Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri työterveystoiminnan perustana

Lainsäädäntö edellyttää työterveyshuollon ja työpaikan välistä yhteistyötä, jota kutsutaan työterveysyhteistyöksi. Työterveysyhteistyössä toteutettavan työterveystoiminnan on oltava asiakaslähtöistä, laadukasta, vaikuttavaa sekä asiakkaiden tarpeita vastaavaa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 14, 19). Työpaikan tarpeiden tunnistaminen on jatkuvaa työterveysyhteistyössä tehtävää toimintaa ja osa tarpeista voi nousta esiin vasta pitkän yhteistyön tuloksena luottamuksen ja kumppanuuden rakentuessa (Työterveyslaitos 2015, 10). Asiakaslähtöisessä työterveystoiminnassa huomioidaan asiakkaan osallisuus ja asiakaskokemus osana palvelun toteuttamista, arviointia ja suunnittelua (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019).

Kuva 1. Toimiva yhteistyö muodostuu hyvästä vuorovaikutuksesta ja selkeästä työnjaosta. (Pexels 2019)

Teija Ohtonen kokosi Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla -koulutuksen YAMK- opinnäytetyössään (Ohtonen 2023) tietoa asiakaslähtöisyydestä työterveyshuollossa. Tavoitteena oli, että saatuja tuloksia voidaan hyödyntää työterveyshuollon palveluiden asiakaslähtöisyyden kehittämisessä.  Tutkimusmenetelmänä käytettiin integroivaa kirjallisuuskatsausta. Tutkimuskysymyksinä oli, miten asiakaslähtöisyyttä toteutetaan ja edistetään työterveyshuollossa? Miten asiakkaan toiveet ja odotukset toteutetaan? Toisena tutkimuskysymyksenä oli, miten asiakasyrityksen ja työterveyshuollon yhteistyötä ja sen vaikuttavuutta voidaan arvioida ja kehittää? Aineiston analyysissä käytettiin induktiivista aineiston sisällönanalyysiä.

Aineiston analyysin tuloksena syntyi kolme pääluokkaa, joita ovat asiakaslähtöisyyden edistäminen työterveyshuollossa, asiakkaan toiveet ja tarpeet yhteistyön lähtökohtana sekä työterveyshuollon vaikuttavuuden arvioiminen ja kehittäminen.

Toimiva yhteistyö edistää asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta

Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella toimiva työterveysyhteistyö on keskeinen tekijä työterveyshuollon asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden edistämisessä ja toteutumisessa (Pesonen ym. 2019, 136). Asiakkaan tarpeet ovat työterveystoiminnan perusta, ja tarpeiden selvittäminen edellyttää toimivaa yhteistyötä, joka muodostuu aktiivisesta vuorovaikutuksesta ja selkeästä työnjaosta. Työterveysyhteistyö on toimiessaan suunnitelmallista toimintaa, jota seurataan, arvioidaan ja päivitetään (Kork ym. 2021, 264). Työterveyshuollon käyttämä asiakaslähtöinen kieli, liiketalouden ymmärrys sekä työnantaja-asiakkaan aseman huomioiminen edistävät yhteistyötä (Korkiakangas ym. 2019, 35).

Pitkäaikainen yhteistyö, yhteistyön tavoitteellisuus ja johdon sitoutuminen kumppanuuteen lisää toiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä luo edellytykset toiminnan kehittämiselle (Kork 2021, 261). Työterveyshuollon asiakaslähtöisyyttä voidaan kehittää luomalla johtamisen avulla asiakaslähtöinen palvelukulttuuri, jossa tunnistetaan asiakkaan tarpeet toiminnan perustaksi (Sinokki 2014).

Kirjoittajat

Teija Ohtonen (terveydenhoitaja YAMK) valmistuu LAB-ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla YAMK -koulutuksesta.

Mari Kokkonen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä yliopettajana.

Lähteet

Kork, A-A., Koskela, I. & Turpeinen, M. 2021. Value for all? Dynamics of partnership formation in occupational healthcare collaboration. Finnish Journal of eHealth and eWelfare. Vol. 13 (3). Viitattu 1.6.2023. Saatavissa https://journal.fi/finjehew/article/view/101776

Korkiakangas, E., Turpeinen, M., Remes, J., Simunaniemi, A-M., Muhos, M. & Laitinen, J. 2019. Mikroyrittäjien kokemuksia työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä ja niiden kehittämistarpeista. Tutkiva hoitotyö. Vol. 17 (4). Viitattu 2.6.2023. Saatavissa rajoitetusti https://www.proquest.com/docview/2758123826?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true

Ohtonen, T. 2023. Asiakaslähtöisyys työterveyshuollossa. Integroiva kirjallisuuskatsaus. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 1.6.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023052915213

Pesonen, S., Hakulinen, H. & Halonen, H.I. 2019. Työterveysyhteistyö 2000-luvulla -kirjallisuuskatsaus suomalaisista julkaisuista. Sosiaalilääketieteellinen aikakausilehti. Vol. 56, 129–146. Saatavissa https://doi.org/10.23990/sa.70404

Pexels. 2019. Ihmiset, läppäri, toimisto, töissä. Viitattu 1.6.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/ihmiset-lappari-toimisto-toissa-3184338/

Sinokki, M. 2014. Asiakaslähtöisyys työterveyshuollossa. Työterveyslääkärilehti. Vol. 32 (1), 62–65. Viitattu 2.6.2023. Saatavissa rajoitetusti https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/tyt/article/ttl01191?toc=83407

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2017. Työterveyshuolto. Viitattu 29.3.2023. Saatavissa https://stm.fi/tyoterveyshuolto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2019. Asiakaslähtöisyys. Tutkimus ja kehittäminen.  2019. Viitattu 28.2.2023. Saatavissa https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sosku/sosiaalisen-kuntoutuksen-opas/palvelun-sisallot/yksilotyoskentely/asiakaslahtoisyys