Työnantajamielikuvan ja hakijakokemuksen kehittäminen ovat arvokkaita taitoja rekrytoijalle

Rekrytointi on muuttunut paljon viimeisten vuosien aikana. Digitaalisuus ja uusien sukupolvien tapa toimia tekee rekrytoijien työn entistä haastavammaksi. Pelkät työpaikkailmoitukset ja sopivien hakijoiden odottelu eivät enää välttämättä riitä, vaan työnantajan täytyy herättää kiinnostusta työnhakijoissa. (Kuntarekry 2022a; Kuntarekry 2022b.)

Uusien työnhakijoiden löytyminen voi olla yhtä lailla tärkeä kilpailutekijä kuin uusien asiakkaiden hankkiminen. Samalla tapaa kuin yrityksen mielikuva herättää ajatuksia asiakkaissa, herättää se tunteita myös työhakijoissa. (Kuntarekry 2022a; Kuntarekry 2022b.)

Työnantajamielikuvan kehittäminen liittyy läheisesti rekrytointiin. Opiskelijoiden keskuudessa työnantajamielikuvan rakentaminen voi alkaa suunnitelmallisella opiskelijoiden kohtaamisella jo opintojen aikana. Erilaiset yhteistyömuodot ja yrityksen tunnettuuden edistäminen herättävät mielenkiintoa ja edesauttavat osaajien saatavuutta.

Tähän tulokseen tulivat LAB-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijat pohtiessaan Tulevaisuuksien ennakointi -opintojaksolla Yritys-Hunter-projektin (LAB 2023) toimeksiantona uudenlaisia rekrytoinnin keinoja ennakoinnin eri menetelmillä.

Työllistymisohjelma kiinnittäisi valmistuvia alueen yrityksiin

Eri opiskelijaryhmät esittivät raporteissaan samansuuntaisen ajatuksen työllistymisohjelmasta opintojen loppupuolella. Opiskelijoiden näkemyksen mukaan heidät tulisi tavoittaa jo opiskeluaikana. Siten he pääsisivät kiinnittymään työelämään ja työnantajat tulisivat tutuiksi. Siirtymä opiskelijasta työntekijäksi tapahtuisi joustavasti opintojen loppupuolella. On hyvä tunnistaa, että suuri osa opiskelijoista työllistyy jo opiskeluaikana, joten rekrytointi voi olla liian myöhäistä heidän valmistuessaan. (Heinonen ym. 2022; Tanttari 2022; Väisänen ym. 2022.)

(ALT: visio, jonka mukaan opiskelijat toivovat rekrytointia suoraan koulunpenkiltä ja konkreettisia tekoja: harjoittelupaikkojen tarjoaminen, yhteistyön vahvistaminen työllisyysohjelmalla, verkostoitumisen erilaiset keinot, yritysten panostus omaan vetovoimaisuuteen ja työllistymiseen johtava työharjoittelu)
Kuva 1. Opiskelijat toivovat rekrytointia suoraan koulunpenkiltä ja siihen liittyviä konkreettisia tekoja. (Kuva: Väisänen ym. 2022)

Opintojen aikaiset työllistymisnäkyvät voisivat lisätä huomattavasti myös opiskelijoiden tahtoa jäädä Lahden seudulle opintojen jälkeen. Harjoittelupaikan valinnassa tärkeimpänä asiana opiskelijat pitävät mahdollisuutta työllistyä yritykseen rekrytoituna työntekijänä heti harjoittelun alkaessa. (Väisänen ym. 2022.)

Mielikuvan mukaiset teot ratkaisevat

Opiskelijoiden näkemykset, tarpeet ja odotukset liittyvät vahvasti sekä työnhakijakokemuksen että työnantajamielikuvan kehittämiseen. Molemmat korostuvat arvokkaina taitoina tämän päivän rekrytoijille.

Toisaalta pelkillä mielikuvilla ei pitkälle päästä. Yrityksen tulee myös tehdä tavoitellun mielikuvan mukaisia tekoja, joita opiskelijoiden laatimassa kuvassa 1 peräänkuulutetaan. Tällöin voidaan puhua maineen ansaitsemisesta sidosryhmien keskuudessa.

Hyvä maine ansaitaan aiemmilla teoilla. Yritykset, jotka kuuntelevat ja huomioivat sidosryhmien tarpeita ja vastaavat niiden odotuksiin, menestyvät yleensä paremmin kuin ne, jotka jättävät nämä huomioimatta. (Juholin 2022.) Tämä koskee myös opiskelijoiden, oppilaitosten ja yritysten välistä sidosryhmäyhteistyötä.

Kirjoittaja

Niina Ihalainen, TKI-asiantuntija, VTM, MBA, työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Yritys-Hunter-hankkeen (LAB 2023) projektipäällikkönä. Linkki hankkeen sivuille: https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter

Lähteet

Heinonen, J., Kallioinen, H., Karevaara, S., Lilja, A. & Wessman, E. 2022. Tulevaisuuksien ennakointi: Case Yritys-Hunter. Raportti. LAB-ammattikorkeakoulu.

Juholin, E. 2022. Communicare! Ota viestinnän ilmiöt ja strategiat haltuun. Helsinki: Infor.

Kuntarekry. 2022a. Ajatuksia tulevaisuuden rekrytointiin. Viitattu 10.1.2023. Saatavissa https://tyonantaja.kuntarekry.fi/ajankohtaista/ajatuksia-tulevaisuuden-rekrytointiin/

Kuntarekry. 2022b. Rekrytointi ja markkinointi kulkevat käsi kädessä. Viitattu 10.1.2023. Saatavissa https://tyonantaja.kuntarekry.fi/ajankohtaista/rekrytointi-ja-markkinointi-kulkevat-kasi-kadessa/

Tanttari, K. 2022. Miten edistää korkeakouluopiskelijoiden rekrytointia Lahden alueen yrityksiin? Raportti. LAB-ammattikorkeakoulu.

Väisänen, E., Vironen, E., Kantonen, R., Porthén, J. & Keinänen, E. 2022. Loppuraportti: Tulevaisuuksien ennakointi. Raportti. LAB-ammattikorkeakoulu.

Linkit

Linkki 1. LAB. 2023. Yritys-Hunter. Hanke. Viitattu 11.1.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter