä. 

Digitaalisuus ja mikro-oppiminen koulutuksen ytimessä 

Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti verkossa, joka mahdollistaa suorittamisen joustavalla aikataululla. Koulutus pilotoidaan MOOC-alustalla, jossa hyödynnetään erilaisia digitaalisen oppimisen työkaluja, kuten verkkokeskustelua ja interaktiivisia mallinnuksia. Tämän lisäksi seuratoimijat tapaavat säännöllisesti koulutuksen aikana.  

Verkkototeutuksen materiaalien esitystavassa hyödynnetään mikro-oppimisen periaatteita. Mikro-oppimisessa hyödynnetään pieniä, helposti omaksuttavia ja aiheeseen herätteleviä videoita, infograafeja tai lyhyitä teksti- tai äänikatkelmia (Vihtonen 2022). Lyhyitä videomateriaaleja seuraa reflektointitehtävät, jotka keskittyvät oman seuran kehittämiseen. 

Koulutukseen on sisällytetty itsenäisen opiskelun lisäksi myös kolme lähitapaamista. Lähitapaamisissa osallistujat pääsevät jakamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan seurakehittämisestä koulutussisältöjen kautta.  

Kuva 1. Osallistujat pääsevät keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia seuratoiminnasta. (Kaboompics 2022) 

Koulutuksesta tehoja tekemiseen 

Koulutus tullaan pilotoimaan helmi‒huhtikuussa 2023, minkä jälkeen se on monistettavissa uudelleen toteutettavaksi. Palautteen kautta sisältöjä ja toteutusta kehitetään entistä enemmän tarpeeseen vastaavaksi ja tukemaan urheiluseurojen kehittämistä laajemmin. Tulevaisuudessa koulutus tulee siirtymään liikunnan aluejärjestöjen yhteiselle digitaaliselle oppimisalustalle. 

Kirjoittajat  

Sanna Kangas työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä TKI-asiantuntijana ja fysioterapian tuntiopettajana sekä toimii asiantuntijana hankkeessa Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2022).  

Taina Orpana työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa liiketalouden lehtorina sekä toimii asiantuntijana hankkeessa Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2022). 

Lähteet 

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. 2022. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. Viitattu 17.10.2022. Saatavissa: https://www.eklu.fi/  

Kaboompics. 2022. Markkinointi, kädet, luova, töissä. Pexels. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/markkinointi-kadet-luova-toissa-6224/  

Kangas, S. & Orpana, T. 2022a.  Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista, osa 2. Seurojen tarvekartoitus. LAB Focus. Viitattu 25.11.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/urheiluseuroille-lisaa-digi-ja-kehittamisosaamista-osa-2/ 

Kangas, S. & Orpana, T. 2022b.  Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista, osa 3. Kehittämistyöpaja: ongelmat atomeiksi. LAB Focus. Viitattu 25.11.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/urheiluseuroille-lisaa-digi-ja-kehittamisosaamista-osa-3/  

LAB. 2022. Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys. Hanke. Viitattu 17.10.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/urheiluseurojen-digitaidot-ja-resilienssikyvykkyys 

Vihtonen, J. 2022. Haetaanko mikro-oppimisella vain osaamisen pikavoittoja? LAB Focus. Viitattu 28.11.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/haetaanko-mikro-oppimisella-vain-osaamisen-pikavoittoja/