Aaltopahvitehtaiden ympäristöraportoinnin kehittäminen

Pohjoismaat ovat kestävän kehityksen kärkimaita (Sachs ym. 2021, 10). Silti lisätoimenpiteitä tarvitaan, jotta esimerkiksi ilmastotoimien ja tuotannon osalta saavutetaan kokonaisuudessaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sachs ym. 2021, 32). Tässä työssä yritysten rooli on merkittävä. Sen ovat huomanneet asiakkaiden ohella myös sijoittajat ja sidosryhmät, jotka vaativat koko ajan kiivaammin vastuullisia tekoja. Isoista yhtiöistä 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseen ovat sitoutuneet jo esimerkiksi Stora Enso (2021) ja Cargotec (2020).

Yrityksen ympäristövaikutukset voivat olla sekä negatiivisia että positiivisia. Negatiivinen ympäristövaikutus syntyy vaikkapa kemikaalivuodosta. Energiankulutusta vähentävän teknologian käyttöönotto on esimerkki positiivisesta ympäristövaikutuksesta. Ympäristövaikutukset ovat myös välittömiä tai välillisiä. Välittömiä ympäristövaikutuksia aiheuttaa esimerkiksi yrityksen oma tuotanto, kun taas välilliset ympäristövaikutukset syntyvät muun muassa tuotteiden kuljetuksesta. (Liappis ym. 2019, 107–109.)

Dataohjautuva yritys löytää kehityskohteet

Datan analysointi liittyy oleellisesti vastuullisuustyöhön. Kunnianhimoisten päämäärien saavuttamiseksi yritysten on kyettävä aktiivisesti tarkastelemaan toimintansa seurauksia. Siihen tarvitaan dataa ja dataohjautuvaa toimintakulttuuria.

Dataohjautuvaa liiketoimintaa havainnollistetaan usein DIKW-pyramidilla (engl. Data-Information-Knowledge-Wisdom). Kuvassa 1 on havainnollistettu DIKW-pyramidin eri tasoja. Ne kuvaavat matkaa, jonka aikana yritys ensin kerää raakadataa ja analyysin avulla luo ymmärryksen nykytilanteestaan. Lopulta yrityksen prosesseja kehitetään ymmärryksen pohjalta samalla kun ennustetaan tulevaa. (Figueroa 2019.)

Kolmio, joka on jaettu poikkiviivoilla neljään osaan. Alimmassa osassa lukee Data ns. Raakadata. Tämän yläpuolella lukee informaatio. Informaation yläpuolella lukee tietämys. Ylimpänä pyramidin kärjessä sijaitsee viisaus.
Kuva 1. DIKW (Data-Information-Knowledge-Wisdom )-pyramidi, jonka mukaan informaatio muodostuu dataa analysoimalla. Informaation yläpuolella lukee tietämys, joka syntyy, kun analyysistä tehdään johtopäätöksiä. Ylimpänä pyramidissa sijaitsee viisaus, joka muodostuu, kun toimenpiteiden täytäntöönpanon rohkaisemana onnistutaan ennakoimaan tulevaisuutta. (Figueroa 2019, muokannut Suvi Lindström)

Uusi raportointiratkaisu selkeytti prosessia

Raportointi osana ympäristönsuojelua -opinnäytetyössä kehitettiin ympäristöraportoinnin ratkaisu viiden Stora Enso Packaging Oy:n aaltopahvitehtaan käyttöön (Lindström 2022). Aiemmin raportointiprosessia leimasi muutama haaste, joihin projektissa haettiin ratkaisua: Raportoinnissa tarvittava data oli hajallaan eri tiedostoissa ja järjestelmissä, mikä oli kasvattanut manuaalisen tiedonsiirron määrää. Kerättyä dataa ei myöskään pystytty visualisoimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi visualisoitavaa mittaristoa täytyi yhtenäistää.

Ratkaisu päätettiin toteuttaa Exceliin, joka oli Stora Enso Packagingin asiantuntijoille tuttu työväline. Teknologiavalinnalla ja valmiita laskentataulukkofunktioita hyödyntämällä varmistettiin, että tarvittaessa ratkaisun jatkokehittäminen onnistuu ilman ohjelmointiosaamista.

Sähkönkulutuksen kuvitteellinen graafi vuosineljänneksittäin Lahden tehtaalta vuonna 2022. Ensimmäisen kvartaalin kulutus on 0,153 MWh, toisen 0,196 MWh, kolmannen 0,144 MWh ja neljännen 0,164 MWh.
Kuva 2. Sänkönkulutusta voidaan visualisointi dashboardissa. Käyttäjä voi valita näytettäväksi eri vuosia ja eri tehtaita. (Lindström 2022, 22)

Lopputuloksessa kaikkien tehdasyksiköiden data on tuotu yhteen tiedostoon. Parametrien laskenta automatisoitiin mahdollisimman laajasti, ja ratkaisun kolmella dashboard-näkymällä visualisoidaan kuvaajien avulla muun muassa energiaan, hiilidioksidipäästöihin ja raaka-aineisiin liittyviä ympäristömittareita. Kuvassa 2 on esitetty kuvaaja sähkönkulutuksesta kuvitteellisella datalla. Käyttäjät voivat suodattaa kuvaajien dataa sekä vuosien että tehdasyksiköiden perusteella.

Kirjoittajat

Suvi Lindström valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi kesällä 2022. Hän työskentelee IT-alalla dataan ja raportointiin liittyvien asioiden parissa.

Matti Welin toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa Tieto- ja viestintätekniikan koulutusvastuussa.

Lähteet

Cargotec. 2020. Cargotec sitoutuu YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lehdistötiedote. Viitattu 27.5.2022. Saatavissa https://www.cargotec.com/fi/nasdaq/press-release/2020/cargotec-sitoutuu-ykn-15-asteen-tavoitteeseen-ilmastonmuutoksen-hillitsemiseksi/

Figueroa, A. 2019. Data Demystified — DIKW model. Blogi. Towards Data Science. Viitattu 6.5.2022. Saatavissa https://towardsdatascience.com/rootstrap-dikw-model-32cef9ae6dfb

Liappis, H., Pentikäinen M. & Vanhala, A. 2019. Menesty yritysvastuulla – käsikirja kokonaisuuteen. Helsinki: Edita Publishing.

Lindström, S. 2022. Raportointi osana ympäristönsuojelua. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, tekniikan ala. Lahti. Viitattu 20.05.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205179880

Sachs, J.D., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. & Woelm, F. 2021. The Decade of Action for the Sustainable Development Goals. Sustainable Development Report 2021. Cambridge: Cambridge University Press. Viitattu 6.5.2022. Saatavissa https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf

Stora Enso. 2021. Stora Enso sets ambitious goal of 100% regenerative solutions by 2050 and announces new 2030 sustainability targets. Tiedote. Viitattu 27.5.2022. Saatavissa https://www.storaenso.com/en/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2021/10/stora-enso-sets-ambitious-goal-of-100-regenerative-solutions-by-2050-and-announces-new-2030-sustainability-targets?prid=2624b86d64f8c54a