Valmiina hybridityöhön

Hybridityöllä tarkoitetaan sellaista työn organisointitapaa, jossa voidaan yhdistää etätyötä ja päätyöpaikalla tehtävää läsnätyötä. Hybridityön käsite on toistaiseksi vakiintumaton. (Työterveyslaitos 2021a). Työelämän muutoksessa hybridityö on tullut jäädäkseen ja sen takia moni yritys, organisaatio ja työyhteisö kipuileekin monipaikkaisen ja hektisen työn paineessa. Miten selvitä alati muuttuvassa työssä, miten johtaa hybriditiimiä ja kuinka säilyttää aktiivinen vuorovaikutus työyhteisössä?

Vaikka työ olisikin hektistä ja haastavaa, sen ohessa tulisi olla tilaa palautumiselle ja merkityksellisille saavutuksille. Kestämme hyvin tilapäistä kuormitusta, mutta kauaskantoisia seurauksia on vaikea hahmottaa heti. Yksilöinä meillä on erilaiset edellytykset stressin säätelyyn sekä herkkyydessä esimerkiksi työilmapiirin muutoksille. (Kohtakangas ym. 2021)

Hybridityöllä muutosvalmiutta (HYMY)-hanke on tarttunut nykytyöelämän haasteisiin, ja hankkeessa luodaankin visualisoitu muutoskyvykkyyttä edistävä hybridityön toimintamalli. Päätavoitteiseen päästään valmentamalla yksittäisiä työntekijöitä, esihenkilöitä ja koko organisaatiota, jotta työntekijät saavat lisää työkaluja itsensä johtamiseen hybridityössä, esihenkilöillä on valmiutta hallita kriisitilanteita ja koko työyhteisössä vahvistuu muutos- ja innovaatiokyvykkyys. (LAB 2023)

Vinkkien avulla kohti sujuvampaa hybridityökulttuuria

Työntekijä on paljolti itse vastuussa omasta työstään, jaksamisestaan ja palautumisestaan. Kiire, liika työnmäärä ja muut kuormitustekijät ovat nykytyölle ominaisia. Työntekijänä niitä kannattaa lähteä taklaamaan hyvinkin simppeleillä keinoilla. Ole itseohjautuva, suunnittele ja rytmitä työpäiväsi etukäteen. Huolehdi työergonomiasta, riittävästä tauotuksesta ja työrauhasta. Liiku ja nuku riittävästi. Syö monipuolisesti ja säännöllisin väliajoin. Muista, että joustava työ ei tarkoita, että ollaan jatkuvasti tavoitettavissa. (Työterveyslaitos 2021a)

[Alt-teksti: erittäin korkea, avara ja lasiseinäinen tila, jossa on sohvia ja nojatuoleja ja niillä istumassa ihmisiä älylaitteineen keskustelemassa ja työskentelemässä. ikkunan takana avautuu talvinen maisema ja kauempana on jokin vanha korkea rakennus.]
Kuva 1. Hybridityössä voidaan myös huolehtia tiimihengestä vaikkapa työpaikalle sovittavin tapaamisin. (Doan 2018)

Johto ja esihenkilöt toimivat työn mahdollistajina. Kun alaiset eivät ole saman pöydän ääressä eikä kasvokkaisia kohtaamisia juurikaan tule, on esihenkilöiden esimerkki ja kannustus avainasemassa tuottavassa työnteossa.  Yksilöiden ja tiimien tavoitteet ja lopputulokset korostuvat. Työkulttuuri ja johtaminen perustuvat kontrolloinnin sijasta luottamukseen. Anna tukea työn hallintaan sekä arvosta ja palkitse ponnistelusta. Johda oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Ole saatavilla ja läsnä. Ylläpidä työn merkityksellisyyttä ja anna mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. Mahdollista osallisuus ja kokemus yhteenkuuluvuudesta. (Sarpo 2022, Työterveyslaitos 2021b)

Koko työyhteisön onnistuneen hybridikulttuurin taustalla on, että pienet palaset loksahtavat paikoilleen. Jokaiselta työyhteisön jäseneltä vaaditaan siis tekoja yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Luokaa työyhteisöllenne hybridityön strategia. Tehkää yhdessä pelisäännöt ja testatkaa niitä käytännössä. Kannustakaa toisianne avoimeen vuoropuheluun. Huolehtikaa päiväaikaisesta palautumisesta ja kuormituksen tasapainosta. Kehittäkää palaverikulttuuria ja -käytänteitä sekä vaalikaa sosiaalisia suhteita. (Kohtakangas ym. 2021)

Kirjoittaja

Kirsi Kiiskinen, LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija, kokosi HYMY-hankkeessa (LAB 2023) vinkkejä sujuvan hybridityön toteuttamiseen.

Lähteet

Doan, J. 2018. People in couch. Pexels. Viitattu 20.1.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/people-in-couch-1024248/

Kohtakangas, K., Koskitalo, I. & Vanhala, A. 2021. Digiajan työhyvinvoinnin työkirja. Viitattu 23.12.2022. Saatavissa https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/64852/Digiajan_tyohyvinvoinnin_tyokirja_Saavutettava%20%28003%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

LAB. 2023. Hybridityöllä muutoskyvykkyyttä. HYMY-hanke. Viitattu 23.12.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/hybridityolla-muutoskyvykkyytta

Sarpo, J. 2022. Hybridityö ravistelee työelämää: 5 faktaa johtajalle. Great Place to Work. Viitattu 23.12.2022. Saatavissa https://greatplacetowork.fi/artikkelit/hybridityo-5-faktaa-johtajalle/

Työterveyslaitos. 2021a. Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ. Viitattu 23.12.2022. Saatavissa https://www.ttl.fi/teemat/tyoelaman-muutos/etatyo-hybridityo-ja-monipaikkainen-tyo

Työterveyslaitos. 2021b. Vinkkejä etätyön tekemisen tueksi. Viitattu 23.12.2022. Saatavissa https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-etatyohon