Vauhtia kuntoutuspelin avulla

Teknologian kysyntä sosiaali- ja terveyshuollossa lisääntyy jatkuvasti. Tähän vaikuttavia tekijöitä on teknologian kehitys sekä väestön vanheneminen. Hoidon ja hoivan tarve kasvaa ja teknologia tarjoaa vastauksia ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin. Ihmisten pyrkimykset ja toiveet ohjaavat sitä, millaisia teknologian tarpeita tulee esille. (ETENE 2010.)

LAB-ammattikorkeakoulun TUULI-hankkeessa (Teknologian avulla uutta liiketoimintaa kotihoitoon) mahdollistetaan Etelä-Karjalan sote pk-yrittäjille hyvinvointiteknologia pilotteja joko omassa liiketoiminnassaan tai testbed-ympäristössä, jolloin teknologian tarpeita saadaan esille niin sotetyöntekijöiden ja loppukäyttäjienkin osalta (LAB 2022).

Kuntoutuspelistudio fysioterapeutin työvälineenä

Rehaboo!-kuntoutuspeli on yksi hankkeessa testatuista hyvinvointiteknologioista, ja sitä on testattu muun muassa eteläkarjalaisessa fysioterapiaa tarjoavassa yrityksessä. Kysymyksessä on kuntoutuspelistudio, joka tarjoaa pelejä eri kohderyhmille. Peli toimii erillisen pelitoteemin edessä tai kannettavan tietokoneen avulla ja se perustuu pilvipohjaiseen tekoälylaskentaan sekä fysioterapiaan. Pelaaja toimii peliohjaimena kameran tunnistaessa pelaajan liikkeet ilman antureita tai puettavia laitteita. Tarkoituksena on auttaa ikääntyneiden kotona asumista ja helpottaa itsenäistä palveluasumista. (Rehaboo 2022.)

Hankkeen toteutukseen osallistuneet sosionomiopiskelijat haastattelivat yrityksen yhteyshenkilöä osana Teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksoaan kuntoutuspelin käytettävyydestä ja eettisyydestä. Haastatteluun saatujen vastauksien perusteella peliä on käytetty monenlaisten asiakkaiden kanssa ja se on otettu hyvin vastaan. Haasteita on ollut pelin soveltamisesta hemiplegia-asiakkaiden käytössä. Myös spastisuudesta tai muusta jäykkyydestä oirehtivilla asiakkailla on ollut haasteita saada laite reagoimaan liikkeeseen. Jokaisessa tapauksessa peliä on kuitenkin voitu hyödyntää jollakin tavalla.

Kuva 1. Rehaboo!-kuntoutuspeli on yksi hankkeessa testatuista hyvinvointiteknologioista. (Kuva: Marja Timperi)  

Digiratkaisujen eettisyysperiaatteita

Kaikkiin sosiaali- ja terveysalalla käytettäviin teknologisiin ja digitalisiin ratkaisuihin liittyy myös eettisiä kysymyksiä. Teknologian hyödyntämisen keskeisiä eettisiä periaatteita ovat hyvän tekeminen ja vahingon välttäminen, itsemääräämisoikeus, yksityisyyden suoja, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus (ETENE 2020).

Haastatellun fysioterapeutin mukaan Rehaboo!n käytössä ei ilmennyt tietosuojaongelmia. Käytössä tulee kuitenkin huomioida, ettei sovellukseen kirjata mitään henkilötietoja. Arvion mukaan mahdolliset tietoturvariskit voisivat mahdollisesti liittyä verkon yli liikkuvaan informaatioon tai sovelluksen kamerasensorin dataan (Makkonen 2022).

Asiakkaat käyttivät sovellusta aina fysioterapeutin ohjaamana, joten riskit potilasturvallisuuden vaarantumiselle oli minimoitu. Vaaratilanteita ei haastattelun vastausten mukaan ilmennyt, mutta niitä voisi mahdollisesti syntyä ilman valvontaa.

Sovelluksen käytössä oli huomattu pieniä toimintahäiriöitä, jotka ovat estäneet tai häirinneet hetkellisesti käyttöä. Tilanteet ovat kuitenkin korjautuneet sovelluksen uudelleen käynnistämisellä.

Kirjoittajat

Eerika Häkkinen, Niklas Hämäläinen ja Vilma Etholén ovat LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita.

Katariina Velling toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja TUULI-hankkeen (LAB 2022) projektipäällikkönä. Hanke pyrkii parantamaan eteläkarjalaisten sote-alan yksityisyrittäjien ja teknologiayritysten mahdollisuuksia ottaa käyttöön uutta hyvinvointiteknologiaa ja uudistaa palvelutarjontaansa.

Lähteet

ETENE. 2010. Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa. Viitattu 21.10.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/69925/URN_ISBN_978-952-00-3081-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

LAB. 2022. TUULI. Teknologian avulla liiketoimintaa kotihoitoon. Hanke. Viitattu 1.11.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/teknologian-avulla-uutta-liiketoimintaa-kotihoitoon

Makkonen, J. Fysioterapeutti. Haastattelu 19.10.2022.

Rehaboo. 2022. Kuntoutuspelistudio. Viitattu 21.10.2022. Saatavissa https://rehaboo.fi/