Simulaatioissa ratkotaan kolmea vaikeaa asiaa

Myös Lahden seudulla on havaittu kolme vaikeasti yhteen sopivaa asiaa. Ne ovat yritysten työvoimapula, maahan muuttaneiden keskimääräistä suurempi työttömyys ja hankaliksi koetut kulttuuri- sekä kielierot.  Miten näistä päästäisiin tilanteeseen, jossa olennaista olisi osaaminen eikä kansallisuus?

LABissa asiaa on lähdetty ratkomaan yhteisillä keskusteluilla, jotka kulkevat ilmiösimulaation nimellä.

Viime vuosien hyvällä työllisyystilanteella on kääntöpuolensa: työvoiman saatavuus on ongelma yhä useammassa yrityksessä. Tarvittavaa työvoimareserviä voisi hyvinkin löytyä maahan muuttaneista, jos vain heitä olisi helpompi rekrytoida ja perehdyttää. Marinin hallitus onkin todennut, että työllisyysasteen nosto 75 prosenttiin edellyttää mm. sitä, että maahanmuuttajien osallistumista työmarkkinoille lisätään (Valtioneuvosto 2021).

Miten maahan muuttaneiden palkkaamista ja tänne kotoutumista voitaisiin helpottaa? Kuinka arki ja työ saataisiin sujumaan jouhevasti, kieli- ja kulttuurierot ylittäen? Näitä kysymyksiä on ryhdytty pohtimaan yhteisen pöydän ääressä, jossa on keskusteltu arjen tilanteista konkreettisella tasolla. LABin simulaatiotiloissa on kevään aikana puhuttu muun muassa perehdytyksestä, kulttuurieroista, työn hakemisesta ja erityisesti siitä, että aina kannattaa puhua.

Vinkkejä onnistumiseen

Toukokuuhun mennessä LAB-ammattikorkeakoulun ja Salpauksen edustajat ovat käyneet keskusteluja hoitolan, henkilökuljetuksen ja varastoalan yrittäjien sekä maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kanssa – liiketoiminnan alan keskustelu on vielä edessä.  Pöydän ääressä on ehditty käsitellä monta epäonnista tilannetta ja tapausta: milloin harjoittelu on keskeytynyt, milloin perehdytys epäonnistunut. Samalla on saatu vinkkejä mm. onnistumiseen työnhaussa, järkevään yhteydenpitoon ja suomen kielen oppimiseen.

Kuva 1. Simulaatiotilaisuudet tallennettiin analysointia varten. (Kuva: Heli Kamaja)

Keskusteluja käydään simulaatiomenetelmällä. Termin sanakirjamääritelmä on tosielämän tilanteiden jäljittely (Kielitoimiston sanakirja 2022), mutta tässä yhteydessä puhutaan pikemminkin keskusteluista, joiden pohjana ovat nuo tositilanteet. Yleisesti ottaen simulaatiomenetelmällä tarkoitetaan ryhmissä tapahtuvaa toimintaa, jossa olennaista on toiminnan seuraaminen ja jälkikäteen tapahtuva reflektointi (Niemi ym. 2020). Koska termi ei osallistujille ollut tuttu, päätettiin sen käyttämistä välttää ja puhua yhteisestä keskustelusta – näin pystyttiin keskittymään itse asiaan.

Tähän mennessä käydyistä keskusteluista on noussut esiin yksi, yhteinen viesti: Puhumalla kaikki selviää. Tämä koskee niin hoitajia kuin linja-autonkuljettajiakin, joskin puheenaiheet ja puhumisen tavat vaihtelevat. Yhteisenä tavoitteena tuntuu olevan tilanne, jonka linja-autoalan yrittäjä tiivisti näin: ”Kun palkataan, niin ei katsota ammattitaitoa vaan osaamista.”

Keskustelujen jälkeen hankkeessa tehdään valtakunnallinen viestintäkampanja. Uskomme, että juuri tuo viesti kerrotaan kampanjassa.

Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä -hanketta (LAB 2022) toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus.  Hankkeen toteutusaika on 1.1.-31.12.2022, ja sitä rahoittaa Euroopan unionin sisäasioiden (EUSA) turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Linkin osoite on https://lab.fi/fi/projekti/monikulttuurisuussimulaatio-yhteiskunnan-vastaanottavuuden-edistamisessa

Kirjoittajat

Maija Eerola on Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistäjänä -hankkeen (LAB 2022) projektipäällikkö.

Heli Kamaja toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja viestinnän asiantuntijana Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistäjänä -hankkeessa.

Lähteet

Kielitoimiston sanakirja. 2022. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 26.4.2022. Saatavissa https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/

Niemi, S., Kräkin, M., Ikävalko, S. & Kantonen, M. 2020. Työyhteisösimulaatio. Käytäntölähtöisiä toimintatapoja yritysten yhteisölliseen kehittämiseen ja innovointiin. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 1. Viitattu 26.4.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-328-1 

Valtioneuvosto. 2022. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi. Viitattu 26.4.2022. Saatavissa https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/luottamuksen-ja-tasa-arvoisten-tyomarkkinoiden-suomi

Linkit

LAB. 2022. Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä. Hanke. Viitattu 26.4.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/monikulttuurisuussimulaatio-yhteiskunnan-vastaanottavuuden-edistamisessa