Tulevaisuuden trendit haltuun teknologiakartalla

Alueellinen teknologiakartta -hankkeessa kehitetään yhdessä päijäthämäläisten pk-yritysten kanssa teknologiakartta niiden käyttämistä teknologioista, niihin liittyvistä osaamisista, innovaatiotoiminnan tarpeista sekä tulevaisuuden suunnitelmiin liittyvistä teknologioista. Teknologia on käsitteenä laaja. Esimerkiksi Sitran megatrendien mukaan teknologia sulautuu kaikkeen, ja se vaikuttaa sekä yhteiskuntaan että ihmisten arkeen (Dufva 2020, 37). Teknologiakarttaan kootaan automaation lisääntyminen, tekoälysovellukset, algoritmien päätäntävalta, virtuaali- ja lisätty todellisuus, IoT, lohkoketjut, kvanttitietokoneet ja muu teknologia, jota yrityksissä käytetään. Samalla vastataan tulevaisuuden teknologian trendeihin haastamalla Päijät-Hämeen yritykset nostamaan teknologian hyödyntämisen tasoa pysyäkseen mukana kilpailussa. 

Text

Description automatically generated
Kuva 1. Teknologian kehittyminen vaikuttaa sekä ihmisten arkeen että yhteiskuntaan. (Altmann 2017)

Teknologia mahdollistajana ja sen tuomat haasteet 

Päijät-Hämeen ilmastotiekartan ilmastotavoitteissa on mainittu mm. uusiutuvan energian käyttöönotto (Päijät-Hämeen liitto 2020, 7). Vaikka teknologian kehittyessä energiantarve kasvaa, uusiutuva energia halpenee. Aurinko- ja tuulivoiman hinnat ovat laskeneet, ja akkuteknologia on kehittynyt, tuotanto on hajautunut, ja yhä useampi voi tuottaa itse oman energiansa. Teknologian kehittäminen ei siis ole vastakohta ilmastotavoitteille, vaan päinvastoin teknologisilla ratkaisuilla saadaan kehitettyä myös energia- ja muita aloja ja voidaan tukea myös muiden Päijät-Hämeen tiekarttojen tavoitteiden toteutumista. 

Teknologioiden kehittyessä yhä tärkeämmäksi tulee teknologiataitojen kehittäminen niin yksilöiden kuin myös yhteiskunnan tasolla. Datan lisääntymisen myötä kysymykset sen käytöstä, oikeuksista ja hyödyntämisestä lisääntyvät, algoritmien vaikutukset käyttäytymiseen ja päätöksentekoon täytyy huomioida ja tietoturvaan täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota. Datamäärän kasvaessa tietoisuus omasta datajäljestä kasvaa, mikä saa kuluttajat tarkistamaan ja poistamaan tietoja tai lisäämään niitä saadakseen parempia palveluita. Toisaalta myös teknologian etiikkaan kiinnitetään enemmän huomiota. (Dufva 2019, 38.) 

A hand holding a cellphone

Description automatically generated
Kuva 2. Ihmisten teknologiataidot kehittyvät. (Free-Photos 2015)

Yritysten avulla kohti digitalisaation huippua 

Tulevaisuudessa yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän ketteryyttä ja selviytymis- ja sopeutumiskykyä muutostilanteissa eli resilienssiä, jotta ne pysyvät mukana teknologian kehityksessä. Teknologiakartalla ja hankeyhteistyöllä voidaan vastata näihin haasteisiin. Alueellisen teknologiakartta -hankkeen tavoitteena on rakentaa yhdessä päijäthämäläisten pk-yritysten kanssa vahva ja toimiva yhteistyömalli ja ottaa käyttöön digitaalinen alusta, jonka avulla päijäthämäläiset pk-yritykset löytävät uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön teknologioissa. Teknologioiden hyödyntäminen yrityksissä vaatii sparrausta monenlaisissa asioissa, myös sellaisissa, jotka eivät suoraan liity teknologioiden kehittämiseen tai niiden hyödyntämiseen. 

Teknologiateollisuuden katsauksessa ”Noustaan tiedon ja digitalisaation huipulle” digitalisaation huipulle nousemiseen tarvitaan mm. avoimen tiedon hyödyntämisen tehostamista rajapintapalveluita (API) käyttäen. Myös tekoälyratkaisujen nopeaa käyttöönottoa pitää edistää. Teknologiateollisuuden mukaan on tärkeää kannustaa pk-yrityksiä mukaan kansallisiin kehitysohjelmiin ja Business Finlandin tuella erilaisiin EU:n kehittämishankkeisiin. Teknologiakartta-hankkeen aikana esille nousevissa tarpeissa pk-yrityksiä ohjataan alueilla toimivien tahojen palvelujen pariin. (Teknologiateollisuus 2020.) 

Kirjoittaja 

Eija Lantta työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Alueellinen teknologiakartta -hankkeessa projektipäällikkönä ja IoT-osaamisloikka-hankkeessa asiantuntijana. 

Lähdeluettelo 

Dufva, M. 2019. Megatrendit 2020. Sitran selvityksiä 162. [Viitattu 13.11.2020]. Saatavissa: https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf   

Päijät-Hämeen liitto. 2020. Ilmastotiekartta. Hiilineutraali Päijät-Häme 2030. [Viitattu 11.12.2020]. Saatavissa: https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/10/Paijat-Hameen-ilmastotiekartta.pdf 

Teknologiateollisuus. 2020. Noustaan tiedon ja digitalisaation huipulle. [Viitattu 13.11.2020]. Saatavissa: https://teknologiateollisuus.fi/fi/vaikutamme/noustaan-tiedon-ja-digitalisaation-huipulle 

Linkit  

LAB. 2020. Alueellinen teknologiakartta. [Viitattu 13.11.2020]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/alueellinen-teknologiakartta  

Kuvat  

Kuva 1. Altmann, G. 2017. 2167835. Pixabay. [Viitattu 13.11.2020]. Saatavissa:  https://pixabay.com/images/id-2167835/  

Kuva 2. Free-Photos. 2015. 690091. Pixabay. [Viitattu 13.11.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-690091/  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *