Vanhempien osallisuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus toteutuu vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kasvatusyhteistyönä, jonka tavoitteena on edistää lapsen kasvua ja kehitystä sekä taata lapselle turvallinen kasvuympäristö. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 14.) Maiju Jukan sosiaalialan YAMK-opinnäytetyössä tarkasteltiin varhaiskasvatuksen ja kotien välistä kasvatusyhteistyötä.

Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämishankkeena, jossa tarkoituksena oli tukea vanhempien osallisuutta varhaiskasvatuksessa sekä vahvistaa vanhempien kanssa tehtävää kasvatusyhteistyötä. Kehittämishankkeen tavoitteena oli laatia kehittämisehdotukset vanhempien osallisuuden tukemiseksi.

Kuva 1. Varhaiskasvatus luo parhaimmillaan lapsen kehitystä ja kasvua tukevan turvallisen ympäristön (eommina 2016)

Viisi kehittämisehdotusta

Varhaiskasvatuslain mukaan vanhempien osallisuus lastensa varhaiskasvatukseen on tehtävä mahdolliseksi (Varhaiskasvatuslaki 2018, § 20). Opinnäytetyön tulosten perusteella laadittiin viisi kehittämisehdotusta vanhempien osallisuuden vahvistamiseksi. Ne muodostuivat vanhempien antaman palautteen sekä henkilöstön tietojen, taitojen ja havaintojen perusteella. Ehdotusten teemoiksi muodostuivat: 

  • vanhempien tietoisuus varhaiskasvatuksen toimintakulttuurista
  • säännölliset yhteiset tapahtumat
  • matalan kynnyksen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
  • vastavuoroinen kasvatuskeskustelu sekä
  • ryhmien välisten käytäntöjen yhtenäistäminen. (Jukka 2021, 50–51.)

Vanhempien osallisuudella tavoitellaan henkilöstön ja vanhempien yhteistä sitoutumista lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukemiseen (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 34).

Toimintakulttuuri näkyväksi

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurilla tarkoitetaan tapaa, jolla toimitaan varhaiskasvatuksessa. Se muodostuu eri toimijoiden yhteistyöstä ja sen tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimista. Toimintakulttuuria kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 28.) Yksi suurimmista vanhempien osallisuuden esteistä varhaiskasvatuksessa on tietämättömyys sen tapahtumista eli toimintakulttuuri on vanhemmille näkymätöntä. Riittävällä tietoisuudella varhaiskasvatuksen arjesta ja lasten päivittäisistä toimista voidaan lisätä vanhempien halukkuutta osallisuuteen tai halukkuutta osallistua. (Heinonen ym. 2016, 230; Venninen ym. 2011, 55.)

Vanhempien osallisuuden tukemiseksi laadituissa kehittämisehdotuksissa keskeiseksi nousi ajatus varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin tekemisestä näkyväksi vanhemmille. Vaikka vanhemmat kokevat saavansa riittävästi tietoa lastensa varhaiskasvatuksesta, ei tiedon sisältö kuvaa toimintakulttuuria kattavasti. Jotta vanhemmilla olisi mahdollisuus osallisuuteen varhaiskasvatuksessa, on heidän oltava tietoisia varhaiskasvatuksen tapahtumista ja toimista.

Toimintakulttuurin näkyväksi tekemisessä on hyvä huomioida myös pedagogiset perustelut. Varhaiskasvatus on tehtävä näkyväksi vanhemmille erilaisia keinoja ja välineitä hyödyntäen, kuten esimerkiksi säännöllisillä viikko/kuukausitiedotteilla sekä  valokuvausta ja pedagogista dokumentointia käyttämällä. (Jukka 2021, 47–50.)

Kirjoittajat

Maiju Jukka on opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa, sosionomi YAMK-tutkinnossa, lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen koulutusohjelmassa. Hänen opinnäytetyönsä aiheena oli kasvatusyhteistyö varhaiskasvatuksessa.

Jaana Mantela on LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan lehtori sekä Jukan YAMK-opinnäytetyön ohjaava opettaja.

Lähteet

Heinonen, H., Iivonen, E., Korhonen, M., Lahtinen, N., Muuronen, K., Semi, R & Siimes, U. 2016. Lasten oikeudet ja aikuisten vastuut varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS-kustannus

Jukka, M. 2021. Kasvatusyhteistyö varhaiskasvatuksessa. Kehittämisehdotukset vanhempien osallisuuden tukemiseksi. Sosionomi YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen. Lahti. [Viitattu 27.4.2021.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104296269

Varhaiskasvatuslaki 540/2018. [Viitattu 27.4.2021.] Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018. Helsinki: Opetushallitus. [Viitattu 27.4.2021.] Saatavissa: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet.pdf

Venninen, T., Leinonen, J., Rautavaara-Hämäläinen, M. & Purola, K. 2011. “Lähes aina haettaessa sanotaan, että ihan ok päivä – mitä se lopulta tarkoittaa?”: Lasten vanhempien ja henkilökunnan osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa. [Helsinki]: Socca

Kuva

Kuva 1. eommina 2016. Pixabay. Perhe-äiti-isä-lasten-halata-1150995. [Viitattu 3.5.2021.] Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/perhe-%C3%A4iti-is%C3%A4-lasten-halata-1150995/