5 syytä opiskella johtamista

Johtamisen tarkoituksena on motivoida ihmisryhmää toimimaan niin, että saavutetaan asetetut tavoitteet (Uutela 2021, 18). Yritysmaailmassa tämä tarkoittaa työntekijöiden ohjaamista toimimaan strategian osoittamalla tavalla niin, että yhtiölle asetetut tavoitteet saavutetaan.

Nykypäivän yritysmaailman haasteisin vastaaminen vaatii esihenkilö- ja johtoasemassa olevalta taitoa johtaa henkilöstöä läpi jatkuvien muutosten innostamalla, mahdollistamalla ja antamalla työntekijälle vastuuta työstään. Hyvä johtaja kommunikoi sujuvasti, kirkastaa työn tavoitteen ja mentoroi työntekijöitä auttaakseen näitä saavuttamaan tavoitteet. Hyvän johtajan piirteisiin lukeutuu myös luottamuksellisuus sekä operationaalisista taidoista erityisesti organisointi- ja päätöksenteko kyky. (Uutela 2021, 6, 15–19, 39.)

Käytännön työelämässä esihenkilöasemaan päädytään usein ilman varsinaista koulutusta. Asemaan valikoituu tyypillisesti aiemmasta työtehtävästään hyvin suoriutunut ja sopivaksi koettu henkilö yrityksen sisältä. Vaihtoehtoisesti valinta voidaan tehdä koulutuksen ja työelämän kautta saadun pätevyyden perusteella rekrytoitaessa henkilö yrityksen ulkopuolelta. Asemaan valikoituneelle esitetään saavutettavat tavoitteet, mutta käytettävät keinot niiden saavuttamiseksi jäävät esihenkilön itsensä selvitettäväksi. Ilman tarvittavaa osaamista ja työkaluja tilanteiden hallitsemisesta voi tulla hyvin haastavaa. Haluttua optimaalista tehokkuustasoa ja tavoitteita ei pystytä saavuttamaan. Tämän vuoksi sekä johtoasemassa olevat että muut työntekijät voivat kokea stressiä, kiirettä, painetta ja riittämättömyyden tunnetta.

[Alt-teksti: Teksti leadership and learning are indispensable to each other. John F. Kennedy.]
Kuva 1. Johtajuus on jatkuvaa kehittymistä. (Kuva: Katri Uutela)

Tehoa ja vaikuttavuutta

Insinöörikoulutuksen laaja-alaisuus takaa soveltuvuuden monipuolisiin työtehtäviin koulutusohjelmasta riippumatta (Opetushallitus 2019, 45, 61, 77, 90). Usein insinöörin työ sisältää kuitenkin esihenkilöroolin. Suomessa insinöörin koulutukseen ei siitä huolimatta sisälly pakollisena esihenkilöasemaan valmentavia opintoja, vaan vastuu johtamistaitojen sisällyttämisestä opintoihin ja taitojen kehittämisestä on täysin opiskelijalla itsellään. Tämän vuoksi on tärkeää, että opiskelijat ovat tietoisia valinta mahdollisuuksista ja heitä osataan tarvittaessa ohjata johtamisopintojen pariin.

Tässä viisi syytä, mitä hyötyä saat esihenkilö- ja johtamistaitojen opiskelusta.

  1. Pystyt käyttämään ja soveltamaan tilanteeseesi sopivaa johtamistyyliä ja resurssinhallintatyökaluja.
  2. Löydät keinoja lisätä työn tehokkuutta ja tavoitteiden saavuttamista.
  3. Kehität kommunikaatiotaitojasi sekä vaikutuskeinojasi, jotka lisäävät itsevarmuuttasi.
  4. Parannat motivointikeinojasi, joiden myötä työntekijöiden tehokkuus, tyytyväisyys ja sitoutuneisuus kasvaa.
  5. Voit hyödyntää johtamisopinnoista saatuja taitoja elämäsi muillakin osa-alueilla. Johtaminen ei keskity vain muiden ihmisten ja asioiden johtamiseen. On tärkeää ymmärtää, että johtaminen suuntautuu myös johtajaan itseensä.

 Hyvä johtaja tuntee itsensä, omat toimintatapansa ja kehityksen kohteensa voidakseen ohjata toimintaansa omien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kirjoittajat 

Katri Uutela valmistuu puutekniikan insinööriksi LAB-ammattikorkeakoulusta ja on kiinnostunut hyvän johtajuuden selvittämisestä ja itsensä kehittämisestä.

Jari Suominen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun teknologiayksikössä Lahdessa.

Lähteet

Opetushallitus. 2019. Osaamisrakenne 2035 −-Alakohtaiset tulevaisuuden osaamistarpeet ja koulutuksen kehittämishaasteet – Osaamisen ennakointifoorumin ennakointituloksia -raportti. Raportti. [Viitattu 15.11.2021]. Saatavissa: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/osaamisrakenne-2035

Uutela, K. 2021. Puutekniikan insinöörien esihenkilötaidot. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. [Viitattu 15.11.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021111520324