Vuosikello avuksi asumispalvelujen tiiminvastaavalle

Kehitysvammaisten asumispalveluiden järjestämistä ohjaavat monet lait, kuten sosiaalihuoltolaki, vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki sekä YK:n vammaissopimus. Lähtökohtina palveluiden järjestämisessä tulee olla henkilön itsemääräämisoikeus ja osallisuus. (THL 2021.) Erilaisia asumispalveluita tuottavat ensimmäisen, toisen ja kolmannen sektorin toimijat. Riippumatta siitä, mikä toimija tuottaa palvelun, kuntien tehtävä on valvoa palveluiden järjestämistä sekä yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien toimintaa kunnassa. (STM 2022.)

[Alt-teksti: Näkymä tietokoneen ruudulta, jossa tekstejä muun muassa maaliskuu, juhlapäivät, henkilöstön kehityskeskustelut.]
Kuva 1. Vuosikellon työstämistä. (Kuva: Minna Ämmälahti)

Vuosisuunnitelman rakentaminen henkilöstöä osallistaen

Vuosikello toteutettiin yhteistyössä Sylvia-koti -yhdistyksen Kaupunkikylä-yksikön kanssa. Linkki Kaupunkikylän Facebook-sivuille on tässä.

Vuosikello kokoaa yhteen tehtäviä ja asioita, joista tiiminvetäjän tulee huolehtia. Vuosikellon sisältö valikoitui opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen ja työelämän toimijoiden kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta.

Vuosikelloa rakennettiin ja ideoitiin työpajoissa dialogisen keskustelumenetelmän avulla. Työpajoihin osallistuivat opiskelijan lisäksi asumisen tiimin jäsenet sekä yksikönjohtaja. Tarkoituksena oli osallistaa toimijoita ja hyödyntää heidän kokemustaan, asiantuntijuuttaan ja hiljaista tietoaan tehtäviä ja asioita kartoitettaessa. Tiimi katsoi tärkeiksi asioiksi esimerkiksi lakisääteisten tehtävien, kuten paloturvallisuuteen ja omavalvontaan liittyvien suunnitelmien päivittämisen ja ajan tasalla pitämisen.

Esiin tuli myös paljon asioita, jotka eivät liity ulkoa määrättyihin tehtäviin, vaan Kaupunkikylän ja sen asukkaiden arvoihin, elämänlaatuun sekä mielenkiinnon kohteisiin. Tällaisina asioina nostettiin esimerkiksi erilaisia juhlia, leirejä ja tapahtumia. (Ämmälahti 2022.)

Yksityisiä asumispalveluja tuottamassa

Päijät-Sote ohjaa ja valvoo Päijät-Hämeen alueella sote-palveluiden järjestämistä. Se on luonut palveluntuottajia varten sääntökirjoja, joissa kerrotaan palveluiden kriteereistä ja laadunvalvonnasta. Sääntökirjassa määritellään esimerkiksi asumisyksikön tiloja, henkilöstön määrää ja asukkaalle kuuluvaa ohjausta ja tukea. Oppaassa kerrotaan myös, mitä asioita palveluntuottaja on velvollinen dokumentoimaan ja ilmoittamaan Päijät-Sotelle. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi toimintakertomus sekä koonti asiakaspalautteista ja niistä nousseista toimenpiteistä. (Päijät-Sote 2022.)

Ämmälahden (2022) ja Kaupunkikylän luomaan vuosikelloon on listattu paljon asioita, joita muidenkin palveluntuottajien tulisi huomioida omissa vuosisuunnitelmissaan. Vuosisuunnitelman avulla tehtävät tulevat näkyviksi, ja niitä on helpompi ennakoida ja aikatauluttaa.

Kirjoittajat

Minna Ämmälahti valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta sosionomiksi keväällä 2022.

Tarja Kempe-Hakkarainen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä sosiaalialan lehtorina.

Lähteet

Päijät-Sote. 2022. Vammaisten asumisen palvelusetelisääntökirjan palvelukohtainen osa. Opas. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://www.phhyky.fi/assets/files/2022/01/Vammaisten-asumisen-palvelusetelisaantokirjan-palvelukohtainen-osa.pdf

STM. 2022. Asumispalvelut ja asunnon muutostyöt. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://stm.fi/asumispalvelut-asunnon-muutostyot

THL. 2021. Asuminen. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/asuminen#kehitysvammalain

Ämmälahti, M. 2022. Vuosikello Kaupunkikylän tiiminvastaavan työn tueksi. Opinnäytetyö, sosionomi (AMK). LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205067703

Linkit

Linkki 1. Kaupunkikylä. 2022. Kaupunkikylän Facebook-sivu. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa  https://www.facebook.com/Kaupunkikyl%C3%A4-293414451164991/