Vastuullisuuden vaatimukset haastavat perinteistä liiketaloustieteellistä ajattelua 

Perinteisesti yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on opetettu, että yrityksen ensisijainen tarkoitus on aina tuottaa mahdollisimman paljon voittoa (Fontrodona & Sison 2006, 39; Osakeyhtiölaki 2006). Tästä näkökulmasta katsottuna yritysten taloudellisen vastuun on katsottu ohittavan sosiaalisiin tai ympäristövastuisiin liittyvät asiat (Carroll 2016). Ajatteluun ovat vaikuttaneet lainsäädännölliset ja institutionaaliset kehykset siitä, kuinka yrityksen toiminnan tarkoitus on laissa määritelty.

Perinteisen taloudellisen vastuullisuuden lisäksi viimeisen vuosikymmenen aikana on havaittu kasvavat muut vastuullisuuden vaatimukset esimerkiksi liittyen sosiaaliseen toimintakulttuuriin, hyvään hallinnointitapaan, ihmisoikeuksien toteuttamiseen ja ympäristövastuullisuuteen. Tähän mennessä laki onkin vaatinut yli 500 henkeä työllistäviä yrityksiä raportoimaan yritysvastuullisuudestaan (Laki kirjanpitolain muuttamisesta 2016), mutta muita yrityksiä tämä vaatimus ei ole toistaiseksi vielä koskenut.

Kuva 1. Ympäristövastuullisuus on yhä tärkeämpi osa minkä tahansa yrityksen toimintaa. (Lukas 2022)

Sidosryhmillä merkittävämpi rooli

Euroopan komissio on tehnyt lakialoitteen uudesta yritysvastuulaista (Euroopan Komissio 2021; Valtioneuvosto 2022), jonka soveltamisesta työ- ja elinkeinoministeriö TEM on teettänyt selvityksen. Kyseisen selvityksen mukaan vastuullista yritystoimintaa koskevassa keskustelussa on nostettu esille tarve mää­ritellä yhtiöiden toiminnan tarkoitus uudelleen tavalla, joka ottaisi huomioon osakkeen­omistajien lisäksi muut sidosryhmät (Ernst & Young Oy 2020). 

TEM:n teettämän selvityksen mukaan joidenkin maiden osakeyh­tiölainsäädäntöön on jo lisätty velvollisuus toteuttaa yhtiön tarkoitusta, eli voiton tuot­tamista osakkeenomistajille, toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset huomi­oiden. Selvityksessä yhtiön toiminnan tarkoitukseen liittyvää laajaa keskustelua sivutaan lyhyesti. Ratkaisun taustalla vaikuttaa muun muassa se, että Suomessa ja EU:ssa on parhaillaan käynnissä osakeyhtiölainsäädännön uudistamistarvetta arvioivia hankkeita. (Ernst & Young Oy 2020). 

Tulevaisuuden liiketaloustieteelliset trendit

Tämänhetkisessä maailmantilanteessa todennäköisesti ei-taloudellisten vastuullisuusasioiden, kuten ihmisoikeuksien toteutumisen merkitys, kasvaa entisestään. Tulevaisuudessa onkin todennäköistä, että vastuullisuuteen liittyvät lainsäädännölliset ja eri sidosryhmien vaatimukset saattavat muuttaa liiketaloustieteellistä ajattelua lyhyen tähtäimen voiton maksimoinnista pitkäkestoisempaan, kestävän kehityksen mukaiseen arvon luomiseen, jossa huomioidaan myös muuta kuin taloudellinen vastuullisuus. Vihreä vastuu -hanke pyrkii osaltaan vastaamaan näihin haasteisiin (LAB 2022; Vihreä vastuu 2022). 

Kirjoittajat

Terhi Tuominen toimii TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää ‒ Vihreä vastuu -projektissa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Suvi Sivén toimii lehtorina ja projektipäällikkönä Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää – Vihreä vastuu -projektissa Laurea-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Carroll, A. B. 2016. Carroll´s pyramid of CSR: Taking Another Look. International Journal of Corporate Social Responsibility 1, 3 (2016). Viitattu 15.3.2022. Saatavissa http://jcsr.springeropen.com/articles/10.1186/s40991-016-0004-6[A9] 

Ernst & Young Oy. 2020. Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:42. Viitattu 1.3.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-560-7[A10] 

Euroopan Komissio. 2021. European Parliament resolution of 10 March 2021 with recommendations to the Commission on corporate due diligence and corporate accountability. Viitattu 15.3.2022. Saatavissa https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_EN.html#title1

Fontrodona, J. & Sison, A. 2006. The nature of the firm. Agency theory and Shareholder Theory. A Critique from Philosophical Anthropology. Journal of Business Ethics, vol 66, 33‒42.

LAB. 2022. Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää ‒ Vihreä vastuu. Hanke. Viitattu 15.3.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/vihrea-tilinpaatos-ja-vastuullisuus-osana-vihreaa-siirtymaa-vihrea-vastuu 

Laki kirjanpitolain muuttamisesta. 2016. Finlex. Viitattu 15.3.2022. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161376

Lukas. 2022. Puu, maisema, luonto, pelto. Pexels. Viitattu 15.3.2022. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/puu-maisema-luonto-pelto-296085/[A12] 

Osakeyhtiölaki. 2006. Finlex. Viitattu 1.3.2022. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060624#Pidm45237815411344

Valtioneuvosto. 2022. Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen EU:n yritysvastuulainsäädännöstä. Viitattu 1.3. 2022. Saatavissa  https://valtioneuvosto.fi/-//1410877/euroopan-komissio-julkaisi-ehdotuksen-eu-n-yritysvastuulainsaadannosta

Vihreä vastuu. 2022. Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää. Viitattu 1.3.2022. Saatavissa Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää – Tule mukaan kehittämään vastuullisuusosaamistasi (vihreavastuu.fi)