Yhteisöllinen varhaiskasvatuksen sosionomi osana monitoimijaisuutta

Palveluintegraatiolla tarkoitetaan asiakkaille muodostettavaa palvelujen kokonaisuutta niin, että asiakkaan tarve on keskiössä (THL 2023). Hyvinkäällä varhaiskasvatuksen asiakasperheille on pyritty mahdollistamaan yhteisöllisten varhaiskasvatuksen sosionomien työskentelyn kautta toimiva asiakaslähtöinen palveluintegraatio.

Kuva 1. Monitoimijaisuus on osallistavaa yhteistyötä ja sen kehittämistä. (jarmoluk 2017)

Haasteet ja tavoitteet

Palveluintegraatiossa on tunnistettavissa paljon kehittämistarpeita. Esimerkiksi yhteistyötä haastavat palvelujen pirstaleisuus, puutteet palvelujen koordinoinnissa, puutteellinen moniammatillinen yhteistyö sekä tietämättömyys siitä, mistä eri toimintasektorit ja ammattilaiset vastaavat ja puutteellinen tiedonkulku ammattilaisten kesken sekä palveluohjausosaaminen. (THL 2023.)

Puhuttaessa monitoimijaisuudesta tarkoitetaan asiakkaan osallistavaa yhteistyön tekemistä sekä kehittämistä. Monitoimijaisuutta käsiteltäessä tulee se nähdä  julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä asiakkaiden yhteistoimintana. (Nieminen ym. 2019.)

Monitoimijaisessa työskentelyssä on tärkeää, että eri ammattilaiset löytävät yhteisen mielipiteen siitä, miten perheiden hyvinvointia voidaan vahvistaa. On myös oleellista, että jokainen toimija tiedostaa oman roolinsa sekä ymmärtää, että jokaisen ammattilaisen osaamista tarvitaan tilanteen ratkaisemiseksi. Monitoimijaisessa työskentelyssä viestinnän tulee toimia saumattomasti. (Yliruka ym. 2022, 8–13.)

Kehittämisideoita monitoimijaisen yhteistyön vahvistamiseksi

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa on käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, tasa-arvoa edistävä ja laatua kehittävä hanke, jossa työskentelee kaksi yhteisöllistä varhaiskasvatuksen sosionomia. Heidän työhönsä kuuluu pedagogiikan laadun vahvistaminen, lasten tunnekasvatus ja sen juurruttaminen toimintatavaksi arkeen sekä matalan kynnyksen perheohjaus ja yhteistyö vahvemman tuen perhepalveluihin.

Tällä hetkellä yhteisölliset varhaiskasvatuksen sosionomit vastaavat siihen integraation määritelmään, jossa mainitaan palveluiden lisääminen lasten kasvuympäristöissä (Socca 2018). Tavoitteena olisi myös, että he edistäisivät omalla työpanoksellaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Lisäämällä yhteisöllisten varhaiskasvatuksen sosionomien määrää olisi mahdollista kehittää ja vahvistaa kunnan ja hyvinvointialueen monitoimijaista yhteistyötä.

Monitoimijaisuutta voitaisiin myös vahvistaa järjestämällä ja ohjaamalla vanhemmuusryhmiä sekä lasten tunnetaitoryhmiä yhteistyössä Keusoten perheohjaajien ja Hyvinkään kaupungin yhteisöllisten varhaiskasvatuksen sosionomien kanssa.

Kirjoittajat

Hanna Aalto on sosionomi (AMK) ja LAB-ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK -opiskelija lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen koulutuksesta.

Taina Paakkala on sosionomi (AMK) ja LAB-ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK -opiskelija lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen koulutuksesta.

Elina Kosonen on lapsi- ja perhepalvelujen kehittämisestä kiinnostunut LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan lehtori.

Lähteet

jarmoluk. 2017. Kädet, ystävyys, lapset. Pixabay. Viitattu 1.10.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/k%C3%A4det-yst%C3%A4vyys-yst%C3%A4v%C3%A4t-lapset-2847508/

Nieminen, S., Maijala, V., Laurila, M., Ojala, K., Tamminen, P., Tolonen, T. & Koivisto, J-M. 2019. Sanoitetaan monitoimijuutta – moniammatillisuus, monialaisuus ja monitoimijuus toimialojen diskurssien pyörteessä. SotePeda 24/7. Viitattu 20.9.2023. Saatavissa https://sotepeda247.fi/2019/04/17/sanoitetaan-monitoimijuutta-moniammatillisuus-monialaisuus-ja-monitoimijuus-toimialojen-diskurssien-pyorteessa/

Socca. 2018. PowerPoint-esitys. Viitattu 19.9.2023. Saatavissa http://www.socca.fi/files/7608/Integratiivinen_tyo.pdf

THL. 2023. Palveluintegraatio. Viitattu 18.9.2023. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/sote-palvelujen-johtaminen/kehittyva-palvelujarjestelma/palveluintegraatio

Yliruka, L., Eriksson, P., Jokinen, L. & Pasanen, K. (toim.) 2022. Kohti monitoimijaista lastensuojelua hyvinvointialueilla. Työpaperi 52/2022. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 23.9.2023. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/145628/TYO%cc%882022_052_Kohti%20monitoimijaista%20lastensuojelua%20hyvinvointialueilla_s_Korjattu%20260123.pdf?sequence=7&isAllowed=y