4H-toiminta toi toiveikkuutta korona-aikaan

Jokainen meistä on aloittanut työuransa jostain. COVID-19:n vaikutukset kantavat laajalle, ja monen nuoren työt ovat loppuneet joko osittain tai kokonaan. Töiden saaminen ja hakeminen on muodostunut monelle vaikeaksi ja syrjäytymisen vaara on lisääntynyt. Ammatillisiin koulutuksiin hakeminen oli keväällä 2021 ennätyksellinen (Arene 2021). Tuen tarve on kasvanut monella merkittävästi poikkeusolojen aikana.

Kaakonkulman 4H-yhdistys on yksi 4H-liiton alaisista paikallisista yhdistyksistä. Yhdistyksen toiminta kattaa Kaakkois-Suomen alueelta Virolahden, Miehikkälän ja Haminan. Paikalliseen toimintaan kuuluvat kerhot 6–12-vuotiaille, ruokakoulun järjestäminen vuosittain, päiväleirit, merkkisuoritukset, koulutukset, Ajokortti työelämään -kurssit, metsäteemapäivät, kansainvälisyys nuorisovaihdon kautta ja 4H-yrityksien toiminta (Kaakonkulma 2021).

Yhdistys tekee yhteistyötä kuntien, koulujen sekä muiden yhteisöjen kanssa ja tarjoaa monelle nuorelle työtä ja harrastustoimintaa. Poikkeusaikana yhdistyksen ja koko 4H-liiton merkitys on nuorten keskuudessa kasvanut, sillä toiminnan jatkuvuus on monelle tärkeää. (Kaakonkulma 2021.)

Yhdistyksellä on työssäkäyviä nuoria, joihin sisältyvät 4H-kerhonohjaajat sekä 4H-yrittäjät. Koulutettu 4H-kerhonohjaaja järjestää ja ohjaa lapsille kerhotoimintaa joko yksin tai kerhonohjaajaparinsa kanssa. (4H-liitto 2021a.) 4H-yrittäjyys on kevyttä ja riskitöntä yrittäjyyttä, joka ei vaadi y-tunnusta (4H-liitto 2021b). Monelle paikalliselle nuorelle 4H tarjoaa ensimmäisen kosketuksen työelämään ja harrastustoimintaan (kuva 1).

Kuva 1. Kaakonkulman heppakerhossa vuonna 2011 (Kuva: Katriina Pakkanen)

Kokoontumisrajoituksien vaikutukset

Kaakonkulman 4H-yhdistyksessä on jouduttu sopeutumaan rajoitustoimenpiteisiin perumalla kursseja, tapahtumia, tapaamisia, koulutuksia ja kerhoja. Lisäksi nuorisotiloja suljettiin, ja osa 4H-yrittäjistä joutui lopettamaan toimintansa. Kerhoja järjestettiin poikkeuksellisesti ulkotiloissa, ja nuorten aktiivisuus laski.  

Poikkeusolot johtivat joidenkin kerhonohjaajien ja nuorisotilaohjaajien lomauttamiseen sekä tuen lisäämiseen. Lisäksi nuoria aktivoitiin toimintaan etäyhteyksien avulla. Nuorten ja lasten aito kohtaaminen koettiin vaikeammaksi kuin ennen. (Pakkanen 2021).

Jatkuva epävarmuus

Epävarmuus jatkuvasti muuttuvien rajoitustoimien takia on lisännyt toiminnanjohtajan työmäärää sekä vaikeuttanut nuorten työskentelyä. Toiminnan suunnittelu ja kerhojen jatkuvuus on muuttunut epävarmaksi, sillä rajoituksiin on tullut muutoksia toistuvasti. (Pakkanen. 2021, 19.)

Tulevaisuus koetaan yhdistyksessä poikkeusolosuhteista huolimatta positiivisena, vaikka tulevien tapahtumien järjestäminen on muodostunut hyvin vaikeaksi. Poikkeusaikana merkittäviä muutoksia esitellään kuvassa 2.

Kuva 2. Kaakonkulman 4H-yhdistyksen toiminnan muutokset (Pakkanen 2021)

Työn jatkumisen merkityksellisyys

Toiminnan muutokset ovat vaikeuttaneet niin nuorten kuin toiminnanjohtajankin työtä, mutta toimintaa on silti pystytty jatkamaan. Tämä on merkittävää, sillä nuorten harrastus- ja työtoiminta on poikkeusoloissa kärsinyt maanlaajuisesti ja työttömyys on kasvanut.

Työn jatkumista on pidetty koko yhdistyksessä arvokkaana ja merkityksellisenä asiana. Toiminta on monelle työntekijälle mieluista tekemistä muun arjen keskellä, ja nuoret ovat saaneet työstään mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia.

Osa nuorista työntekijöistä jouduttiin poikkeusolojen vuoksi lomauttamaan. Suurin osa yhdistyksen nuorista kuitenkin säilyi työllistettyinä, ja tämä turvasi poikkeusoloissa nuorten normaalia rahankäyttöä.

Nuoret kokivat työnsä jatkumisen ja yhteistyön onnistumisen merkitykselliseksi. Kaikki kerhonohjaajat ja 4H-yrittäjät kokivat saaneensa riittävästi tukea yhdistykseltä. Kukaan ei tuntenut jäävänsä tuen ulkopuolelle. Lisäksi yhteistyön katsottiin pysyneen hyvänä tai parempana kuin ennen. (Pakkanen 2021.)

Kirjoittajat 

Katriina Pakkanen on tradenomiksi valmistuva opiskelija LAB-ammattikorkeakoulusta. Hänen opinnäytetyönsä käsitteli koronaviruksen vaikutuksia Kaakonkulman 4H-toimintaan ja Suomen työlainsäädäntöön.

Jarmo Kemppinen toimii liiketalouden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa, ja hän ohjasi Pakkasen opinnäytetyön.

Lähteet

4H-liitto 2021a. 4H-liitto. 2021. Kerhot. [Viitattu 28.4.2021] Saatavissa: https://4h.fi/tekemista/kerhot/

4H-liitto 2021b. 4H-liitto. 2021. 4H-yritys. [Viitattu 27.4.2021] Saatavissa: https://4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/

Arene. 2021. Ammattikorkeakoulujen hakijamäärä uuteen ennätykseen. [Viitattu 28.4.2021] Saatavissa: https://www.arene.fi/ajankohtaista/ammattikorkeakoulujen-hakijamaara-uuteen-ennatykseen/

Kaakonkulma 2021. Kaakonkulman 4H-yhdistys. Toiminta. 2021. [Viitattu 25.4.2021] Saatavissa: https://kaakonkulma.4h.fi/toiminta/ [TS10] 

Pakkanen, K. 2021. Koronaviruksen vaikutukset Suomen työlainsäädäntöön ja Kaakonkulman 4H-yhdistykseen. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. [Viitattu 3.5.2021] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105046797