Kuluttajansuojalain muutoksen vaikutuksia alehinnoitteluun

Vuoden 2023 alussa tuli kuluttajansuojalakiin muutoksia alehinnoittelun sääntelyyn. Lakimuutoksella pyritään parantamaan kuluttajien asemaa alennusmarkkinointiin liittyvissä tilanteissa. Muutokset perustuvat Omnibus-direktiivin kansallinen täytäntöönpanoon (HE 14/2022).

Kun tavaroita markkinoidaan alennuksella, on elinkeinonharjoittajan ilmoitettava edeltäneen 30 päivän alin hinta. Mikäli enintään 60 päivää kestäneen kampanjan aikana hinnanalennus suurenee vaiheittain, voidaan ilmoittaa ennen kampanjan alkua edeltäneiden 30 päivän alin hinta (Kuluttajansuojalaki1978/38).

Käytännössä lakimuutos on merkinnyt sitä, että alennuskampanjatuotteiden hintalappuihin on ilmestynyt myyntihinnan lisäksi kyseisen tuotteen hintahistorian alin hinta kuluneen 30 päivän ajalta. Muutos on ollut havaittavissa niin kaupan hyllyillä olevissa hintalapuissa kuin verkkokaupan hintailmoituksissakin.

Hintahistoria on myyntikanavakohtainen. Mikäli tuotetta markkinoidaan sekä kivijalkaliikkeissä että etämyynnissä alennettuun hintaan, niin tuotteiden hintahistoria tulee ilmoittaa kaikissa myyntikanavissa erikseen viimeisen 30 päivän ajalta (Receptum 2022).

Kuva 1. Alennusmyynnissä ei enää riitä pelkkä hintatieto, vaan myös tuotteen hintahistoria on ilmoitettava. (N-region 2020)

Ei koske kanta-asiakaskirjeitä eikä kaupanpäällisiä

Alimman hinnan ilmoitusvaatimus ei koske tilanteita, joissa tarjous kohdistetaan rajatulle asiakasjoukolle, esimerkiksi kanta-asiakkaille uutiskirjeellä, kaupanpäällistarjouksissa tai tilanteita, joissa tarjous on kohdennettu alennuskoodilla rajatulle kuluttajaryhmälle (KKV 2022).

Esimerkkitapaus: Urheiluliike päättää järjestää markkinointikampanjan, jossa lenkkitossujen myyntihinta kampanjan aikana on 100 euroa aikavälillä 20.9.–26.9. Aikaisempi tossujen hinta on ollut esimerkiksi 200 euroa. Alennusprosentiksi muodostuu 50 %.  Mikäli lenkkitossujen myyntihinta pudotetaan kampanjan jälkeen pysyvästi 160 euroon 27.9. lähtien, niin myyntihinnan yhteydessä tulee ilmoittaa alimpana 30 päivän aikana veloitettuna myyntihintana 100 euroa.

Kuluttajan kannalta on keskeistä, että markkinointi ei johda häntä harhaan. Tällaisessa tilanteessa elinkeinonharjoittaja on velvollinen selvittämään, millä perusteella 160 euron hintaiset lenkkitossut ovat alennetut, vaikka viimeisten 30 päivän alin vertailuhinta on ollut 100 euroa. Siksi edellytyksenä on, että muut viitehinnat kerrotaan selkeästi, eikä niistä aiheudu sekaannusta kuluttajalle.

Lakimuutos on tuonut läpinäkyvyyttä hinnoitteluun, ja kuluttajan on helpompi hahmottaa tuotteen todellinen hintataso ostopäätöstä tehdessään.

LAB-ammattikorkeakoulun markkinaoikeuden ja markkinoinnin juridiikan kursseilla on perehdytty tammikuussa 2023 voimaan tulleisiin alennusmarkkinoinnin keskeisiin muutoksiin.

Kirjoittaja

Jarmo Kemppinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä juridiikan lehtorina.

Lähteet

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi. Finlex. Viitattu 27.9.2023. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220014?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=he%2014%2F2022  

KKV. 2022. Kuluttajansuojalakiin monia muutoksia vuoden 2023 alussa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viitattu 27.9.2023. Saatavissa https://www.kkv.fi/ajankohtaista/tiedotteet/kuluttajansuojalakiin-monia-muutoksia-vuoden-2023-alussa/

Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38. Finlex. Viitattu 27.09.2023. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=hinnan%20ilmoittaminen#L2P11

N-region. 2020. Alennusmyynti. Pixabay. Viitattu 27.9.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/alennus-myynti-kunniamerkki-tag-5839319/

Receptum. 2022. Kuluttajansuojalakiin muutoksia tammikuussa: hinnanmuutokset näkyviin tarjoustuotteisiin. Viitattu 27.9.2023. Saatavissa https://www.receptum.fi/kuluttajansuojalakiin-muutoksia-hinnoittelu-lapinakyvaksi-asiakkaille/