Miestämön kurssi kasvattaa digirohkeutta

Digitalisaatio on muuttanut työelämää. Vuonna 2018 palkansaajista yli 90 prosenttia käytti työssään tietotekniikkaa, josta on tullut kiinteä osa suomalaisten työpaikkojen arkipäivää. (Sutela ym. 2019).  Vaikka digitalisaatio näkyy vahvimmin toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden työssä, digiosaamisen vahvistaminen on tärkeää myös työntekijätason ammateissa (Muilu 2021). Digiosaaminen on pohja työelämässä toimimiselle, koulutukseen osallistumiselle sekä asioiden hoitamiselle verkossa. Tasavertainen osallistuminen yhteiskunnan eri toimintoihin edellyttää riittäviä digitaitoja ja tarvittaessa niiden päivittämistä oma osaamistaso huomioiden. (TIEKE.)

Miestämö -hybridillä työelämään -hankkeessa (LAB 2021) kehitetään niitä työtapoja ja toimenpiteitä, joita on mahdollista toteuttaa laadukkaasti myös verkossa ja samalla sosiaalistaa miehet nykytyöelämän vaatimuksiin. Keväällä 2021 hankkeessa rakennettiin Moodle-kurssia, jolla on mahdollisuus kokeilla oppimista autenttisessa digitaalisessa ympäristössä sekä avartaa ajattelua uusista koulutus- ja työmahdollisuuksista. Kurssin tavoitteena on, että osallistuja osaa toimia digitaalisessa ympäristössä, kuvata omaa osaamistaan ja hyödyntää kurssilla hankittua osaamista hakeutuessaan koulutukseen tai työelämään. Kurssi koostuu tavoitteiden mukaisista kolmesta osiosta, jotka sisältävät sekä yksilö- että pienryhmätehtäviä.

Kuva 1. Miestämön kurssilla harjoitellaan esimerkiksi opiskelussa tarvittavia digitaitoja (Wachman 2019)

Kurssin pilotointi ja osallistujien palaute

Kurssin sisältöä ja toteutusta pilotoitiin keväällä yhteistyössä Parik-säätiön kanssa. Kurssille osallistui yhdeksän kuntouttavan työtoiminnan asiakasta, jotka samanaikaisesti tekivät säätiön omaa digikurssia. Kurssin yhteinen aloitustapaaminen, jossa käytiin läpi koko kurssikokonaisuutta, järjestettiin huhtikuun lopussa Teamsissa. Tämän jälkeen osallistujat suorittivat kurssiosioita kahden viikon jaksoissa oman digikouluttajan tuella.

Kurssiosioiden välissä järjestettiin yhteisiä tapaamisia Zoomissa, jossa kurssilaiset saivat koontipalautetta käymästään kurssiosiosta ja ohjeita alkavaan seuraavan osioon. Virtuaalisten tapaamisten tavoitteena oli lisäksi rohkaista kurssilaisia osallistumaan digitaalisiin tapaamisiin erilaisilla alustoilla. 

Kurssilaisilta kerättiin palautetta kesäkuussa pidetyssä yhteisessä lopputapaamisessa. Palaute kerättiin Zoomin Polls-kyselynä hyödyntäen viisiportaista Likert-asteikkoa ja monivalintavaihtoehtoja.  Palautteen mukaan esimerkiksi yli 80 prosenttia osallistujista osaa toimia kurssin jälkeen digitaalisessa ympäristössä paremmin kuin ennen (samaa mieltä=4 tai täysin samaa mieltä=5) ja lähes yhtä moni sai kurssilta rohkeutta käyttää uusia teknisiä työkaluja.

Koulutuksessa ja työelämässä tarvittavien digitaitojen omaksumista ja tietotekniikan käyttöä haittaavat usein erilaiset asenteet, kuten pelko laitteen rikkoutumisesta tai tietojen sekoamisesta. Digitaitojen kasvattamisen lisäksi erilaisille digikursseille osallistujien tulee saada käyttö- ja kokeilurohkeutta, joka edesauttaa tekniikan opettelemista sekä madaltaa kynnystä uuden teknologian omaksumiseen. (Kansalaisopistojen liitto 2018.)

Kirjoittaja

Kati Ojala työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijana Miestämö -hybridillä työelämään -hankkeessa

Lähteet

Kansalaisopistojen liitto. 2018. Kansalaisen digitaidot -kurssimalli. Kansalaisopistojen liiton hankemateriaalia kansalaisopistoille. [Viitattu 9.6.2021]. Saatavissa: https://kansalaisopistojenliitto.fi/wp-content/uploads/2018/05/Kansalaisen_digitaidot_2018.pdf

LAB 2021. Miestämö -hybridillä työelämään. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 9.6.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/miestamo-hybridilla-tyoelamaan

Muilu, H. 2021. SAK kouluttaa työntekijöitä Googlen tuella – digitaalisuus on maalarillakin nurkan takana. 7.5.2021 Yle Uutiset. [Viitattu 9.6.2021]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-11918181

Sutela, H., Pärmänen, A. & Keyriläinen, M. 2018. Digiajan työelämä –työolotutkimuksen tuloksia 1977–2018. Tilastokeskus. [Viitattu 9.6.2021]. Saatavissa: https://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytym_1977-2018_2019_21473_net.pdf

TIEKE. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. DiKATA-hankkeen digitaitotasot. [Viitattu 9.6.2021]. Saatavissa: https://tieke.fi/digitaitotasot/

Kuvat

Kuva 1. Wachman, O. 2019. Nuori-mies-opiskelija-opiskelevat-4053324. Pixabay. [Viitattu 9.6.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/nuori-mies-opiskelija-opiskelevat-4053324/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *