Työhyvinvoinnin kahdet kasvot

Organisaation tärkein pääoma on sen kilpailukyvyssä eli työntekijöissä ja heidän työhyvinvoinnissaan. Asiakastyytyväisyys on yhteydessä henkilöstön kokemaan työhyvinvointiin. (Saikkonen ym. 2021.) Psykologinen turvallisuus vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen positiivisesti (Edmondson 2019, 351). Asiakas- ja henkilöstökokemus vaikuttaa toiminnan menestymiseen. Asiakaskokemus vaikuttaa erityisesti palvelujen käyttöön, ja hyvä henkilöstökokemus on yhteydessä parempaan tuottavuuteen. (Korkiakoski 2019.)

Psykologinen turvallisuus työhyvinvoinnin perustana

Edmondson (2019) kirjoittaa psykologiselle turvallisuudelle tunnusomaista olevan hyvä ilmapiiri, jossa viihdytään sekä uskalletaan ilmaista itseään. Turvallisuuden tunne antaa mahdollisuuden uskaltaa tehdä virheitä pelkäämättä, että sitä käytetään tekijää vastaan. Tiimissä pystytään avoimesti puhumaan myös vaikeista asioista ja huolista. Epävarmoissa tilanteissa uskalletaan kysyä neuvoa sekä kunnioitetaan toisen osaamista. Työyhteisö mahdollistaa ihmisten välisten riskienoton. Duhigg (2016) mainitsee psykologisen turvallisuuden omaavassa työympäristössä olevan hyvä vuorovaikutteinen ja keskusteleva ilmapiiri, jossa osataan olla empaattisia.

[Alt-teksti: kaavakuva, jossa asiakaskokemukseen yhdistyvät: psykologinen turvallisuus, tiimityö ja tiimimalli sekä työhyvinvointi.]
Kuva 1. Hyvään asiakaskokemukseen vaikuttaa työyhteisön kokema työhyvinvointi. (Kivioja 2023)

Työhyvinvoinnin merkitys tiimityössä

Kiviojan (2023) YAMK-opinnäytetyössä tutkittiin kohdeorganisaation Ison Omenan terveysaseman hoitajien kokemaa työhyvinvointia ja psykologisen turvallisuuden tunnetta tiimimallissa moniammatillisessa tiimissä. Psykologista turvallisuuden tunnetta koettiin tiimissä, mutta joitakin osa-alueita tulisi vahvistaa työnimun lisäämiseksi. Työhyvinvointi vaatii lisää huomiointia. Työtyytyväisyyttä lisää hyvä työyhteisö ja yhdessä tekeminen. Psykologisen turvallisuuden merkitystä ei voida vähätellä työhyvinvoinnin, työn imun ja onnistuneen asiakaskokemuksen saavuttamisessa. Moniammatillinen tiimityö ja työkaverit koettiin merkityksellisiksi työhyvinvoinnin voimavaroiksi. Duhiggin (2016) mukaan menestyvän tiimin salaisuutena pidetään kaikkien tasavertaista osallistumista, keskinäistä luottamusta sekä toisten kunnioitusta.

Moniammatillisen tiimin yhteistyön tärkeys ja psykologisen turvallisuuden merkitys korostuu tiimimallissa sekä lisää työhyvinvointia. Tiimimallissa tavoitellaan hoidon jatkuvuutta, palveluiden parempaa saatavuutta ja vaikuttavuutta. (Kivioja 2023.)

Psykologinen turvallisuus siis vaikuttaa työhyvinvointiin sekä työyhteisön toimintaan. Työhyvinvointi lisää työskentelyn tehokkuutta ja tuottaa tuloksia. Liian vähäiset henkilöstöresurssit vaikuttavat hoidon jatkuvuuteen ja saatavuuteen sekä sitä kautta työhyvinvointiin. Työhyvinvoinnin kahden kasvot vaativat jatkuvaa huomiota; positiivisia merkityksiä tulee vaalia ja negatiivisia vähentää.

Kirjoittajat

Sanna-Mari Kivioja valmistuu kesällä 2023 LAB- ammattikorkeakoulun Asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäjä -koulutusohjelmasta tutkintonimikkeellä terveydenhoitaja (ylempi AMK). Hän työskentelee Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella palveluvastaavana Espoonlahden terveysasemalla.

Päivikki Lahtinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa tuntiopettajana.

Lähteet

Duhigg, C. 2016. What google learned from its quest to build the perfect team. The New York times magazine. Viitattu 11.6.2023. Saatavissa https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html

Edmondson, A.  2019. The fearless organization. Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation and growth. E-kirja. Harvard business school. Amazon.

Kivioja, S-M. 2023. Tiimityö työhyvinvointia lisäävänä voimavarana – psykologinen turvallisuus moniammatillisessa tiimissä. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Lahti. Viitattu 13.6.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023060923112

Korkiakoski, K. 2019. Asiakaskokemus ja henkilöstökokemus. Uusi aika. Uudenlainen johtaminen. E-kirja. Helsinki: Alma Talent Oy.

Saarelainen, E. 2022. Monialaiset sote-tiimimallit Länsi-Uudellamaalla. Innokylä. Viitattu 11.6.2023. Saatavissa https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-04/20220401_L%C3%A4nsiUusimaaMonialaiset%20sote-tiimimallit_t_.pdf

Saarijärvi, H. & Puustinen, P. 2020. Strategiana asiakaskokemus. Miksi? Mitä? Miten? E-kirja. Jyväskylä: Docendo Oy.

Saikkonen, S., Ruokoski, E. & Kesti, M. 2021. Opas henkilöstötuottavuuden kehittämiseksi. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 19. Lahti. Viitattu 11.6.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/495430/LAB_2021_19.pdf?sequence=5&isAllowed=y